8. Zjazd Fizyków Polskich, Lwów 1936

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

VIII Zjazd Fizyków Polskich
Lwów, 28 września - 2 października 1936

Poniedziałek, 28 września

Zakład Fizyczny Politechniki Lwowskiej, godz. 16.

 1. Posiedzenie Zarządu Głównego
 2. Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sala Kasyna i Koła Literacko-Artystycznego. godz. 20

 • Herbatka dla Uczestników Zjazdu

Wtorek, 29 września

Aula Uniwersytetu Jana Kazimierza, godz. 10.

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór Prezydjum
 3. Uczczenie pamięci ś.p. K. Olszewskiego i ś.p. Cz. Reczyńskiego
 4. Sz. Szczeniowski - Neutrino i jego zastosowania w teorji światła i materii (odczyt)

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 16.

 1. M. Wolfke (Warszawa) - Fizyczne właściwości materji w pobliżu zera absolutnego (odczyt)
 2. K. Zakrzewski (Kraków)
  1. K. Zakrzewski - Dichroizm w elektrycznym efekcie Kerra
  2. K. Zakrzewski - Elektryczny efekt Kerra w alfehydach i chlorkach sulfonowych
  3. L. Kozłowski - Elektryczny efekt Kerra w mieszaninach heksanu i nitrobenzolu
  4. S. Dobiński - Wpływ pola elektrycznego na lepkość cieczy
  5. R. Konieczna - Tarcie wewnętrzne stopionych soli
  6. S. Dobiński, J. Wesołowski - Tarcie wewnętrzne ciekłego selenu
  7. S. Dobiński, J. Wesołowski - Gęstość ciekłego selenu
  8. S. Dobiński - Gęstość ciekłego fosforu
  9. K. Zakrzewski, D. Doborzyński - Skroplenie wodoru przyrządem Ruhemanna
 3. M. Jeżewski (Kraków)
  1. M. Mięsowicz, M. Jeżewski - O efektach cieplnych wywoływanych w ciekłych kryształach przez pole magnetyczne i elektryczne
  2. M. Jeżewski, M. Mięsowicz - O przewodnictwie ciekłych kryształów
  3. M. Mięsowicz - O wpływie pola magnetycznego na lepkość ciekłych kryształów
  4. M. Jeżewski - O próbach uzyskania polaryzacji elektrycznej w ciekłych kryształach przy pomocy pola magnetycznego

Pauza

 1. A. Piekara (Rydzyna)
  1. A. Piekara, B. Piekara - Badania doświadczalne nad wpływem pola elektrycznego na stałą dielektryczną cieczy i roztworów, szczególnie w okolicy punktu krytycznego
  2. B. Piekara - O anormalnym przebiegu stałej dielektrycznej niektórych cieczy podczas krzepnięcia
  3. A. Piekara - Teorja wpływu pola elektrycznego na stałą dielektryczną gazów i roztworów
 2. J. Mazur (Warszawa) - Z badań nad ciepłem właściwem cieczy
 3. H.A. Boorse, H. Niewodniczański (Wilno) - Przewodnictwo elektryczne aluminjum w niskich temperaturach
 4. J. Adamczewski (Warszawa) - O badaniu promieni kosmicznych przy pomoccy ciekłych dielektryków
 5. St. Ziemecki (Warszawa), K. Narkiewicz-Jodko - Bdania nad promieniowaniem kosmicznem w górnych warstwach troposfery

Środa, 30 września

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 9.

 1. S. Mrozowski (Warszawa) - Własności jąder atomowych w świetle badań nad widmami optycznemi (odczyt)
 2. W. Kapuściński (Warszawa)
  1. J. Zieliński - O polaryzacji pasm 2549Å i 2650Å we fluorescencji pary rtęci
  2. T. Zamłyński - Wpływ temperatury na pasma absorbcyjne pary kadmu
  3. M. Okóniówna - Polaryzacja pasm fluktuacyjnych we fluorescencji pary cynku
  4. R. Wajnkranówna - Absorbcja i fluorescencja pary indu
  5. J. Gernard - Wpływ pola magnetycznego na widmo absorbcyjne dwuatomowych cząsteczek siarki
  6. L. Jansons - Zjawisko Zeemana dla prążków "wymuszonych" widma helu
 3. A. Kotecki (Warszawa)
  1. A. Kotecki - Pasma fluktuacyjne w części widzialnej widma fluoresecncji pary kadmu
  2. A. Kotecki - Oo fluorescencji pary kadmu w obszarze pasm van der Lingena przy wzbudzeniu światłem iskry manezowej
 4. W. Kessel (Warszawa)
  1. W. Cram - Wpływ temperatury roztworu na czas świecenia fluorescencji
  2. W. Kessel - Wpływ rotacji cząsteczek barwnika na pomiar czasu świecenia
  3. W. Szymanowski - Zależność czasu świecenia cząsteczek fluoryzujących od koncentracji barwnika i od lepkości ośrodka
  4. W. Szymanowski - Wpływ domieszek KJ na czas świecenia fluorescencji
  5. W. Szymanowski - Wpływ rotacji cząsteczek na pomiary świecenia fluorescencji
 5. A. Jabłoński (Warszawa)
  1. A. Jabłoński - O pewnych właściwościach optycznych zbiorów cząsteczek uporządkowanych
  2. A. Jabłoński - O ujemnej polaryzacji długotrwałej
  3. A. Jabłoński - O gaśnięciu fluorescencji w czasie
 6. K. Gumiński (Warszawa) - Badania nad świeceniem anod zaporowych z glinu
 7. I. Mrozowska (Warszawa)
  1. I. Mrozowska - Z badań nad materjałami rozpraszającymi. Selektywność w rozpraszaniu światła przez różne ekrany
  2. I. Mrozowska - Z badań nad materjałami rozpraszającymi. Polaryzacja światła rozproszonego przez różne ekrany
  3. S. Morkowski - Z badań röntgenowskich nad budową szkieł rozpraszających 

Pauza

 1. W. Dziewulski (Wilno) - Stałe optyczne metali
 2. W. Turczyński (Wilno) - Stałe optyczne Al i Fe w nadfiolecie
 3. B. Twarowska (Warszawa)
  1. B. Twarowska - O widmach absorbcji czystych kryształów, roztworów i par biacenaftylidenu, fluorocyklenu i fluorenu w różnych temperaturach
  2. B. Twarowska - O widmach fluorescencji kryształów i roztworów kilku barwników organicznych
  3. Z. Lewkowiczówna - Wydajność fluorescencji roztworu biacenaftylidenu w zależności od długości fali
  4. K. Morkowska - Absorbcja i fluorescencja para-para-dwu-cymoilometanu
  5. Z. Gryglewiczówna - Zależność wydajności względnej fluorescencji roztworu antracenu w oleju parafinowym od temperatury
  6. W. Czapska-Narkiewiczowa - Pasma fluorescencji i absorbcji kilku pochodnych kumaryny
  7. A. Wrzesińska - O widmach absorbji i fluorescencji kilku barwników organicznych
 4. T. Kopcewicz (Warszawa)
  1. T. Kopcewicz - Wpływ temperatury na zjawisko Ramana w kryształach (AlF)2SiO4, Be3Al2Si6O16 i CaCo3
  2. W. Czapska-Narkiewiczowa - O polaryzacji promieniowania Ramanowskiego w para-, meta- i ortoksylenie
  3. M. Kowalewska - Badania nad natężeniami prążków Ramanowskich
 5. A. Denizot (Poznań) - O ciśnieniu promieniowania

Pauza obiadowa

Posiedzenia sekcyj, godz. 16

Sekcja naukowa (Zakład Fizyki Eksperymentalnej UJK)

 1. S. Mrozowski (Warszawa)
  1. S. Mrozowski - O anomaljach izotopowych w widmach pasmowych zjonizowanych ciężkiego i lekkiego wodorków rtęci
  2. S. Mrozowski - Widmo pasmowe rtęci
 2. J. Weyssenhoff (Kraków)
  1. J. Weyssenhoff - O mierzeniu długości i czasu w polu grawitacyjnem
  2. J. Weyssenhoff - O pojęciu pomiaru w mechanice kwantowej
 3. J. Blaton (Wilno)
  1. J. Blaton - Kwantowa forma równań Diraca
  2. J. Blaton - Teorja promieniowania multipolowego

Pauza

 1. Z. Chrapływy (Lwów)
  1. L. Infeld - Nowe funkcje działania w jednolitej teorji pola
  2. L. Infeld - Stała 137, pole protonu a jednolita teoria pola
  3. Z. Chrapływy - Równanie ruchu Lorentza w nowej elektrodynamice
  4. Z. Chrapływy - Atom wodoru a jednolita teorja pola
 2. S. Rozental (Kraków) - Funkcje falowe elektronów powłoki elektronowej atomów
 3. Sz. Szczeniowski (Lwów)
  1. I. Postępska - Oscylator harmoniczny według równania Diraca
  2. B. Matula - Elektron w polu dodatnio naładowanego jądra zawierającego pojedynczy biegun magnetyczny
  3. M. Tymoszyk - Absorbcja trzech fotonów metodą Diraca
 4. J. Kreisler (Lwów)
  1. J. Kreisler - Uwagi o Schrödingerowskiej postaci jednolitej teorji pola Borna-Infelda
  2. J. Kreisler - Przyczynek do teorji rozbijania deutonów przez deutony
 5. J. Cichocki (Poznań) - Teorja dyfuzji ciał stałych

Sekcja dydaktyczna (Zakład Chemji Nieorganicznej UJK)

 1. A. Piekara (Rydzyna) - Elektrostatyka w gimnazjum i liceum
 2. T. Czarnecki (Białystok) - Projekt ujęcia radja w IV klasie gimnazjalnej
 3. W. Kessel (Warszawa) - O poszukującej formie nauczania fizyki
 4. St. Malec (Warszawa) - Zasady naukowej organizacji pracy w nauczaniu fizyki
 5. J. Kowal (Wilno) - O korelacji między fizyką a zajęciami praktycznemi w gimnazjum
 6. M. Halaunbrenner (Lwów) - Zagadnienia lotnicze w nauczaniu fizyki
 7. Dyskusja
 8. Zebranie towarzyskie urządzone przez sekcję dydaktyczną

Czwartek, 1 października

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 9.

 1. A. Sołtan (Warszawa) - Nieelastyczne zdarzenia neutronów (odczyt)
 2. L. Wertenstein (Warszawa)
  1. L. Wertenstein, H. Herszfinkiel - Absorbcja powolnych neutronów z emisją promieni γ w kadmie
  2. M. Drozd - Badanie charakterystycznych grup neutronów
  3. M. Żyw - Badania nad radioskandem
  4. L. Lewin - Badania zasięgów cząstek wysyłanych przez samar
 3. J. Rotblat (Warszawa)
  1. J. Rotblat - Selektywna absorbcja powolnych neutronów w srebrze, złocie i jodzie
  2. J. Rotblat - Zasięgi cząstek, powstających przy bombardowaniu boru i litu powolnymi neutronami
  3. J. Rotblat - Zderzeni prędkich neutronów z protonami
 4. J. Starkiewicz (Warszawa)
  1. L. Sosnowski - O sztucznej promieniotwórczości złota i platyny
  2. L. Sosnowski, J. Starkiewicz - Potwierdzenie fotonowej teorji zjawiska Comptona
  3. J. Starkiewicz - O nowej metodzie liczenia koincydencyj przy pomocy dwóch liczników Geigera-Müllera
  4. W. Gentner, J. Starkiewicz - O wartościach spółczynników absorbcji twardych promieni γ Th C'' w zależności od liczby porządkowej Z
 5. H. Niewodniczański (Wilno), C.H. Westcott - Doświaczenia z neutronami zwalnianemi w różnych temperaturach
 6. A. Sołtan (Warszawa) - Z badań nad rozbijaniem jąder atomowych

Pauza

 1. T Dryński (Warszawa)
  1. T. Dryński - O subtelnej budowie krawędzi pochłaniania K miedzi w siatkach krystalicznych niektórych związków
  2. J. Szwacka - Budowa krystaliczna niektórych drzew o bardzo znacznej twardości
 2. St. Loria (Lwów)
  1. St. Loria, J. Klinger - Dyfrakcja elektronów średniej prędkości
  2. L. Gregor, J. Freudenthal - Zastosowanie komórki fotoelektrycznej do pomiaru grubości nalotów metali rzędu 10-4mm
  3. J. Klinger - Sektor wirujący do usuwania tła i wzmacniania kontrastu na słabych fotogramach dyfrakcyjnych
  4. A. Łastowiecki, L. Gregor - Badanie rentgenograficzne struktury tlenku cynku
 3. S. Dobiński (Kraków)
  1. S. Dobiński - Badania nad oksydacją metali
  2. S. Dobiński - Wpływ polerowania na strukturę powierzchni metali
  3. C.F. Elam-Tipper, S. Dobiński - Struktura odlewów metalicznych
 4. W. Ścisłowski (Warszawa) - O prądach początkowych i pomiarze oporu "rzeczywistego" w parafinie
 5. J. Świętosławska (Warszawa) - O ruchliwości jonów w oleju parafinowym
 6. M. Sąsiadek (Poznań) - Badania nad jonizacją i ciśnieniem podczas eksplozyj stałych maretjałów wybuchowych
 7. T. Tucholski (Poznań) - Uwodornienie związków lekkim i ciężkim wodorem na katalizatorach metalicznych

Pauza obiadowa

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 16.

 1. C. Białobrzeski (Warszawa) - Syntetyczny rozwój pojęć fizyki
 2. J. Alichniewicz (Warszawa) - Spostrzeżenia nad pierwszymi próbami realizacji programu fizyki w gimnazjum
 3. W. Staszewski (Wilno) - Programy fizyki w liceach ogólno-kształcących

Pauza

 • Dyskusja o potrzebach szkolnictwa w zakresie fizyki

Piątek, 2 października

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 9.

 1. W. Rubinowicz (Lwów) - O promieniowaniu kwadrupolowym (odczyt)
 2. M. Wolfke (Warszawa) - O helu II
 3. M. Jeżewski (Kraków)
  1. M. Jeżewski - Nowe pomiary stałych dielektrycznych mocnych elektrolitów a teorja Debye'a-Falkenhagena
  2. M. Jeżewski, M. Wierzbicki, J. Kamecki - O stałych dielektrycznych rozcieńczonych mocnych elektrolitów
 4. D. Doborzyński (Kraków)
  1. A. Jagielski, J. Wesołowski - Polaryzacja dielektryczna skoncentrowanych roztworów
  2. A. Jagielski - Polaryzacja dielektryczna ciekłych chloru i nitrobenzoli
  3. J. Wesołowski - Stała dielektryczna ciekłego selenu
  4. D. Doborzyński - Pomiar stałej dielektrycznej przy pomocy fal radjowych
  5. T. Piech - O pewnym szczególnym przypadku zależności stałej dielektrycznej od temperatury
  6. D. Doborzyński - Ponderomotoryczna metoda pomiaru stałej dielektrycznej ciał stałych
  7. D. Doborzyński - Stała dielektryczna kwarcu i soli Seignette'a
  8. D. Doborzyński - Przyczynek doświadczalny do zagadnienia odbioru radjowego pod ziemią
 5. M. Puchalik (Lwów) - Moment dipolowy tetrahydronaftalenu
 6. T. Malarski (Lwów)
  1. T. Malarski, Z. Balówna - Badania nad wznoszeniem się kapilarnem wodorotlenku żelaza w atmosferze pary wodnej, w specjalnie preparowanych skrawkach bibuły
  2. T. Malarski, Z Sokalski - Potencjał elektrokinetyczny metali szlachetnych
  3. T. Malarski - O wahaniach elektrometru kwadrantowego sterowanych wyładowującym się przez wyokie opory kondensatorem

Pauza

 1. K. Gostkowski (Lwów) - O wpływie pola elektrycznego prostopadłego do ścian na ustrój podwójnej warstwy elektrycznej
 2. St. Kalandyk (Poznań) - Emisja ujemnej elektryczności, zachodząca przy żarzeniu platyny w chlorze
 3. W. Kemula (Lwów) - Fotochemiczne przemiany węglowodorów nasyconych
 4. M. Wojciechowwki (Poznań) - Oddziaływanie fali stojącej na kwarcowy ocylator piezoelektryczny zawieszony w nafcie
 5. S. Fryze (Lwów) - Wielkości, jednostki i wymiary fizykalne

Pauza obiadowa

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Eksperymentalnej UJK, godz. 16:30.

 1. T. Pęczalski (Poznań)
  1. T. Pęczalski - Badanie promieniowania łuku elektrycznego
  2. T. Pęczalski - Wzajemne działanie soli i metali w wyższych temperaturach
 2. A. Piekara (Rydzyna)
  1. A. Piekara - Multiplikator napięcia wielostopniowy i kolektorowy o dużej mocy i jego teorja
  2. A. Piekara - Elektrometr wskazówkowy wysokonapięciowy
  3. A. Piekara, J. Kryczkowski - Zastosowanie tyratronu do uwielokrotniania napięcia prądu stałego
  4. A. Piekara, J. Kryczkowski - Transformator lampowy prądu stałego
 3. J. Nikliborc (Lwów)
  1. J. Niklliborc - Nowy manometr rtęciowy
  2. J. Nikliborc - O przenikaniu wodoru przez rtęć
 4. T. Malarski (Lwów) - O pionowym rozkładzie chyżości wody w kanałach otwartych
 5. Z. Fuchs (Lwów) - Prawo modelowe w aerodynamice doświadczalnej
 6. B. Milewski (Poznań) - Spadek swobodny ciał poniżej powierzchni ziemi
 7. T. Mokłowski (Warszawa) - Tory "dozwolone" oraz kwantowy charakter promieniowania w świetle pewnego równania biegunowego
 8. Z. Specht (Lwów) - Sejsmiczna metoda wyznaczania upadów z uwzględnieniem  nierówności terenowych
 9. S. Steckel (Białystok) - Owaga o równaniu Keplera
 10. E. Stenz (Warszawa) - Obserwacja całkowitego zaćmienia słońca 19.VI.1936 w Omsku

Zamknięcie Zjazdu, godz. 19

Materiały archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>