Dołącz do PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne tworzą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec polecony przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych (członkowie wprowadzający) i przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd jednego z oddziałów Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Członkostwo honorowe nadaje dożywotnio Zebranie Delegatów PTF osobie, która położyła szczególne zasługi dla PTF lub ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki albo nauk pokrewnych.

Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny PTF osobie fizycznej lub instytucji zainteresowanej wspieraniem działalności PTF na warunkach zawartych w umowie. 

Obowiązkiem każdego członka jest przyczynianie się do rozwoju Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych.  W swojej działalności członek kieruje się własną inicjatywą i poczuciem odpowiedzialności za rozwój PTF. Członek ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Towarzystwa, udziału w nich oraz do wspierania przez organy PTF swoich inicjatyw zgodnych z celami statutowymi. 

Składki członkowskie >

 

 

Procedura stania się członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu powyższego przycisku. W formularzu poza danymi osobowymi prosimy o krótkie opisanie swoich zainteresowań i motywacji wstąpienia do Towarzystwa. Niezbędne jest tam także podanie adresów e-mail dwóch obecnych członków PTF, którzy swoim nazwiskiem zaświadczą o wartości jaką kandydat wniesie w szeregi Towarzystwa. Po wysłaniu formularza będą oni musieli w systemie potwierdzić go na swoich kontach członkowskich. Następnie zgłoszenie trafi pod obrady Zarządu Oddziału PTF wskazanego w formularzu. Zarząd Oddziału przed podjęciem decyzji może skontaktować się z kandydatem i wymagać dodatkowych informacji lub działań (np. udziału w seminarium). W ostatnim kroku procedury Zarząd większością bezwzględną głosów przyjmuje uchwałę o przyjęciu kandydata. W przypadku niepodjęcia uchwały kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Zarządu Głównego PTF. Po przyjęciu w szeregi Polskiego Towarzystwa Fizycznego nowy członek otrzymuje konto w systemie informatycznym PTF, czynne i bierne prawo wyborcze do organów PTF oraz przypisywana jest mu obowiązkowa składka członkowska w wysokości ustalanej przez Zarząd Główny PTF.

Zachęcamy także do dołączania do grona członków Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (European Physical Society) w którym stowarzyszone jest Polskie Towarzystwo Fizyczne. Dołącz >