9. Zjazd Fizyków Polskich, Wilno 1938

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

IX Zjazd Fizyków Polskich   
Wilno, 28 września - 1 października 1938

Środa, 28 września

Cmentarz Rossa, godz. 8:30.

 • Złożenie hołdu pamięci Józefa Piłsudskiego
 • Złożenie wieńca na grobie ś.p. prof. dr Wacława Dziewulskiego

Ostra Brama, godz. 9:00.

 • Msza święta

Sala Śniadeckich Uniwersytetu Stefana Batorego. godz. 10:15

 • Herbatka zapoznawcza dla Uczestników Zjazdu

Aula Kolumnowa Uniwersytetu Stefana Batorego, godz. 11:30

 • Otwarcie Zjazdu
 • Wybór prezydium
 • Uczczenie pamięci zmarłych od czasu poprzedniego Zjazdu: prof. dr A. Denizota, prof. dr W Dziewulskiego, prof. dr Wł. Natansona
 • J. Weyssenhoff - Zagadnienie cząstek w fizyce pól (odczyt)

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 16:00

Sekcja naukowa: Fizyka jądra 

 1. C. Pawłowski (Warszawa) - O widmowym rozkładzie promieniowania β sztucznych ciał promieniotwórczych
 2. J. Rotblat (Warszawa) 
  1. J. Rotblat, L. Wertenstein (Warszawa) - Koincydencje między promieniami β i γ RaC.
 3. A. Sołtan (Warszawa)
  1. J. Cichocki - Próba oznaczenia zawartości radu w meteorycie łowickim
  2. T. Kopcewicz - Badania nad zawartością ciał promieniotwórczych w skałach
  3. A. Sołtan - Zderzenia prędkich neutronów z jądrami atomowymi
  4. A. Sołtan, J. Cichocki - Z badań nad reakcjami jądrowymi
 4. L. Sosnowski (Cambridge)
  1. L. Sosnowski, C.H. Westcott - O wpływie temperatury na "grupy" neutronów powolnych
 5. L. Wertenstein (Warszawa)
  1. W. Bargiel, L. Wertenstein - Porównanie sposobów zwalniania w parafinie neutronów wytwarzanych przez promienie radonu i jego pochodnych oraz przez promienie γ RaC
  2. T. Lisiński, L. Wetenstein - Porównanie efektu fotojądrowego promieni RaC i ThC'' w berylu I
  3. S. Krozer, L. Wertenstein - Porównanie efektu fotojądrowego promieni RaC i ThC'' w berylu II
  4. Z. Wasiutyńska, L.Wertenstein - Czy w absorpcji twardego składnika promieni kosmicznych występują zjawiska wymiany?
  5. H. Herszfinkiel, E. Gutlejzerówna - Częściowe oddzielenie radioizomerów bromu
  6. H. Herszfinkiel - Elektroliza i kataliza radioizotopów bromu w bromku etylu
  7. E. Nuswaldówna - Przyczynek do znajomości radiozotopów Co, Ni i Cu.
  8. L. Wertenstein - Chemia i elektrochemia sztucznych radiopierwiastków

Sekcja naukowa: Promienie kosmiczne 

 1. I. Adamczewski (Warszawa) - O metodzie pomiaru wtórnych promieni kosmicznych
 2. M. Jeżewski (Kraków)
  1. M. Jeżewski, M. Mięsowicz - Prace nad licznikami Geigera-Müllera
  2. M. Jeżewski, M. Mięsowicz - Prace nad promieniami kosmicznymi
 3. J. Wesołowski (Kraków)
  1. J. Wesołowski, P. Auger, R. Maze - Badania nad własnościami promieniowania kosmicznego w salinach Wielickich
 4. S. Ziemecki (Warszawa)
  1. S. Ziemecki, S. Szczeniowski, J. Jodko-Narkiewicz - Jonizacja właściwa charakteryzująca promienie kosmiczne twarde i miękkie
  2. S. Ziemecki, S. Szczeniowski - Fluktuacje prądu pozostałego komór jonizacyjnych

Sala wykładowa Instytutu Jędrzeja Śniadeckiego USB, godz. 16:00

Sekcja dydaktyczna

 1. A. Łastowiecki (Lwów) - Fizyka w liceum i gimnazjum na usługach wojskowości
 2. G. Doborzyński (Warszawa) - Niektóre pokazy z kursu liceów fizyko-matematycznego i przyrodniczego, wprowadzające do mikrofizyki
 3. A. Piekara (Rydzyna) - Prace indywidualne uczniów w szkole średniej
 4. W Łagowski (Poznań) - Najprostsza konstrukcja motorka elektrycznego dla kl. IV
 5. W. Łagowski (Poznań) - Wprowadzenie "napięcia" i "wolta" w kl. IV

Posiedzenie Zarządu Głównego PTF, godz. 19:00

Czwartek, 29 września

Kościół św. Jana, godz. 8:00

 • Msza żałobna za spokój duszy ś.p. prof. dr Wacława Dziewulskiego

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 9:00

 • M. Wolfke - Własności metali w bardzo niskich temperturach (odczyt)

Sekcja naukowa: Własności metali i zjawiska magnetyczne

 1. S. Dobiński (Kraków)
  1. S. Dobiński - Adsorpcja składników fazy stałej na powierzchni
  2. S. Dobiński, A. Jagielski - Dalsze studia nad dyfrakcją elektronów na powierzchniach metali
 2. Z. Klemensiewicz (Lwów) - O pewnych zjawiskach elektrycznych w luźnych proszkach metalicznych
 3. J. Nikliborc (Lwów) - O przenikaniu wodoru przez rtęć
 4. R. Smoluchowski (Warszawa)
  1. R. Smoluchowski, H. Całus - Zjawiska cieplne towarzyszące przegrupowaniom atomów w metalach
 5. W. Turczyński (Wilno) - prace I Zakładu Fizycznego wykonane pod kierownictwem ś.p. prof. dr. Wacława Dziewulskiego
  1. W. Dziewulski, E. Juszkiewicz - Wpływ okludowanego wodoru na przewodnictwo nalotów palladowych
  2. W. Dziewulski, G. Hołujówna, E. Juszkiewicz, W. Kulbicki, B. Makiej, R. Zarecka - Wpływ rekrystalizacji na przewodnictwo i stałe optyczne nalotów Fe, Pd, Bi, Al i Pb.
  3. W. Dziewulski, W. Turczyński - Wyznaczanie stałych optycznych palladu ze zdolności odbijających
 6. M. Wolfke (Warszawa) - Dalsze badania nad magnetostrykcją ciekłego helu

Sekcja naukowa: Stała dielektryczna

 1. D. Doborzyński (Kraków)
  1. D. Doborzyński, K. Zakrzewski - Polaryzacja dielektryczna diamentu
  2. D. Doborzyński - Stała dielektryczna i własności piezoelektryczne soli Seignette'a
  3. D. Doborzyński - Stała dielektryczna kwarcu topionego i krystalicznego w temperaturach niskich
  4. A. Jagielski - Polaryzacja dielektryczna i tarcie wewnętrzne chloronitrobenzoli w stanie ciekłym
  5. W. Wlassakówna - Polaryzacja dielektryczna chlorotuluoli w stanie ciekłym
 2. M. Jeżewski (Kraków)
  1. M. Jeżewski - Uwagi do prac nad ciekłymi kryształami wykonanych w Zakładzie Fizyki Akademii Górniczej
  2. M. Wierzbicki - Stałe dielektryczne rozciecznonych, mocnych, jedno-jednowartościowych elektrolitów w różnych temperaturach
 3. A. Piekara (Rydzyna)
  1. A. Piekara, B. Piekara - Deformacja drugiego rzędu cząsteczek w polu elektrycznym. Teoria i doświadczenie.
  2. A. Piekara - Teoria polaryzacji dielektrycznej, elektrycznego w cieczach dipolowych i ich roztworach
  3. A. Piekara - W sprawie jednolitego wytłumaczenia anomalii (elektrycznych, elektrooptycznej i magnetooptycznej), zachodzących w pobliżu punktu krytycznego rozpuszczania
 4. M. Puchalik (Lwów) - Moment dipolowy a struktura chemiczna

Ognisko metodyczne Fizyki w Wilnie, godz. 10:00

Sekcja dydaktyczna: Wystawa i pokazy przyrządów do ćwiczeń i demonstracyj dla gimnazjów i liceów

 1. T. Czarnecki (Wilno) - Pokazy:
  1. Doświadczenia z falami na wodzie
  2. Pomiar długości fali świetlnej
  3. Promieniowanie w kursie kl. III
  4. Wykresy sinusoidy w ruchu falowym
 2. Al. Obuchowski (Wilno) - Doświadczenia z falami Hertza
 3. Cz. Ścisłowski (Warszawa) - Korelacja zajęć praktycznych z fizyką na terenie szkoły średniej
 4. Cz. Ścisłowski (Warszawa) - Pokazy niektórych przyrządów do nauczania fizyki
 5. J. Szmid (Kraków) - Tor jako przyrząd uniwersalny do badania ruchów

Przerwa obiadowa

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 16:00

Sekcja naukowa: Ciepło i kinetyka gazów

 1. J. Mazur (Warszawa)
  1. J. Mazur - O zależności ciepła właściwego dwusiarczki węgla, eteru etylowego i nitrobenzenu od temperatury
  2. J. Mazur - O zależności ciepła właściwego alkoholu etylowego i benzenu od temperatury
  3. J. Mazur - O zależności gęstości cieczy od temperatury
  4. J. Mazur - O zależności współczynnika załamania światła od temperatury
  5. J. Mazur - Badania nad krzywymi ogrzewania cieczy
 2. J. Roliński (Warszawa)
  1. J. Roliński, Z. Gajewski - Realizacja międzynarodowej skali temperatur w zakresie 0º - 860ºC
 3. K. Zakrzewski (Kraków)
  1. K. Zakrzewski - Kilka uwag o właściwościach stanu ciekłego
  2. M. Ziułkowska - Pomiar współczynnika tarcia wewnętrznego gazów

Sekcja naukowa: Przewodnictwo elektryczne

 1. I. Adamczewski (Warszawa) - Zależność ruchliwości jonow w cieczach dielektrycznych od temperatury
 2. R. Ścisłowski (Warszawa) - Badania prądów elektrycznych i anomalii dieletrycznych w parafinie

Sekcja naukowa: Przyrządy fizyczne

 1. J. Klingier (Lwów) - Pokaz aparatu do demonstracji składania ruchów drgających i figur Lissajous
 2. A. Piekara (Rydzyna)
  1. A. Piekara, B. Piekara, A. Łempicki - Zastosowanie rury Brauna do pomiaru bardzo małych zmian pojemności metodą dudnień
 3. Wł. Smosarski (Poznań) - Teoria fotopolarymetru Cornu
 4. K. Zakrzewski (Kraków)
  1. J. Massalski - Pomiar ładunku właściwego elektronów przy pomocy oscylografu katodowego

Ognisko metodyczne Fizyki w Wilnie, godz. 16:00

Sekcja dydaktyczna: Wystawa i pokazy przyrządów do ćwiczeń i demonstracyj dla gimnazjów i liceów

 1. J. Kowal (Wilno) - Pokazy:
  1. Fale podłużne i poprzeczne
  2. Rury Kundta
  3. Udoskonalona rura Whittinga
  4. Dylatometry własnej konstrukcji
 2. J. Hrynkiewicz (Wilno) - Pokaz: Mapa nieba
 3. E. Gold (Wilno) - Pokazy:
  1. Pomiar mechanicznego równoważnika ciepła
  2. Pomiar sił występujących przy obrocie

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizycznego, godz. 18:00

Piątek, 30 września

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 9:00

Sekcja naukowa: Optyka (ciała stałe i ciecze)

 1. A. Jabłoński (Warszawa)
  1. A. Jabłoński - Czy stopień polaryzacji podstawowej jest zależny od temperatury?
  2. A. Sikora - O polaryzacji fluorescencji roztworów wielopasmowych przy wzbudzaniu w różnych pasmach pochłaniania
 2. W. Kessel (Warszawa)
  1. W. Kessel - O wpływie stężenia i temperatury roztworów fluoryzujących na ich czas świecenia
  2. A. Wrzesińska - Wpływ stężenia na rozkład natężeń w widmie fotoluminescencji glicerynowych roztworów trypaflawiny
 3. K. Morkowska (Warszawa)
  1. B. Twarowska - Przyczynek do badań fluorescencji i absorpcji biocennaftylidenu
  2. E. Franio - Widma absorpcji kilku barwników pochodzenia roślinnego
  3. E. Hauptman - Pochłanianie CS2 w nadfiolecie Schumannowskim
  4. R. Wajnkrancówna - Pochłanianie S2Cl2 w nadfiolecie Schomannowskim
  5. D. Poświatówna - Zjawisko Ramana dla fluorenu
 4. S. Pieńkowski (Warszawa)
  1. S. Pieńkowkski - O flluorescencji ośmiohidrofluorocyklenu
  2. S. Pieńkowski - Wpływ długości fali przy pobudzeniu monochromatycznym na widmo fluorescencji kilku związków organicznych
  3. H. Wajsówna - O wpływie długości fali światła wzbudzającego na widmo fluorescencji roztworu fluorenu
  4. K. Kamińska - Z badań nad fluorescencją dekacyklenu
 5. J. Pniewski (Warszawa)
  1. J. Pniewski - Z badań nad rozpraszaniem światła w skrzydłach prążka Rayleigha w CS2
  2. J. Pniewski - O rozkładzie natężeń w skrzydłach prążka Rayleigha w widmie światła rozproszonego przez CS2, CHCl3 i CCl4
 6. K. Zakrzewski (Kraków)
  1. K. Zakrzewski - Ilościowe sprawdzenie prawa Kirchhoffa o emisji i absorpcji promieniowania cieplnego
  2. T. Piech, T. Nayder - Refrakcja i dyspersja ciekłego fosforu

Sekcja naukowa: Optyka (pary i gazy)

 1. W. Kapuściński (Warszawa)
  1. W. Kapuściński - Rozkład natężeń w pasmie widzialnym fluorescencji kadmu
  2. A. Kotecki - Pasmo ciągłe z fluktuacjami natężeniowymi w widmie pary kadmu w obszarze van der Lingena
  3. A. Kotecki - O pasmie widzialnym fluorescencji pary kadmu
  4. E. Choltz-Mikiewiczówna - Zmiany natężeń w widmach rezonansowych pary selenu pod wpływem gazów obcych
  5. H. Glicensztajn - Wpływ zderzeń z ccząsteczkami gazów obcych na różne stany wzbudzenia cząsteczki pary jodu
  6. L. Natanson - Elektroluminescencja pary ołowiu
 2. A. Kotecki (Warszawa) - Wzbudzanie światła przy pomocy cząstek o małej szybkości
 3. S. Mrozowski (Warszawa) - Badania interferometryczne nad widmami atomowymi berylu i boru
 4. H. Niewodniczański (Poznań)
  1. H. Niewodniczański, F. Lipiński - Linie "wzbronione" w widmie Te I
 5. T. Skaliński (Warszawa)
  1. S. Rouppert - Wpływ pola magnetycznego na absorpcję pary selenu
  2. E. Scholtz-Mikiewiczowa - O wygaszaniu fluorescencji pary jodu przez pola magnetyczne
  3. T. Skaliński - Wpływ azotu na pochłanianie prążka 4078Å przez parę selenu

Sekcja naukowa: Promienie Röntgena

 1. H. Bialer (Warszawa) - O uporządkowaniu składników krystalicznych w korze
 2. R. Smoluchowski (Warszawa)
  1. T. Dryński, R. Smoluchowski - Wpływ stanu skupienia na strukturę krawędzi absorpcyjnych GeCl4
  2. S. Wroński - Wpływ temperatury na natężenie promieni X odbitych od różnych ścian kryształów cynku

Szkolna Pracownia Przyrodnicza, godz. 9:00

Sekcja dydaktyczna: Wystawa i pokazy przyrządów do ćwiczeń i demonstracyj dla szkół średnich i powszechnych

 1. E. Gold (Wilno) - Pokaz: Podstawowe doświadczenia z telewizji
 2. A. Dmochowski (Wilno) - Szkoła dzisiejsza a nauczanie fizyki
 3. A. Dmochowski (Wilno) - Pokazy:
  1. Rozpraszanie światła przez powierzchnię ciała i rozpraszanie wewnętrzne - przyrządy do ćwiczeń
  2. Wirownica do ćwiczeń uczniowskich
  3. Otrzymywanie żelaza z rudy żelaznej
  4. Indukcyjna maszyna elektryczna do ćwiczeń uczniowskich
  5. Zastosowanie praw Archimedesa i Pascala do gazów
 4. Eug. Dmochowski (Wilno) - Pokaz: Prądy Tesli

Zwiedzanie miasta lub wycieczka do Werek, godz. 15:00

Wspólna kolacja uczestników Zjazdu w Hotelu St. Georges'a (sala górna), godz. 20:00

Sobota, 1 października

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 9:00

 • Cz. Białobrzeski - O międzynarodowej konferencji fizyków teoretyków w Warszawie (odczyt)

Sekcja naukowa: Fizyka teoretyczna (godz. 10:00)

 1. J. Blaton (Warszawa)
  1. J. Blaton - Próba zastosowania zasady Fermata do fal w geofizyce
  2. J. Blaton - O kinematyce i dynamice niestacjonarnych prądów powietrza
 2. J. Cichocki (Warszawa) - Energia zakłócenia siatki krystalicznej a ciepło dyfuzji metali i metalicznych roztworów stałych
 3. E. Góra (Lwów) - W sprawie teorii efektu Comptona
 4. A. Jabłoński (Warszawa)
  1. A. Jabłoński - Uwagi o zasadzie Francka-Condona
  2. A. Jabłoński - O zastosowaniu mechaniki falowej do teorii rozszerzenia linii widmowych
  3. A. Jabłoński - O typowych postaciach rozszerzonych linii widmowych
 5. J. Lubański (Kraków) - O równaniach ruchu w świecie czterowymiarowym
 6. W. Majewski (Warszawa) - Przyczynek do matematycznej teorii drgań elektrycznych w układzie z równomiernie rozłożonymi stałymi
 7. B. Milianczuk (Lwów) - Rozpraszanie neutronów na protonach
 8. T. Mokłowski (Warszawa) - O dwu głównych zasadach mechaniki wielostopniowej (nowej mechaniki klasycznej)
 9. Wł. Opęchowski (Warszawa) - Paramagnetyczne zjawisko Faradaya w niskich temperaturach
 10. R. Smoluchowski (Warszawa) - O teorii struktury krawędzi absorpcyjnych w kryształach o złożonej budowie
 11. J. Weyssenhoff - O pewnym niepromieniującym ruchu elektronu ze spinem
 12. F.J. Wiśniewski (Warszawa) - Próba teorii jądra atomowego
 13. M. Wojciechowski (Poznań)
  1. M. Wojciechowski - Wypromieniowanie energii przez oscylatory ultraakustyczne
  2. M. Wojciechowski - Dalsze badania nad ponderomotorycznym działaniem fali stojącej na oscylator ultraakustyczny

Sekcja dydaktyczna (godz 10:00)

 1. A. Pasierbiński (Warszawa) - Ujęcie podstaw radiotechniki w liceum
 2. Cz. Ścisłowski (Warszawa) - Uwagi nad realizacją programu fizyki w kl. I Liceum pedagogicznego
 3. Dyskusja nad dotychczasową realizacją programu fizyki w liceum ogólnokształcącym
 4. G. Doborzyński (Warszawa) - Izotopia, promieniotwórczość, przetwarzanie pierwiastków w fizyce licealnej

Przerwa obiadowa

Sala wykładowa Zakładu Fizycznego USB, godz. 16:00

 • L. Wertenstein - Klasyfikacja i wydajność reakcji jądrowych (odczyt)

Sekcja naukowa: Fizyka Techniczna (godz. 17:00)

 1. Z. Bodnar (Lwów) - Pomiary rozkładu natężenia światła w plamce aberacyjnej, jako bezpośrednia metoda badania błędów systemów optycznych
 2. D. Doborzyński (Kraków) - Odbiór krótkich fal raiowych w grotach wapiennych Ojcowa
 3. J. Giaro (Warszawa) - Pojemność cieplna powłok balonowych w zależności od temperatury
 4. I. Harski (Warszawa) - Sprawność aparatów sygnalizujących w widmie widzialnym i podczerwieni
 5. P. Konopka (Warszawa)
  1. P. Konopka, J. Pals - Absorpcja podczerwieni w aerosolach
 6. W. Majewski (Warszawa) - Wstępne badania z techniki pomiarów wtórnej emisji i fotoemisji elektronów
 7. I. Mrozowska (Warszawa)
  1. I. Mrozowska - O polaryzacji światła przechodzącego przez szkło mleczne
  2. I. Mrozowska - O rozkładzie czułości lokalnej na powierzchniach odbiorczych fotoogniw
  3. I. Mrozowska - O czułości lokalnej fotoogniw w zależności od długości fali
 8. M. Sąsiadek (Poznań)
  1. M. Sąsiadek - Badania nad jonizacją i świeceniem podczas eksplozyj stałych materiałów wybuchowych
  2. M. Sąsiadek - Bdania nad wpływem kształtu i wielkości ziarna prochu na jonizację podczas eksplozyj
 9. T. Toniszewski (Warszawa) - Odbijanie, pochłanianie i przenikanie energii promienistej słońca przez powłoki balonowe

Zamknięcie Zjazdu, godz. 19:00

Materiały archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>