Finansowanie

Fundusze Polskiego Towarzystwa Fizycznego tworzą:

 1. wpływy ze składek członkowskich oraz ze świadczeń członków wspierających
 2. dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy (w tym odpisy 1% podatku od osób fizycznych)
 3. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
 4. dochody z działalności statutowej
 5. dochody z majątku PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. Dochód z takiej działalności służy realizacji statutowych celów:

 1. upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
 2. rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
 3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

Polskie Towarzystwo Fizyczne nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem na rzecz członków PTF, pracowników PTF oraz osób im bliskich.
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków PTF, pracowników PTF lub ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków PTF, pracowników PTF oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów PTF
 4. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PTF, pracownicy PTF oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Sprawozdania