O nas

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest zarejestrowanym stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiadającym z tego tytułu osobowość prawną.

Celami działania Polskiego Towarzystwa Fizycznego są:

 1. upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
 2. rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
 3. reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

Polskie Towarzystwo Fizyczne realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. wspieranie lub organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie,
 2. działalność wydawniczą z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
 3. prowadzenie, popieranie i nagradzanie działalności edukacyjnej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,
 4. wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć,
 5. organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Pracami Polskiego Towarzystwa Fizycznego kieruje Zarząd Główny:

 • Prezes PTF: Teresa Rząca-Urban (Oddział Warszawski)
 • Prezes honorowy: Leszek Sirko (Oddział Warszawski)
 • Sekretarz Generalny PTF: Bogdan Kowalski (Oddział Warszawski)
 • Skarbnik PTF: Jan Grabski (Oddział Warszawski)
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow (Oddział Warszawski)     
 • Zofia Drzazga (Oddział Katowicki)
 • Dariusz Grech (Oddział Wrocławski)
 • Bohdan Grządkowski (Oddział Warszawski)
 • Stanisław Kistryn (Oddział Krakowski) 
 • Adam Maj (Oddział Krakowski)
 • Sławomir Miernicki (Oddział Warszawski)
 • Aneta Mika (Oddział Szczeciński)
 • Józef Spałek (Oddział Krakowski)
 • Aneta Szczygielska-Łaciak (Oddział Katowicki)
 • Andrzej Ślebarski (Oddział Katowicki)
 • Andrzej Wysmołek (Oddział Warszawski)

Przynajmniej piętnastu członków zwyczajnych PTF zainteresowanych w szerzeniu idei i realizowaniu programu PTF może utworzyć oddział PTF.

Oddziały PTF:

 • Oddział Bydgoski
 • Oddział Białostocki
 • Oddział Częstochowski
 • Oddział Gdański
 • Oddział Gliwicki
 • Oddział Katowicki
 • Oddział Kielecki
 • Oddział Krakowski
 • Oddział Lubelski
 • Oddział Łódzki
 • Oddział Opolski
 • Oddział Poznański
 • Oddział Rzeszowski
 • Oddział Słupski
 • Oddział Szczeciński
 • Oddział Toruński
 • Oddział Wrocławski
 • Oddział Warszawski
 • Oddział Zielonogórski