7. Zjazd Fizyków Polskich, Kraków 1934

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

VII Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, referat J. Weyssenhoffa
Referat prof. Jana Weyssenhoffa

Program 7. Zjazdu Fizyków Polskich 
Kraków, 27-29 września 1934

Środa, 26 września

Krakowskie Towarzystwo Techniczne, godz. 20 

 • Herbatka dla uczestników Zjazdu 

Czwartek, 27 września

Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Novum, godz. 10 

 • Otwarcie Zjazdu i wybór Prezydjum
 • Uczczenie pamięci ś.p. Marji Skłodowskiej-Curie
 • J. Weyssenhoff (Wilno) - Teoria względności a mechanika falowa (odczyt)

Główna sala wykładowa Zakładu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  
godz. 12 

 • Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

godz. 16 

 • Cz. Białobrzeski (Warszawa) - Dwa prądy ideowe w mechanice kwantów (odczyt)

Image

VII Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, audytorium
Słuchacze VII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie

Posiedzenia sekcyj (I), godz. 17

Sekcja A, naukowa (Mała sala wykładowa ZF. UJ)

 • Sz. Szczeniowski - Rozpraszanie fotonów 
  twardych promieni γ na poziomach o ujemnej 
  energii
 • M. Born i L. Infeld - Nowa elektrodynamika 
  kwantowa
 • M. Mathison - Metoda całkowania równań 
  ogólnej teorii względności
 • S. Rozenthal - Funkcje faliste elektronów w atomach lekkich
 • S. Rozenthal - Zależność stałej polaryzacji gazów szlachetnych od ciężaru atomowego
 • S. Rozethal - Postać analityczna funkcji Fermi'ego
 • J. Blaton - O natężeniach linij dipolowych magnetycznych
 • B. Milianczuk - Wpływ pola magnetycznego na zjawisko Comptona
 • B. Milianczuk - Natężenie "wymuszonych" prążków dipolowych
 • J. Kreisler - Natężenie linij helu przy podwójnem pobudzeniu
 • E. Góra - Asymetryczne rozszerzenie i przesunięcie linij widmowych jako efekt sprzężenia

Sekcja B, naukowa (Główna sala wykładowa ZF. UJ)

 • W. Smosarski - Polaryzacja światła nieba
 • W. Kessel - O pochłanianiu prążka wzbudzającego serje rezonansowe
 • W. Moraczewska - O zależności kształtu prążka rtęciowego 2537Å od kierunku obserwacji promieniowania rezonansowego
 • W. Szymanowski - Modyfikacja metody Gavioli pomiaru czasów świecenia
 • W Szymanowski - Czas świecenia barwników w zależności od stężenia, lepkości i temperatury
 • Z. Zając - Pomiary fotoelektryczne względnych natężeń niektórych prążków HgI
 • I. Mrozowska - Z badań fotometrycznych nad materjałami rozpraszającemi
 • E. Hauptman - Przepuszczalność cienkich warstewek kwarcu topionego w nadfiolecie fluorytowym
 • S. Dembicka - Z badań nad asteryzmem
 • S. Wachowski - Nowa metoda ilościowa badania luster wklęsłych
 • I. Harski - Badanie selektywności aparatów sygnalizacyjnych w obszarze widzialnym i w podczerwieni

Sekcja C, naukowa (Sala wykładowa Zakładu Mineralogii UJ)

 • Z. Weyberg (Lwów) - O sieciach przestrzennych (odczyt)
 • S. Pieńkowski, Z Kuleszanka - Budowa krystaliczna cierni i kolców w promieni Roentgena
 • S. Pieńkowski, L. Jurkiewicz - Składnik żywiczny w budowie drewna na podstawie analizy rentgenowskiej
 • St. Loria, J. Klinger - Badania nad dyfrakcją promieni elektronowych
 • A. Łastowiecki - Badanie rentgenograficzne struktury grafitów różnego pochodzenia
 • L. Chrobak, E. Gross - Studja rentgenograficzne nad budową wolframjanu sodowego dwuwodnego Na2WO4 · 2 H2O
 • L. Chrobak, Z. Kwapniewski - Studja rentgenograficzne nad strukturą kryształów siarkomolibdenjanu amonowego (NH4)2 MoS4
 • Z. Weyberg - O gęstości niektórych soli niklu i kobaltu

Sekcja D, dydaktyczna (Sala wykładowa Zakładu Fizyki Akademii Górniczej)

 • B, Gawecki, W. Werner - Metodyczna strona nowego programu fizyki
 • A. Ptaszycka - Trudności w realizacji nowego programu fizyki
 • W. Staszewski - Koreferat do poprzedniego referatu

Piątek, 28 września

Główna sala wykładowa ZF UJ, godz. 9 

 • L. Infeld (Lwów) - Problem struktury elektronu w fizyce współczesnej

Posiedzenia sekcyj (II), godz. 10

Sekcja A, naukowa (Mała sala wykładowa ZF. UJ)

 • A. Denizot - O pewnym związku pomiędzy spółczynnikami rozszerzalności i ściśliwości a ciepłem właściwym
 • B. Milewski - O spadku swobodnym ciał z uwzględnieniem ruchu obrotowego ziemi oraz prawa grawitacyjnego Newtona
 • M.T. Huber - Odkształcalność prostej sprężyny śrubowej
 • M.T. Huber - O pewnym przypadku niestałości równowagi układu sprężystego z uwzględnieniem tarcia
 • A. Krupkowski, M. Balicki - Własności fizyczne metali zgniecionych drogą przeciągania. Miedź.
 • T. Pęczalski - Badania dyfuzji jonów do metali i związane z nią badanie zjawiska Volty
 • T. Pęczalski - Badania promieniowania różnych warstw łuku elektrycznego i promieniowania tego samego łuku umieszczonego wewnątrz innego
 • M. Rajewski - O wpływie odległości na rezonancję między dwoma obwodami elektrycznemi
 • E. Arendt - O korozji cynku pod zewnętrzną warstwą metaliczną
 • M. Szulc - O dyspersji promieni świetlnych w pryzmatach przy skośnem padaniu promieni.
 • J. Cichocki - Analiza zapomocą sprektrografu masowego emisji jonowej miedzu napełnionej solami
 • Z. Specht - Przyczynki do zagadnienia upadów przy geofizykalnych metodach sejsmicznych

Sekcja B, naukowa (Główna sala wykładowa ZF. UJ)

 • J. Patkowski, L. Dąbrowski - Świecenie pary bromu pod wpływem ogrzewania
 • W.E. Curtis, J. Patkowski - Metoda dokładnego obliczania momentu bezwładności cząsteczek w stanie pobudzonym w przypadku zachodzenia na siebie linij struktury rotacyjnej
 • H. Niewodniczański - O wzbudzaniu linij "wzbronionych" w widmach PbI i TeI
 • H. Niewodniczański - Efekt Zeemana linji wzbronionej PbI λ=4618Å, dowód doświadczalny istnienia promieniowania dipolowego magnetycznego
 • H. Niewodniczański - Wpływ pola magnetycznego na wyładowania elektryczne o wysokiej częstotliwości.
 • S. Mrozowski - Depolaryzacja fluorescencji pary jodu przez zderzenia z atomami helu
 • S. Mrozowski - Polaryzacja nadfiołkowej fluorescencji rtęci
 • S. Mrozowski - Budowa i polaryzacja pasm fluorescencji rtęci
 • S. Mrozowski - Pomiary absorbcji pasmowej w parze rtęci
 • S. Mrozowski - Pomiary absorbcji pasmowej w parach cynku i kadmu
 • S. Rafałowski - O momentach jądrowych izotopów telluru i selenu
 • H. Horodniczy - Potencjały krytyczne jodu
 • E. Skorko - Nowe pasma absorbcyjne pary jodu w ultrafiolecie w wysokich temperaturach
 • W. Kavka - O linjach iskrowych widma rtęciowego

Sekcja C, naukowa (Sala wykładowa Zakładu Mineralogii UJ)

 • K. Zakrzewski - Efekt Kerra w związkach nitrowych
 • A. Jagielski - Stała dielektryczna chlornitrobezoli
 • J. Wesołowski - Stała dielektryczna nitroanilin
 • T. Piech - Stała dielektyczna ałunów
 • D. Doborzyński - Stosunku Cuthbertsona w polaryzacji dieletrycznej
 • S. Dobiński - O tarciu wewnętrznem ciekłego fosforu
 • T. Nayder - Spółczynnik załamania ciekłego fosforu
 • M. Mięsowicz - Spółczynnik załamania niektórych cieczy w dziedzinie bardzo krótkich fal elektrycznych
 • M. Jeżewski, J. Kamecki, M. Wierzbicki - Stałe dielektryczne rozcieńczonych elektrolitów mocnych
 • A. Piekara, B. Piekara - Histereza termincza stałej dielektrycznej i przewodnictwa wodnych roztworów żelatyny
 • A. Piekara, B. Piekara - Moment dipolowy i anomalje molekularne kwasów tłuszczowych
 • A. Piekara - Podwójne załamanie w polu magnetycznem w pobliżu punktu krytycznego
 • W. Heller, A. Piekara - Zjawiska magnetooptyczne w roztworach koloidalnych i zawiesinach w pobliżu pasma absorbcji.

Sekcja D, dydaktyczna (Sala wykładowa Zakładu Fizyki Akademii Górniczej)

 • J. Alichniewicz - Wychowanie obywatelsko-państwowe w nauczaniu fizyki
 • S. Malec - Tematy praktyczno-życiowe, techniczne i gospodarcze w nowym programie
 • M. Dadlezówna - Cel wycieczek, ich organizacja i wyzyskanie
 • T. Berner - Koreferat do poprzedniego referatu

Wycieczka, godz. 16

Image

VII Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie, wycieczka do Wieliczki
Uczestnicy wycieczki do Wieliczki w trakcie VII Zjazdu Fizyków Polskich
 • Wycieczka do Lasku Wolskiego (autobusami).
 • Podwieczorek w kawiarni Bisanza w Lasku.
 • W razie niepogody wycieczka do kopalni soli 
  w Wieliczce, wyjazd motorówką o godzinie 15, 
  zbiórka na dworcu o godz. 14 min. 45.

Sobota, 29 września

Główna sala wykładowa ZF UJ, godz. 9 

 • St. Loria (Lwów) - Elementarne składniki atomu w świetle nowych badań

Posiedzenia sekcyj (III), godz. 10

Sekcja A, naukowa (Mała sala wykładowa ZF. UJ)

 • M. Danysz, M. Żyw - Nowy radjopierwiastek
 • M. Żyw - Wzbudzona promieniotwórczość potasu
 • A. Sołtan - Wytwarzanie neutronów bez użycia ciał promieniotwórczych
 • W. Gentner, J. Starkiewicz - O wartościach współczynników absorbcji twardych promieni γ ThC
 • K. Narkiewicz-Jodko, S. Ziemecki - Obserwacje promieniowania kosmicznego na Atlantyku
 • S. Kalandyk - Termojonowa emisja platyny w parach bromu i chloru
 • H. Regulski - O sorbcji gazów w łuku elektrycznym
 • A. Kotecki - O rozładowaniu elektrycznem między wirującymi elektrodami
 • A. Kotecki - Badania nad łukami elektrycznemi przy różnych elektrodach
 • E. Stenz - Badania nad temperaturą plamki katodowej w łuku rtęciowym

Sekcja B, naukowa (Główna sala wykładowa ZF. UJ)

 • S. Pieńskowski - Depolaryzacja i spółczynnik odwrócenia w zjawisku Ramana
 • W. Czapska-Narkiewiczowa-Jodko - Polaryzacja prążków Ramana w ksylenach
 • M. Kowalewska - Natężenia prążków ramanowskich w CS2
 • S. Kreutz - Z badań nad luminescencją minerałów ze szczególnem uwzględnieniem minerałów polskich
 • C. Pawłowski - O świeceniu siarczków cynku
 • A. Jabłoński - O mechanizmie fotoluminescencji cząsteczek barwników
 • A. Jabłoński - Zależność stopnia polaryzacji fluorescencji barwników od długości fali światła wzbudzającego
 • W. Kapuściński - Fluorescencja pasmowa pary kadmu przy wzbudzeniu monochromatycznem
 • B. Twardowska - O zmianahc widma roztworów biacenu
 • B. Twardowska - O widmach absorbji oraz fluorescencji przy wzbudzeniu jednobarwnem w roztworacch stałych w niskich temperaturach
 • B. Twardowska - Zanik fluorescencji roztworów biacenu w stanie stałym
 • M. Makowiecka - O fluorescencji i czasie świecenia fluorocyklenu

Sekcja C, naukowa (Sala wykładowa Zakładu Mineralogii UJ)

 • B. Kamieński - Napięcie powierzchniowe i stała dielektryczna
 • B. Kamieński - Adsorbcja dipoli, a otrzymywanie wody ciężkiej
 • K. Kalinowski - Badania polaryzacji dielektrycznej, momentów dipolowych oraz asocjacji pochodnych kwasu karbaminowego
 • K. Kalinowski - W sprawie budowy niektórych substancyj organicznych dipolowych
 • M. Puchalik - Własności polarne niektórych wodorowych pochodnych naftalenu
 • M. Puchalik - Własności polarne 1,4 i 1,2 dwuhydronaftalenów
 • M. Puchalik - Własności polarne cyklopentanu
 • C. Pawłowski -  Własności elektryczne aerosoli
 • J. Zimowski - Magnetyczne własności ciał w polu elektromagnetycznem wysokiej częstości
 • M. Sąsiadek, T. Tucholski - Bomba manometryczna i jej zastosowania do badań pikrynianów
 • K. Gostkowski - Prosta metoda otrzymywania wody o najmniejszym przewodnictwie
 • K. Gostkowski - Wpływ materijału kapilary na potencjał elektrokinetyczny

Sekcja D, dydaktyczna (Sala wykładowa Zakładu Fizyki Akademii Górniczej)

 • M. Halaunbrenner - Rola i charakter podręcznika i lektury popularno-naukowej w nowych programach fizyki
 • J. Kowal - Przyrządy, modele i inne pomoce w realizacji nowego programu
 • W. Skrzyniarz - Związek nauczania fizyki z zajęciami praktycznemi
 • L. Paczóski - Stosunek wzajemny nauczania fizyki w gimnazjum i w szkole powszechnej

Główna sala wykładowa ZF UJ, godz. 16

 • K. Zakrzewski (Kraków) - Nowe metody w tehnice niskich temperatur

Posiedzenia sekcyj (IV), godz. 17

Sekcja A, naukowa (Mała sala wykładowa ZF. UJ)

 • K. Zakrzewski, D. Doborzyński - O aparatach Ruhemanna i Justi'ego  do wytwarzania niskich temperatur w Zakładzie Fizycznym UJ
 • W.H. Keesom, D. Doborzyński - Pomiar spółczynnika rozszerzalności nowego szkła jenajskiego 2954 III w niskich temperaturach
 • W. Świętosławski, J. Slacewicz - Zastosowanie prawa oziębiania Newtona do pomiarów bardzo nikłych efektów cieplnych
 • J. Mazur - Aparat do rektyfikacji małych ilości gazów skroplonych i oczyszczanie kryptonu.
 • J. Mazur - O wpływie drobnych zanieczyszczeń na fizyczne własności kryptonu
 • J. Mazur - Ciśnienie pary kryptonu oraz zależność jego gęstości od temperatury
 • J. Mazur - Z badań nad ciepłem właściwem cieczy
 • M. Makowieka - Przyrząd do wyznaczania spółczynników lepkości w niskich temperaturach
 • Z. Szafrańska - Lepkość roztworów nitrobenzolu i heksanu w okolicy krytycznego punktu rozpuszczalności
 • J. Nikliborc - Pewien prosty manometr do pomiaru niskich ciśnień
 • M. Wojciechowski - O działaniu sił ponderomotorycznych na zawieszony kwarcowy rezonator piezoelektryczny
 • M. Wojciechowski - Uwagi o energetycznem ujęciu zasad promieniowania akustycznego
 • F. Brabiec - Bezpośrednie pomiary szybkości głosu w powietrzu

Sekcja B, naukowa (Główna sala wykładowa ZF. UJ)

 • A. Przeborski - O subtelnej budowie niektórych pasm pochłaniania telluru
 • R. Siksna - O fluorescencji pary antymonu
 • R. Smoluchowski - Wpływ pola magnetycznego na fluorescencję pary telluru
 • J. Świętosławska - Z badań nad fluorescencją pasmową pary kadmu
 • J. Zieliński - Polaryzacja pasm fluktuacyjnych pary rtęci
 • A. Fatersonówna - O reemisji prążków w paśmie fluktuacyjnem rtęci
 • W. Kłoskowska - O fluorescencji pary ołowiu
 • A. Trojecka - Widmo absorbcyjne nasyconej pary bizmutu
 • W. Opęchowski - Wpływ gazów obcych na szerokość prążków absorbcyjnych pary jodu
 • E. Rakowerówna - O pasmach fluorescencji i absorbcji dwucynamoilometanu, jego oksypochodnej oraz kumaryny
 • P. Marguliesówna - Zmiana położenia pasm fluorescencji i absorbcji trójbeznylodekacyklenu w zależności od natury rozpuszczalnika
 • Z. Gryglewiczówna - O wpływie domieszek na wydajność fluorescencji
 • W. Wrzesińska - Absorbcja oraz polaryzacja fluorescencji niektórych barwników organicznych

Sekcja C, naukowa (Sala wykładowa Zakładu Mineralogii UJ)

 • M. Jeżewski, M. Mięsowicz - O przewodnictwie paraazoksyanizolu
 • M. Mięsowicz, M. Jeżewski - Wpływ pola elektrycznego na efekt magnetokaloryczny dla cieczy anizotropowych w fazie nematycznej
 • I. Adamczewski - O ruchliwości jonów w cieczach dielektrycznych
 • I. Adamczewski - O rekombinacji jonów w cieczach dielektrycznych
 • I. Adamczewski - O charakterystyce zależności prądu jonizacyjnego od napięcia w cieczach dielektrycznych
 • I. Adamczewski - O zastosowaniu teorji podobieństw H. Machego do przewodnictwa cieczy dielektrycznych zjonizowanych
 • W. Ścisłowski - Badania prądów początkowych w parafinie w wysokich polach elektrycznych
 • A. Tomaszewski - O przewodnictwie własnem i wzbudzonem promieniami γ oraz o prądach powrotnych w cienkich warstwach parafiny
 • Z. Specht - Uwagi o mierzeniu opotu elektrycznego ciał sproszkowanych
 • S. Lubodziecki, R. Suk - Badania nad prądem wstecznym w prostownikach rtęciowych

Sekcja D, dydaktyczna (Sala wykładowa Zakładu Fizyki Akademii Górniczej)

 • W. Kessel - O reformie nauczania elektryczności w szkole średniej
 • A. Dmochowski - Rola pracowni fizycznych w realizacji nowego programu fizyki i obecny stan takowych w szkołach powszechnych i średnich
 • W. Staszewski - "Fizyka i chemja w szkole", bilans dwuletniej pracy i zamierzenia na przyszłość

Główna sala wykładowa ZF UJ, godz. 20 min. 30

 • Zamknięcie Zjazdu

Restauracja A. Hawełki, godz. 21

 • Wspólna kolacja

Zasoby archiwalne

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>