6. Zjazd Fizyków Polskich, Warszawa 1932

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

6. Zjazd Fizyków Polskich - zdjęcie grupowe
Uczestnicy VI Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie, 1932

Program 6. Zjazdu Fizyków Polskich 
Warszawa, 29 września - 4 października 1932

Środa, 28 września

Stowarzyszenie Techników, godz. 20:00

 • Herbatka zapoznawcza uczestników Zjazdu

Image

6. Zjazd Fizyków Polskich - prezydium (źródło: NAC)
Prezydium Zjazdu
(źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Image

6. Zjazd Fizyków Polskich - audytorium (źródło: NAC)
Mała Aula Politechniki Warszawskiej podczas otwarcia VI Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie
(źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Czwartek, 29 września

Kościół Zbawiciela, godz. 9:00

 • Msza św.

Aula Politechniki, Gmach Główny, godz. 10:00

 • Otwarcie Zjazdu i Wybór Prezydjum
 • A. Rubinowicz (Lwów) - O losach poglądów teoretycznych w fizyce
 • Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Główna Sala Wykładowa Zakładu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, godz. 16:00

 • Z. Klemesiewicz (Lwów) - Wspomnienie po ś.p. prof. J. Zakrzewskim
 • W. Kapuściński (Warszawa) - Wspomnienie po ś.p. dr. H. Jeżewskim
 • K. Zakrzewski (Kraków) - O polaryzacji dielektrycznej pierwiastków

Posiedzenia sekcyj (I), godz. 17:15

Sekcja A, naukowa (Główna sala wykładowa ZFD UW)

 • K. Zakrzewski, M. Mięsowicz (ZFD UJ) - O krótkich, mało zanikających falach elektrycznych
 • S. Dobiński (ZFD UJ) - Polaryzacja dieletryczna roztworów siarki w dwusiarczku węgla
 • S. Dobiński (ZFD UJ) - Polaryzacja elektryczna ciekłego fosforu
 • A. Jagielski (ZFD UJ) - O stałej dielektrycznej ciekłego jodu
 • T. Nayder (ZFD UJ) - O gęstości ciekłego jodu
 • A. Piekara (Pracownia Fizyczna Gimnazjum i. Sułkowskich w Rydzynie) - Stała dieletryczna i polaryzacja elektryczna mieszanin w okolicy punktu krytycznego
 • A. Piekara (PF Gimn. w Rydzynie) - Asocjacja w roztworach nitrobenzenu i jego moment elektryczny
 • A. Piekara (PF Gimn. w Rydzynie), J. Mazur (I. ZF PW) - O zależności stałej dielektrycznej nitrobenzenu od temperatury
 • W. Szymanowski (Zakład Fizyczny Uniwersytetu w Pittsburghu) - O stałej dielektrycznej cieczy organicznych przy fali 1m 82cm.
 • M. Puchalik (ZFD UJK) - Własności polarne niektórych pochodnych naftalenu
 • W.S. Urbański (Kraków) - Wpływ ruchu na przewodnictwo elektryczne niektórych koloidów

Sekcja B, naukowa (Mała sala wykładowa ZFD UW)

 • T. Pęczalski (ZFT UP) - Teorja promieniowania metali
 • J. Weyssnhoff (ZFT USB) - Z teorji widm pasmowych
 • W.E. Curtis, J. Patkowski (II.ZF USB) - Stałe rotacyjne cząsteczki jodku chloru
 • J. Patkowski (II. ZF USB) - Wpływ temperatury na rozkład natężeń w absorbcyjnem widmie ciągłem Br2
 • L. Dąbrowski, J. Patkowski (II.ZF USB) - Nowe pasmo absorbcyjne pary bromu, wysteępujące w temp. 1000°C przy 2930A
 • E. Skorko (II.ZF USB) - O nowych pasmach absorbcyjnych pary jodu w wysokich temperaturach
 • J. Genard (ZFD UW) - Wpływ pola magnetycznego na serje rezonansowe pary jodu
 • W. Kessel (ZFD UW) - Pochłanianie zielonej linji rtęci przez parę telluru i jodu
 • L. Natanson (ZFD UW) - Rozkład stanów oscylacyjnych cząsteczek pary J2
 • S. Pasierbiński (ZFD UW) - Nowe serje rezonansowe pary selenu
 • L. Job (ZFD UW) - Pasma rtęci w obszarze 2476 - 2469A
 • S. Mrozowski (ZFT UW) - Nadsubtelna budowa pasm wodorku rtęci

Sekcja C, dydaktyczna (Muzeum Oświaty i Wychowania)

 • A. Dmochowski (Wilno) - Dezyderaty, dotyczące programów fizyki w szkołach powszechnych nowego typu
 • T. Gutkowski (Warszawa) - Dezyderaty, dotyczące programów fizyki w gimnazjach nowego typu 
 • W. Werner (Warszawa) - Dezyderaty dotyczące fizyki w liceach nowego typu

Image

6. Zjazd Fizyków Polskich - spotkanie z prezydentem (źródło: NAC)
Spotkanie uczestników Zjazdu z Prezydentem RP Ignacym Mościckim
(źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Piątek, 30 września

Główna Sala Wykładowa ZFD UW, godz. 8:30

 • J. Patkowski (Wilno) - Widma pasmowe chlorowców

Posiedzenia sekcyj (II), godz. 10:00

Sekcja A, naukowa (Główna sala wykładowa ZFD UW)

 • H. Niewodniczański (I.ZF USB) - O wzbudzaniu atomów rtęci światłem iskier Al, Cd, i Zn.
 • W. Kapuściński (ZFD UW) - O czasie zaniku świecenia fluorescencji pary Cd)
 • L. Sosnowski (ZFD UW) - Polaryzacja fluorescencji pary kadmu
 • E. Kalinowska (ZFD UW) - O wzbudzaniu prążków atomowych przy pochłanianiu cząsteczkowem w parze kadmu
 • F. Śpiewankiewicz (ZFD UW) - Fluorescencja cząsteczek CdZn
 • I. Mrozowska (ZFD UW) - Rozkład natężeń w pasmach fluorescencji rtęci
 • A. Jabłoński, P. Pringsheim (ZFD Uniwersytetu Berlińskiego) - O fluorescencji D pary sodu
 • J. Parysówna (ZFD UW) - Serje rezonansowe cząsteczkowy pary bizmutu
 • W. Kłoskowska (ZFD UW) - Rezonans cząsteczkowy pary bizmutu
 • W. Płaskowska (ZFD UW) - Widmo pochłaniania cząsteczkowego pary bizmutu
 • M. Krugerowa (ZFD UW) - Serje rezonansowe pary ołowiu
 • L. Kozłowska (ZFD UW) - Natężenia względne prążków rezonansoweych pary manganu
 • A. Trojecka (ZFD UW) - Promieniowanie rezonansowe nadfiołkowej trójki manganu

Sekcja B, naukowa (Mała sala wykładowa ZFD UW)

 • S. Kalandyk (ZF Wydz. Lek. UP) - Jonizacja przy eksplozjach materjałów wybuchowych
 • T. Tucholski (ZF Wydz. Lek. UP) - Analiza termiczna związków wybuchowych
 • Z. Klemensiewicz, Z. Balówna, A. Żebrowska (I.ZF PW) - Dalsze badania przewodnictwa elektrolitycznego w chlorku antymonawym
 • T. Malarski (I.ZF PL) - Kilka uwag dotyczących ustroju podwójnej warstwy elektrycznej
 • T. Malarski (I.ZF PL) - Przyczynki do teorji potencjału elektrokinetycznego.
 • T. Malarski, H. Gosikowski (I.ZF PL) - Wpływ  
  elektrolitów na potencjał elektrokinetyczny
 • M. Jeżewski (ZF Akad. Górn. Kraków) - O przewodnictwie ciał w fazie nematycznej
 • M. Jeżewski, J. Kamecki (ZF Akad. Górn. Kraków) - O stałych dielektrycznych elektrolitów
 • Z. Specht (ZFD UJK) - Przewodnictwo elektryczne sproszkowanego grafitu
 • W. Ścisłowski (ZFT UW) - O rozkładzie potencjału w półprzewodnikach
 • J. Cichocki (ZFT UP) - Dyfuzja jonów dodatnich soli poprzez miedź w wysokich temperaturach. Analiza jonów emitowanych zapomocą spektrografu masowego.

Sekcja C, dydaktyczna (Muzeum Oświaty i Wychowania)

 • A. Piekara (Gim. im. Sułkowskich w Rydzynie) - O kilku próbach, poczynionych w nauczaniu fizyki w Rydzynie
 • M. Halaubbrener (Lwów) - Opracowanie metodą laboratoryjną 2-ej i 3-ej zasady dynamiki
 • J. Kowal (Wilno) - Nauka o cieple, przeprowadzona metodą laboratoryjną
 • T. Gutkowski (Warszawa) - Zasadnicze prawo fotometryczne w wykładzie szkolnym

Główna sala wykładowa ZFD UW, godz. 16:00

 • T. Malarski (Lwów) - Marjan Smoluchowski (Wspomnienie w 15 rocznicę zgonu)
 • Cz. Białobrzeski - Interpretacja fizyczna mechaniki kwantów

Posiedzenie sekcyj (III), godz. 17:15

Sekcja A, naukowa (Główna sala wykładowa ZFD UW)

 • J. Weyssenhoff (ZFT USB) - O mierzeniu spółczynników gik w szczególnej teorji względności
 • J. Weyssenhoff (ZFT USB) - O pomiarach w polu grawitacyjnym
 • M. Mathison (Warszawa) - Prawa trwałości w ogólnej teorii względności
 • M. Mathison (Warszawa) - Mechanika cząstki w ogólnej teorii względności
 • M. Mathison (Warszawa) - Zagadnienie ruchu a stałe elektronowe
 • L. Infeld (ZFT UJK) - Struktura fali elektronowej
 • L. Infeld (ZAFT UJK), B. L. van der Weerden (ZFT Uniwersytetu Lipskiego) - Pole metryczne a równania Diraca
 • S. Szczeniowski, L. Infeld (ZFT UJK) - O wpływie chmury elektronowej na strukturę fali de Broglie'a
 • S. Szczeniowski (ZFT UJK) - Prawdopodobieństwo przejścia elektronu do obszaru ujemnej energji
 • M. Glanternik (Warszawa) - Teorja kinetyczna gazów promieniujących
 • M. Mathison (Warszawa) - Nowa metoda całkowania równania ogólnego typu hyperbolicznego normalnego
 • M. Mathison (Warszawa) - Zagadnienie Hadamarda

Sekcja B, naukowa (Mała sala wykładowa ZFD UW)

 • S. Pieńkowski, I. Manteufilówna (ZFD UW) - O krystalitach w celulozie drzewa
 • B. Schmidtówna (ZFD UW) - O budowie krystalicznej drewna
 • A. Sołtan (ZFD UW) - Z badań nad wpływem wiązań chemicznych na absorbcję promieni X
 • C. Pawłowski (ZFD UW) - Asteryzm miki powstający pod wpływem promieniowania α
 • C. Pawłowski (ZFD UW) - O luminescencji fosforów Lenardowskich wzbudzanej źródłami różnych promieniowań.
 • J. Górka (ZFD UW) - Świecenie opóźnione w dwutlenku węgla
 • W. Kulbicki (I.ZF USB) - O zjawisku fotoelektrycznem cienkich nalotów palladowych
 • W. Turczyński (I.ZF USB) - O wyznaczaniu stałych optycznych w nadfiolecie
 • S. Kalinowski (Obs. Magn. w Świdrze) - W sprawie wyznaczania składowych natężenia pola magnetycznego ziemskiego metodą elektryczną
 • S. Kalinowski (Obs. Magn. w Świdrze) - O przebiegu zmian potencjału elektrycznego w Świdrze
 • E. Stenz (Warszawa) - O transmisji atmosferycznegj w pasmach absorbcyjnych pary wodnej ρ i Φ widma słonecznego
 • F. Liana (Państw. Instytut Metorologiczny, Warszawa) - O przezroczystości szkieł w podczerwieni

Sekcja C, dydaktyczna (Muzeum Oświaty i Wychowania)

 • S. Ziemecki, M. Jeżewski (Warszawa) - Tematy klasyczne i nieklasyczne w fizyce szkolnej
 • M. Pożaryski (Warszawa) - Tematy z techniki w nauczaniu fizyki szkolnej

Sobota, 1 października

Sala wykładowa Zakładu Fizyki Politechniki Warszawskiej, godz. 8:30

 • M. Wolfke (Warszawa) - Fizyka a technika

Posiedzenia sekcyj (IV), godz. 10:00

Sekcja A, naukowa (Główna Sala Wykładowa ZFD UW)

 • S. Pieńkowski (ZFD UW) - Polaryzacja prążków Ramana
 • W. Czapska-Narkiewiczowa (ZFD UW) - Polaryzacja prążków Ramana w izomerach
 • S. Ziemecki (Prac. Fiz. WSBiE im. Wawelberga i Rotwanda, Warszawa) - Widma Ramanowskie naftalenu i jego pochodnych
 • S. Rafałowski (ZFT UW) - Subtelna budowa prążków rozproszonych w cieczy
 • S. Mrozowski (ZFT UW) - Uwagi o czasie świecenia w multypletach
 • S. Mrozowski (ZFT UW) - Nadsubtelna budowa linji rezonansowej rtęci 2537A
 • S. Mrozowski (ZFT UW) - Zjawiska zderzeniowe występujące przy optycznem wzbudzeniu różnych izotopów
 • Z. Zając (ZFD UW) - Badanie wzgllędnych natężeń w drójce 23P012 - 23S1 Hg I przy rozmaitych rodzajach wzgbudzenia
 • S. Mrozowski (ZFT UW) - O anomalji Randalla-Richtera w linjach rtęci 23S1 - 23P012
 • S. Rozental (ZFT Uniwersytetu Lipskiego) - O atomie neonu
 • J. Kreisler (ZFT UJK) - O rozmieszczeniu kierunkowem fotoeletronów z warstwy M

Sekcja B, naukowa (Sala Wykładowa ZF PW)

 • H.W. Keesom, J. Mazur (Instytut Kryogeniczny im. Kamerlingh Onnes'a Uniwersytetu Lejdejskiego) - Metoda wyznaczania gęstości gazów skroplonych i par nasyconych
 • J. Groszkowski (Laboratorjum Działu Naukowego Instytutu Radjotechnicznego, Warszawa) - Częstotliwości drgań w układach z oporem ujemnym
 • M. Rajewski (ZFT UP) - Zależność długości fali własnej oscylatora linjowego od jego grubości
 • M. Wojciechowski (ZDF UP) - O przyciąganiu się względnie odpychaniu się wzajemnem dwóch źródęł fal akustycznych drgających synchronicznie
 • W. Daniewski (I.ZF PW) - Badania nad powstawaniem emulsyj pod wpływem drgań ultraakustycznych
 • J. Roliński (I.ZF PW) - Badania nad łukiem elektrycznym dużej mocy
 • T. Tomiszewski, T. Maciejewski (I.ZF PW) - Badanie łuków elektrod metalowych. Łuki para-metali.
 • J. Pawlikowski (I.ZF PW) - Badania nad rozkładem ładunków przestrzennych i temperatury elektronowej łuku elektrycznego
 • H. Dziewulski (I.ZF PW) - Siła przeciwelektromotoryczna łuku elektrycznego
 • S. Wachowski (I.ZF PW) - Badanie luster reflektorowych
 • S. Wilatowski (I.ZF PW) - Promieniowanie cieplne ciała ludzkiego jako metoda diagnostyczna
 • S. Wilatowski (I.ZF PW) - Zjawiska fluorescencji w zastosowaniu do badania cieczy fizjologicznych

Sekcja C, dydaktyczna

 • Zwiedzanie objektów naukowych i kulturalnych.

Główna sala wykładowa ZFD UW, godz. 16:00

 • L. Wertenstein - Postępy fizyki jądra

Posiedzenia sekcyj (V), godz. 17:00

Sekcja A, naukowa (Główna Sala Wykładowa ZFD UW)

 • W. Świetosławski, J. Salcewicz, A. Zmaczyński, I. Złotowski (Zakł. Chemji Fiz. PW) - O przystosowaniu kalorymetru lodowego do mierzenia bardzo małych efektów cieplnych
 • Z. Klemensiewicz, W. Ludwicki (I.ZF PL) - O promieniotwórczości lantanu i ytru.
 • L. Wertenstein (PR TNW) - Prężność pary radonu
 • M. Żyw (PR TNW) - O ładunku atomów odskoku radu D
 • I. Niewiedzka (PR TNW) - O wydajności odskoku
 • H. Herszfinkiel, M. Birenbaum (PR TNW) - O zanikaniu ugrupowań promieniotwórczych wskutek adsorpcji przez zawiesiny
 • H. Jędrzejowski (PR TNW) - O pewnym przykładzie ruchliwości atomów promieniotwórczych na powierzchni ciał stałych
 • F.Liana (ZFT UW) - Pomiary natężenia promieniowania kosmicznego za pomocą komory ekspansyjnej CTR Wilsona
 • J. Rotblat (PR TNW) - Przyczynek do znajomości dyfuzji w gazach bardzo rozrzedzonych
 • J. Weysenhoff (ZFT USB) - Projekt nowego sformułowania podstawowego zagadnienia klasycznej mechaniki statystycznej
 • A. Melamid (ZFT UJK) - Uwagi o hipotezie quasiergodycznej
 • W.S. Urbański (Kraków) - Pewna własność równań dynamiki i jej zastosowanie do problemu trzech ciał

Sekcja B, naukowa (Mała Sala Wykładowa ZFD UW)

 • C. Reczyńskii, B. Skorobohatyj (II.ZF PL) - Przenikanie aktywnego wodoru przez słupek rtęci.
 • M. Łańcucki (II.ZF PL) - Działanie promieni atomowych na produkty rozpylenia katodowego
 • J. Kawa (II.ZF PL) - Łuk rtęciowy przy zestalonej katodzie
 • E. Matula (II.ZF PL) Pomiary w lampie wolframowo-rtęciowej
 • B. Skorobohatyj (II.ZF PL) - Sorpcja gazów w łuku rtęciowym przy większych prężnościach
 • A. Jabłoński (ZFD UW) - O powstawaniu szeorokich pasm absorpcji i fluorescencji w roztworach barwników
 • A. Jabłoński (ZFD UW) - O wydajności fluorescencji roztworów fluorosceiny wzbudzanej w dziedzinie antistokesowskiej
 • J. Bieńkowa (ZFD UW) - Widmo fluorescencji reztworów biacetynaftalidenu
 • B. Hurwiczówna (ZFD UW) - Widma absorpcji i fluorescencji (przy wzbudzeniu monochromatycznem) roztworów biacetynaftalidenu
 • T. Frączkówna (ZFD UW) - Widmo absorpcji i fluorescencji roztworów fluoroceyklenu
 • B. Klarnerowa (ZFD UW) - Widma absorpcji i fluorescencji roztworów trójbeznylodekacyklenu
 • T. Gutkowski (Warszawa) - O najdogodniejszej ogniskowej w aparacie fotolotniczym

Sekcja C, dydaktyczna (Muzeum Oświaty i Wychowania)

 • R. Wójtowicz (Warszawa) - Prace Sekcyj Dydaktycznych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • W. Werner (Warszawa) - Statutowe stanowisko Sekcyj Dydaktycznych
 • W. Staszewski (Wilno) - Czasopismo dla nauczycieli fizyki
 • M. Malaunbrenner (Lwów) - Lwowskie Ognisko metodyczne fizyki
 • A. Ptaszycka (Warszawa) - Próba rocznej pracy ogniska metodycznego fizyki w Warszawie, przy gim. państw. im. N. Żmichowskiej
 • K. Frycza (Lublin) - Metody prowadzenia ćwiczeń z fizyki i chemji

Resursa Kupiecka (ul. Senatorska 40), godz. 21:00

 • Wspólna kolacja uczestników Zjazdu

Niedziela, 2 października

Sala wykładowa ZF PW, godz. 10:00

 • W. Staszewski, A. Dmochowski - "Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych i średnich
 • Uchwały i Zamknięcie Zjazdu

Wycieczki

 • godz: 12:00 - Zakłady Fizyczne Politechniki Warszawskiej
 • godz. 16:00 - Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Poniedziałek , 3 października

Wycieczki

 • godz. 9:00 - 11:00 - Polskie Zakłady Optyczne
 • godz. 12:00-13:00 - Chemiczny Instytut Badawczy
 • godz. 16:00-17:00 - Instytut Aerodynamiczny
 • godz. 17:15-18:15 - Pracownia Radjologiczna TNW im. M. Kernbauma
 • godz. 18:30 - 19:30 - Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Wtorek, 4 października

Wycieczki

 • godz. 9:00-14:00 - Główny Urząd Miar, Elektrownia Warszawska
 • godz. 9:00-14:00 - Fabryka akumulatorów "Tudor" w Piastowie, Polskie Zakłady Inżynieryjne Fabryka Samochodów "Ursus" w Czechowicach

Zasoby archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>