5. Zjazd Fizyków Polskich, Poznań 1930

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

Uczestnicy 5. Zjazdu Fizyków Polskich w Poznaniu, 1930
Uczestnicy V Zjazdu Fizyków Polskich w Poznaniu, 1930 r.
/Archiwum Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego/

Program 5. Zjazdu Fizyków Polskich 
Poznań, 25-28 września 1930

Środa, 24 września

Zakład Fizyki Teoretycznej UP, godz. 16

Posiedzenie Zarządu Głównego

Dom Akademicki, godz. 20

Herbatka zapoznawcza

Czwartek, 25 września

Sala Śniadeckich w Collegium Medicum, godz. 10

Cz. Białobrzeski (Warszawa) - Rysy charakterystyczne współczesnej teorji kwantów

Sesja ogólna (godz. 16:00)

 1. S. Pieńkowski (Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) - Budowa włókien drzewa w świetle promieni X
 2. Z. Klemensiewicz, Z. Balówna (Zakład Fizyki Politechniki Lwowskiej) - Przewodnictwo bardzo rozcieńczonych roztworów w chlorku antymonawym
 3. Z. Klemensiewicz, E. Przesławski (ZF PL) - Pomiary promieniotwórczości ropy
 4. K. Zakrzewski (Zakład Fizyki Doświadczalnej UJ) - Stała dielektryczna bromu
 5. K. Zakrzewski (ZFD UJ) - Stała dielektruyczna pierwiastków ciekłych i gazowych
 6. K. Zakrzewski (ZFD UJ) - pewna metoda mierzenia prędkości głosu
 7. J. Patkowski. W.E. Curtis (Zakład Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego) - Widmo absorpcyjne izotopów jodku chloru
 8. J. Patkowski (ZF UW) - Budowa rotacyjna widma absorpcyjnego jodków chloru
 9. H. Dobrowolska, F. Holweck, L. Wertenstein (Pracownia Radjologiczna w Warszawie) - Potencjał jonizacyjny radonu
 10. C. Pawłowski (Instytut Radowy w Paryżu) - Badania nad naturalnemi promieniami H
 11. C. Pawłowski (IR, Paryż) - Badania nad rozbijaniem pierwiastków promieniami alfa
 12. P. Swings (ZFD UW) - Widmo rezonansowe pary siarki
 13. W. Kapuściński (ZFD UW) - Fluorescencja pary cynku
 14. L. Natanson (ZFD UW) - Rozkład natężeń w widmie rezonansowem

Piątek, 26 września,

Sesja ogólna (godz. 9:00)

 1. M. Wolfke (Zakład Fizyczny I Politechniki Warszawskiej) - O możliwości doświadczalnego stwierdzenia fotonów wielokrotnych
 2. M. Wolfke, J. Mazur (ZF I PW) - Dwie różne modyfikacje ciekłego eteru etylowego
 3. Cz. Reczyński (II Zakład Fizyki Politechniki Lwowskiej) - Łuk rtęciowy przy wysokiej prężności pary
 4. Cz. Reczyński (II ZF PL) - O ekonomji lampy rtęciowej
 5. J. Mazur (ZF I PW) - Badania nad fazą ciekłą eteru etylowego
 6. J. Mazur (ZF I PW) - O zależności stałej dielektrycznej nitrobenzolu od temperatury
 7. A. Piekara (Pracownia Fizyczna Gimnazjum im. Sułkowskich w Rzydzynie) - Stała dielektryczna układów rozdrobnionych
 8. H. Dziewulski (ZF I PW) - Badania nad siłą przeciwelektromotoryczną łuku elektrycznego
 9. St. Judycki, Z. Kasprzykowski (ZF I PW) - Badanie strat w dielektrykach
 10. W. Daniewski (ZF I PW) - O fotografji przy pomocy promieni podczerwonych
 11. M. Pożaryski, St. Wachowski (ZF I PW) - Nowa metoda pomiaru przewodności wyładowania bezelektrodowego pierścieniowego
 12. M. Łańcucki (II ZF PL) - Sorbcja i reakcje chemiczne w promieniach atomowych
 13. M. Łańcucki (II ZF PL) - O sorbcji wodoru i azotu przez nalot azotku żelaza
 14. H. Regulski (II ZF PL) - O sorbcji gazów w łuku elektrycznym
 15. S. Mrozowski (Pracownia Fizyczna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego) - Hypersubtelna budowa prążka rezonansowego rtęci 2537 A
 16. W. Ścisłowski (PF TNW) - O pewnych własnościach komórek półprzewodzących

Image

Uczestnicy V Zjazdu Fizyków Polskich

Sesja ogólna A (godz. 16:00)

 1. Cz. Białobrzeski (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego) - Uwagi o mechaniźmie promieniowania gwiazd
 2. J. Weyssenhoff (ZF UW) - Proste wyprowadzenie zależności masy od prędkości
 3. J. Weyssenhoff (ZF UW) - O pomiarach w świecie atomowym
 4. Z. Zawirski (Uniwersytet Poznański) - Refleksje nad indeterminizmem w fizyce
 5. S. Szczeniowski (ZFD UW) - O rozkładzie przestrzennym fotoelektronów
 6. S. Szczeniowski (ZFD UW) - Ruch elektronu w jednorodnem polu elektrostatycznem
 7. L. Infeld (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego) - Interpretacja nowej geometrji Einsteina na gruncie mechaniki klasycznej
 8. A. Przeborski (ZFD UW) - O zależnościach między prędkościami przebiegu niektórych procesów termodynamicznych

Sesja ogólna B (godz. 16:00)

 1. W. Kapuściński (ZFD UW) - Promieniowanie rezonansowe pary srebra
 2. J. Fridrichson (ZFD UW) - Promieniowanie rezonansowe pary manganu
 3. W. Kessel (ZFD UW) - Nowe serje rezonansowe selenu
 4. W. Grünbaumówna (ZFD UW) - Nowe serje rezonansowe pary selenu
 5. W. Kessel (ZFD UW) - Złożona budowa widm rezonansowych pary selenu i telluru
 6. Z. Zając (ZFD UW) - Fluorescencja wzbudzonych atomów rtęci
 7. J. Brzozowska (ZFD UW) - Budowa niektórych pasm w widmie rtęci
 8. E. Skorko (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno) - Widmo emisji i absorbcji jodu w wysokich temperaturach
 9. S. de Walden (ZF USB) - O triboluminescencji w parze rtęci
 10. J. Kawa (II ZF PL) - Ciepło katodowe łuku rtęciowego
 11. J. Kawa (II ZF PL) - Naboje objętościowe w początkach palenia się łuku rtęciowego
 12. J. Nikliborc (II ZF PL) - O pewnych właściwościach rozładowań elektrycznych w gazach

Sekcja pedagogicza (godz. 11:00)

 1. W. Werner - Rola zadań liczbowych w szkolnem nauczaniu fizyki
 2. T. Gutkowski - Oko jako wstęp do terji instrumentów optycznych
 3. T. Pęczalski - Optyka w szkole średniej
 4. A. Dmochowski - Program fizyki w szkole powszechnej i w gimnazjum niższem i warunki jego realizacji

Sobota, 27 września,

Sesja ogólna (godz. 9:30)

 1. J. Kalinowski (Instytut Fizyczny Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie) - Stan obecny badań magnetyzmy ziemskiego w Polsce
 2. E. Stenz (Instytut Geofizyki Uniwersytetu Lwowskiego) - O pracach magnetycznych Instytutu Geofizycznego UJK we Lwowie w latach 1928-1930
 3. J. Roliński (IF MPR) - Badania nad promieniowaniem cieplnem metali
 4. S. Ziemecki, K. Narkiewicz-Jodko (Laboratorium Fizyczne Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Eletrotechniki, Warszawa) - Aparatura do badania zjawiska Ramana w związkach organicznych
 5. W. Czapska (ZFD UW) - Widmo ramanowskie para, meta- i ortoxylolu
 6. H. Młodzianowska (ZFD UW) - Widmo Ramana izomerów o dwu różnych grupach
 7. Cz. Ścisłowski (ZFD UW) - Widma ramanowskie niektórych izomerów
 8. H. Herszfinkel, H. Dobrowolska (Pracownia Radjologiczna TNW) - O możliwościach przyspieszania przemian alfa przez promieniowanie gamma
 9. J. H. Herszfinkiel, H. Jędrzejowski (PR TNW) - Temperatura krytyczna kondensacji radonu
 10. J. H. Herszfinkiel, H. Jędrzejowski (PR TNW) - O ugrupowaniach atomów promieniotwórczych
 11. M. Neyówna (ZFD UW) - Rozszerzenie prążków rozproszonych w zjawisku Ramana
 12. J. Starkiewicz (ZFD UW) - Fluorescencja benzolu w niskich temperaturach
 13. S. Rafałowski, S. Harasimiukówna (ZFD UW) - Zmiany trwałe, występujące przy fluorescencji porfiryn. Widmo fluorescencji ciał o kilku pasmach pochłaniania
 14. S. Mrozowski (PF TNW) - O widmach pasmowych par metali Hg, Cd i  Zn oraz o ich nośnikach

Sesja ogólna (godz. 16:00)

 1. S. Kalandyk (Zakład Fizyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego) - Termjonowe właściwości metali w parach jodu
 2. T. Tucholski (ZF WL UP) - Widma metali otrzymane w reakcjach wybuchowych
 3. K. Narkiewicz-Jodko (ZFD UW) - Rozchodzenie się świecenia opóźnionego w parach rtęci
 4. M. Kaczyńska (ZFD UW) - Badania nad świeceniem opóźnionem w powietrzu i w CO2
 5. W. Kawka (II ZF PL) - O powstaniu wielolinjowego widma rtęci
 6. M. Moraczewska (ZFD UW) - Pasma pochłaniania pary selenu
 7. A. Przeborski (ZFD UW) - O subtelnej budowie pasm pochłaniania Te i Se
 8. Z. Dębińska (ZFD UW) - Budowa krystaliczna cienkich warstw metali
 9. B. Cynk (ZF USB Wilno) - Refrakcja i dyspersja chlorku metylu i bromku metylul
 10. I. Manteuffel (ZFD UW) - Asteryzm
 11. C. Pawłowski (Instytut Radowy w Paryżu) - Zmiany budowy cienkich warstw ciał organicznych pod działaniem cząsteczek alfa.
 12. W. Turczyński (ZF USB Wilno) - Anizotropja optyczna nalotów żelaza.
 13. J. Browkin (ZF USB WIlno) - Wpływ okludowanego wodoru na własności optyczne luster palladowych
 14. T. Pęczalski (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Poznańskiego) - Prace Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Poznańskiego

Sekcja pedagogiczna

 1. W. Malinowski - O ścisłości w formułowaniu praw fizycznych w nauce i w nauczaniu
 2. K. Frycz - W sprawie prowadzenia ćwiczeń w szkołach średnich przy pomocy kartkowego zbioru zadań z fizyki i chemji
 3. J. Kowal - Demonstracja dynanometru własnej konstrukcji

niedziela. 28 września

Wycieczki 

 1. Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie

Wystawa przyrządów fizycznych

 1. Nasz Sklep - Uranja, Warszawa
 2. Pomoc Szkolna, Warszawa
 3. Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych, Warszawa
 4. Fima, Warszawa
 5. Pracownia Szkolna "Eximia", Warszawa
 6. inż. Edmund Romer, Lwów
 7. Szkolna Pracownia Przyrodnicza, Wilno
 8. Zjednoczone Przedsiębiorstwo Elektryczne, Poznań
 9. p. Jan Beil, Poznań

Materiały archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>