4. Zjazd Fizyków Polskich, Wilno 1928

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

IV Zjazd Fizyków Polskich 
Wilno, 28 września - 1 października 1928

Otwarcie Zjazdu nastąpiło w piątek 28 września o godzinie 10-ej rano. Zjazd obradował w dwu sekcjach: 
ogólnej i pedagogicznej, według programu następującego:

 1. J. Weysenhoff - O nowych teoriach kwantowych 
 2. Wł. Natanson - Myśli zasadnicze nowoczesnej mechaniki ondulacyjnej. (zreferowany przez J. Weyssenhoffa)
 3. St.  Pieńkowski - Wzbudzone stany atomów.

Sekcja Ogólna:

 1. Cz. Reczyński, M. Dziedzicki, J. Kawa (Zakład Fizyczny Politechniki Lwowskiej) - Mechanizm łuku rtęciowego
 2. J. Kawa (ZF PL) - Pomiary kalorymetryczne w łuku rtęciowym
 3. S. Pieńkowski (Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) - Pasmo trwałego wodorku rtęci
 4. H. Jeżewski (ZFD UW) - O nowych pasmach wodorku rtęci w nadfiolecie
 5. S. Mrozowski (ZFD UW) - Widma cząsteczkowe pary rtęci
 6. S. Mrozowski (ZFD UW) - Ciepło dysocjacji cząsteczek rtęci
 7. H. Niewodniczański (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego) - O fluorescencji przegrzanej pary rtęci
 8. S. Pieńkowski (ZFD UW) - Fluorescencja atomów rtęci wzbudzonych elektrycznie
 9. S. Pieńkowski (ZFD UW) - Charakter ciemnej przerwy przy zielonej fluorescencji pary rtęci
 10. K. Narkiewicz-Jodko (ZFD UW) - Stany wzbudzone w świeceniu opóźnionem pary rtęci
 11. A. Jabłoński (ZFD UW) - O dysocjacji optycznej cząsteczek kadmu
 12. H. Niewodniczański (ZF UW) - Wpływ pola magnetycznego na fluorescencję pary rtęci
 13. H. Jeżewski (ZFD UW) - Warunki wystepowania dalekich prążków seryjnych w widmie rtęci
 14. S. Kalandyk (Uniwersytet Poznański) - Emisja elektryczności z rozżarzonych metali w atmosferze jodu
 15. S. Szczeniowski (ZFD UW) - Selektywne odbicie elektronów od powierzchni kryształów
 16. St. Ziemecki (Warszawa) - O wzbudzeniu ciał stałych zapomocą elektronów powolnych
 17. W. Daniewski (Warszawa) - Ozonizacja prądami wysokiej częstotliwości
 18. Cz. Reczyński (ZF PL) - Prace naukowe w niemieckich zakładach fizycznych
 19. Cz. Reczyński (ZF PL) - Nauczanie fizyki na wyższych uczelniach niemieckich
 20. A. Piekara (Rydzyna, woj. poznańskie) - Uwagi o nauczaniu (w szczególności fizyki) w szkołach akademickich
 21. K. Zakrzewski (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Krakowskiego) - Ozałamaniu i absorpcji dal w elektrolitach
 22. M. Jeżewski (Akademja Górnicza, Kraków) - O anizotropji dielektrycznej cieczy nematycznych w polu magnetycznem
 23. M. Jeżewski (Akademja Górnicza, Kraków) - Wpływ pola elektrostatycznego na stałą dielektryczną ciał w fazie nematycznej
 24. Cz. Białobrzeski (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego) - O fluktuacjach emisji i absorpcji promieniowania pełnego
 25. l. Infeld (Warszawa) - Elektryczność a grawitacja
 26. Wł. Kuczer (Lwów) - O niektórych przykładach dwoistości z geometrji i fizyki
 27. J. Roliński (Politechnika Warszawska) - Badania nad asocjacją w ciekłych dielektrykach
 28. A. Piekara (ZFD UW) - O zależności stałej dielektrycznej emulsyj od stopnia rozproszenia
 29. S. Rozenal (Kraków) - Baddania nad stałą dielektryczną przechłodzonej siarki oraz niektórych roztworów siarki
 30. L.S. Ornstein, J.G. Eymers, W Kapuściński (Utrecht) - Pomiary natężeń w widmie wielolinjowem wodoru
 31. H. Herszfinkiel, L. Wertenstein (Pracownia Radjologiczna Tow. Naukowego Warsz.) - Próba przyśpieszenia przemiany toru na radjotor
 32. L. Wertenstein (Pracownia Rajologiczna Tow. Naukowego Warsz.) - O odskoku β
 33. C. Pawłowski (Institut du Radium, Paryż) - Naturalne promienie H
 34. J. Kawa (ZF PL) - Praktyczny vacuummetr żarówkowy
 35. M. Majewska (ZFD UW) - Świecenie opóźnione w widmie iskry
 36. S. Pieńkowski (ZFD UW) - Rentgenogramy drzewa
 37. Z. Dębińska (ZFD UW) - O budowie cienkich warstw krystalicznych
 38. I. Bobrówna (ZFD UW) - Z badań nad solaryzacją
 39. Z. Mizgierówna (ZFD UW) - O strukturze lublinitu
 40. A. Sołtan (Laboratoire de Recherches Physiques sur les Rayons X, Paryż) - Z badań nad widmami dziedziny pośredniej
 41. W. Dziewulski (ZF UW) - O pewnem zjawisku przy odbiciu się światła od lusterek ferromagnetycznych
 42. A. Cukierman (ZF UW) - Zjawiska elektroosmotyczne w ciekłym dwutlenku węgla
 43. J.. Hrynkiewicz (ZF UW) - O predkości parowania rtęci w zależności od temperatury
 44. D. Cynk (ZF UW) - Dyspersja światła dla bromku metylu
 45. M. Łańcucki (ZF PL) - O sorpcji azotu w żarówkach wolframowych
 46. J. Starkiewicz (ZFD UW) - Zmiany fotoluminescencji przy przejściu do stanu szklistego
 47. J. Starkiewicz (ZFD UW) - Wpływ długości fali wzbudzającej na widmo fotoliminescencji
 48. M. Moraczewska (ZFD UW) - Nadfiołkowe widmo absorpcyjne pary selenu
 49. B. Schmidtówna (ZFD UW) - O nowej serji rezonansowej selenu
 50. L. Natanson (ZFD UW) - Natężenia w widmie rezonansowem pary telluru
 51.  W. Kessel (ZFD UW) - Serje rezonansowe par telluru

Sekcja Pedagogiczna:

 1. St. Ziemecki (Warszawa) - Zagadnienia fizyki współczesnej w szkole średniej
 2. W. Werner (Warszawa) - O programach fizyki w szkołach średnich
 3. A. Dmochowski (Wilno) - Organizacja pracowni przyrodniczych dla szkół powszechnych i niższych klas szkół średnich
 4. W. Staszewski (Wilno) - Ćwiczenia fizyczne w klasach starszych
 5. A. Dmochowski (Wilno) - Projekt statutu centralnych pracowni przyrodniczych
 6. W. Kessel (Warszawa) - Program i podręczniki fizyki w seminarjach nauczycielskich
 7. W. Staszewski (Wilno) - Zasady dynamiki
 8. St. Ziemecki (Warszawa) - O kształceniu nauczycieli
 9. J. Kowal (Wilno) - Przyrząd do badania swobodnego spadku ciał

W czasie Zjazdu odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Adres biura Komitetu Organizacyjnego: Zakład Fizyczny, U.S.B., Wilno, ul. Nowogrodzka, 22,

Materiały archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>