3. Zjazd Fizyków Polskich, Lwów 1926

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

III Zjazd Fizyków Polskich  
Lwów, 26-28 września 1926

Sobota, 25 września

Sale Polskiego Towarzystwa Technicznego, godz. 20:30

 •  Zebranie Towarzyskie uczestników Zjazdu

Niedziela, 26 września

Aula Uniwersytetu Jana Kazimierza, godz. 10

 • Prof. Z. Klemensiewicz - "O podstawowych zagadnieniach statystyki fizycznej".

Aula Uniwersytetu Jana Kazimierza, godz. 12

 • Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Sala fizyczna Politechniki, godz. 16

 1. S. Pieńkowski (Zakład Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) - O czasie zaniku fluorescencji dystylującej pary rtęci.
 2. M. Asterblaumówna (ZFD UW) - O czasie zaniku świecenia w parach rtęci
 3. H. Niewodniczański (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Wileńskiego) - O fluorescencji pary rtęci
 4. S. Szczeniowski (ZFD UW) - Wydajność energii we fluorescencji
 5. A. Jabłoński (ZFD UW) - O rozkładzie natężeń w widmie fluorescencji
 6. W. Bernhardt (ZFD UW) - O warunkach występowania świecenia opóźnionego w powietrzu
 7. M. Pietruszyńska (ZFD UW) - Z badań nad świeceniem opóźnionem w powietrzu
 8. E. Tenczyn - Uwagi o obowiązującym w naszych gimnazjach programie nauki fizyki i o konieczności zmian.

Poniedziałek, 17 września

Sala fizyczna Politechniki, godz. 9

 1. M. Huber (Politechnika Lwowska) - Sprawozdanie ze Zjazdu Mechaniki Stosowanej w Zürichu
 2. Cz. Białobrzeski (Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego) - O przenikaniu fal w materję
 3. L. Infeld - O t. zw. ciele sztywnem i zasadniczych przyrządach mierniczych w fizyce klasycznej i w teorji względności
 4. L. Wertenstein (Pracownia Radjologiczna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego) - 
  1. Przyczynek do teorji pompy dyfuzyjnej
  2. Z badań nad własnościami fizycznemi emanacji radu
  3. O organizacji Cavendish Laboratory
 5. T. Gutkowski - Szkła wyrównawcze praktycznie stygmatyczne
 6. W. Kessel (ZFD UW) - Usuwanie zmatowień na powierzchni kwarcu
 7. A. Sołtan i S. Szczeniowski (ZFD UW) - Charakterystyki czułości klisz marki Alfa (wyrobu krajowego)

Sala fizyczna Politechniki, godz. 16

 1. Cz. Reczyński i M. Dziedzicki (Zakład Fizyczny Politechniki Lwowskiej) - O widmach rtęci
 2. M. Dziedzicki (ZF PL) - O powstawaniu i widmie wodorku rtęci
 3. M. Pawłów (ZF PL) - O reakcji chemicznej przy rozładowaniu elektrycznem w gazach
 4. K. Masłowski i H. Regulski (ZF PL) - O reakcji chemicznej w łuku cynkowym
 5. A. Sołtan (ZFD UW) - Warunki tworzenia się nośników pasm wodorowortęciowych.
 6. W. Kapuściński (ZFD UW) - Fluorescencja par kadmu
 7. W. Ehrenfeucht (ZFD UW) - O fluorescencji i świeceniu rezonansowem par selenu
 8. J. Pogorzelska (ZFD UW) - O świeceniu rezonansowem par teluru
 9. L. Infeld - O wpływie nowych teoryj fizyki na nauczanie w szkole średniej
 10. T. Gutkowski - Błędy często popełniane w wykładzie teorji instymentów optycznych w szkołach średnich
 11. W. Kwapiński - Uchwały I-go Zjazdu Nauczycieli fizyki i chemji Okręgu Białostockiego

Wtorek, 18 września

Sala fizyczna Politechniki, godz. 9

 1. I. Bobrówna (ZFD UW) - Analiza roentgenowska zmian zachodzących w emulsjach fotograficznych
 2. M. Jeżewski (Akademja Górnicza, Kraków) 
  1. O próbach wykrycia rozproszenia światła przez elektrony swobodne
  2. O anizotropji elektrycznej cieczy krystalicznych
 3. A. Piekara (AFD UW) - Z badań nad stałą dielektryczną emulsyj
 4. W. Werner (Laboratorium Kryogeniczne w Lejdzie) - Pomiary stałej dielektrycznej w tempereaturach niskich
 5. K. Zakrzewski (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Krakowskiego) 
  1. Kilka uwag o elektromagnetycznej dyspersji elektrolitów
  2. O pracach Zakładu Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. T. Malarski (Politechnika Lwowska) - Z badań nad elektryzowaniem się rozpylonej wody czystej i zaprawionej elektrolitami
 7. K. Gostkowski (Zakład Fizyczny Uniwersytetu Lwowskiego) - Badania nad spadkiem napięcia w eletrolitach
 8. A. Weryha (ZFD UW) - Budowa amalgamatów złota, srebra i miedzi

Sala fizyczna Politechniki, godz. 16

 1. A. B. Dobrowolski i J. Wąsik - Zagadnienie ruchu powietrza i wody po nierównościach gruntu
 2. E. Stenz - O pomiarach promieniowania słonecznego na Oceanie Atlantyckim
 3. W. Smosarski (Uniwersytet Poznański) - O pomiarach eletryczności atmosferycznej w Poznaniu
 4. J. Żółciński - 
  1. Wpływ światła słonecznego na próchnicę. Chłonienie światła przez próchnicę i jego odpromieniowanie. Wyniki tego kierunkku w badaniach doświadczalnych z glebami.
  2. Nowe fizykochemiczne dane o teorji płowienia na świetle barwników organicznych
 5. A. Denizot (Uniwersytet Poznański) 
  1. O wahadle Faucault
  2. O pewnym ogólnym związku pomiędzy ciepłem właściwym pierwiastków a temperaturą
  3. O stosunku spółczynnika rozszerzalności do ciepła właściwego
 6. W. Gorzechowski (ZF PL) 
  1. O prędkościach promieni dodatnich
  2. O dysocjacji azotu

Zasoby archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>