Konkurs "Poszukiwanie Talentów"

Będzie on skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać krótki test dostosowany do wieku. Drugi etap polegał będzie na przesłaniu prac w min. trzech z pięciu kategorii:

 1. literatura (limeryk związany z postacią Mieczysława Wolfkego, wywiad ze współcześnie żyjącym fizykiem lub wymyślony wywiad z Mieczysławem Wolfkem dotyczący jego osiągnięć naukowych),

Co to jest limeryk? - podajemy za Wikipedią
Limeryk (ang. limerick, od miasta Limerick w Irlandii) – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie:

 • pięć wersów o ustalonej liczbie sylab;
 • układ rymów aabba,

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:

 • wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
 • zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
 • krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
 • zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.
 1. sztuka (portret uczonego, plakat, który wzbudzi zainteresowanie fizyką lub przedstawiający osiągnięcia uczonego),
 2. film/fotografia (film/zdjęcie zjawiska fizycznego wraz z wyjaśnieniem),

Film:

1.    Film powinien być przygotowany w języku polskim.
2.    Czas trwania filmu nie może przekraczać 3 minut.
3.    Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 filmy.
4.    Film powinien dotyczyć zjawiska optycznego wraz z nagraniem narracji dotyczącej jego interpretacji fizycznej.
5.    Plik z filmem powinien być opatrzony tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora.
6.    Plik z filmem należy załączyć w odpowiednim miejscu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu.

 

Fotografia

1.    Fotografie powinny być wykonane w technice cyfrowej w formacie JPG i przesłane w formie elektronicznej (poprzez załączenie pliku w odpowiednim miejscu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej konkursu).
2.    Plik ze zdjęciem powinien mieć rozmiar od 2 do 5 megabajtów.
3.    Każdy plik ze zdjęciem powinien być podpisany tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem autora.
4.    Zdjęcie powinno zostać wykonane w orientacji poziomej, w proporcjach 4:3.
5.    Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
6.    Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików.
7.    Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach
8.    Jeśli na pracach będą wizerunki osób, autor zobowiązany jest przesłać oświadczenie, o posiadaniu zgody na publikację wizerunku przedstawianych osób na zdjęciu.

 1. doświadczenie (przygotowanie, wykonanie i opisanie doświadczenia własnego lub zaproponowanego przez Komitet Organizacyjny),

Jak opisywać doświadczenia?

 1. Tytuł doświadczenia;
 2. Cel doświadczenia – należy określić, co chcemy udowodnić, co chcemy zmierzyć lub, co chcemy zademonstrować;
 3. Przyrządy pomiarowe- należy wymienić przyrządy, którymi się posługujemy;
 4. Opis przebiegu doświadczenia- opisujemy kolejne czynności, które zostały wykonane;
 5. Tabela pomiarów doświadczenia-należy podać wyniki pomiarów, jeśli doświadczenie miało charakter ilościowy;
 6. Obliczenie szukanej wielkości lub sformułowanie wniosku z doświadczenia;
 7. Omówienie źródeł niepewności pomiarowej.
 8. Opis doświadczenia może (ale nie musi) być zilustrowany jedną fotografią. Nie należy doświadczeń filmować.

Rachunek niepewności pomiarowej:

 • dla uczniów szkoły podstawowej nie jest wymagany,
 • dla uczniów szkoły ponadpodstawowej podnosi wartość pracy.

Tematy doświadczeń zaproponowane przez Komitet Organizacyjny:

Szkoła ponadpodstawowa

 • Wyznacz prędkość dźwięku w powietrzu.
 • Wyznacz moment bezwładności pręta lub walca.
 • Wyznacz długość fali świetlnej wykorzystując zjawiska dyfrakcyjno- interferencyjne.
 • Wykonaj charakterystykę prądowo-napięciową dowolnej diody półprzewodnikowej.
 • Wykonaj doświadczenia ilustrujące zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
 • Zademonstruj i opisz doświadczenie, w którym pozornie znika energia.

Szkoła podstawowa

 • Wykonaj zabawkę, w której pokażesz zasadę zachowania energii.
 • Wykonaj doświadczenie, w którym zbadasz, od czego zależy współczynnik tarcia pomiędzy dwoma powierzchniami.
 • Zbadaj proces stygnięcia wody w dwóch przypadkach: woda z wkroploną odrobiną oleju na jej powierzchni i bez tego oleju. Wykreśl zależność temperatury od czasu. Czy obserwujesz różnice? Zinterpretuj je.

 

 1. dla najmłodszych (projekt i opis zabawy, którą można będzie zorganizować w przedszkolu lub szkole, projekt planszowej gry edukacyjnej dla najmłodszych dotyczącej m.in. osiągnięć Mieczysława Wolfkego).

Wyłonionych zostanie około 50 finalistów, którzy w etapie finałowym, odbywającym się w Warszawie, będą prezentować w swojej kategorii prace (doświadczenia, utwory literackie, plakaty itp.) przygotowane przez siebie i nadesłane na Konkurs. Komisja konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i artystyczny wykonanych prac oraz sposób ich prezentacji. Będzie to rodzaj "obrony" pracy. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, możliwość udziału w warsztatach holografii oraz indeks na studia w zakresie nauk ścisłych lub technicznych.

 

Komisja konkursowa informuje, że Konkurs „Poszukiwanie Talentów” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.  Konkurs nie jest konkursem kuratoryjnym, ani olimpiadą przedmiotową, ale może zostać wpisany na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Lista osiągnięć wpisywana na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej jest ustalana przez  kuratorium oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia. Na wniosek organizatora, nauczyciela lub dyrektora szkoły konkurs może zostać wpisany na listę wykazu zawodów (konkursów), uwzględnianych przy rekrutacji do szkoły średniej w danym Kuratorium.

Jako organizatorzy przesłaliśmy zgłoszenia Konkursu do wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce. Uczestnik może sprawdzić indywidualnie, czy w jego województwie kuratorium zdecydowało się na uwzględnienie Konkursu na tej liście.

 Informujemy także, że nie wystawiamy żadnych dodatkowych dokumentów poza dyplomami dla laureatów, finalistów i osób wyróżnionych na drugim etapie Konkursu.

Poszukiwanie talentów - stopka