Einstein o Einsteinie Zapiski autobiograficzne i naukowe

Strona

21

Abstrakt PL

W polskim wydaniu książki Einstein o Einsteinie oraz w niniejszym wstępie napisanym dla naszych polskich czytelników chcielibyśmy położyć nacisk na szczególne relacje pomiędzy Albertem Einsteinem a wieloma polskimi naukowcami, jakie nawiązały się w latach kształtowania się jego rewolucyjnych idei dotyczących przestrzeni, czasu i grawitacji, stanowiących szkielet szczególnej i ogólnej teorii względności. Pragniemy również wyrazić uznanie dla wyjątkowej roli, jaką odegrała warszawska szkoła relatywistyczna w pojęciowym przekształceniu i systematyzacji wiedzy dotyczącej ogólnej teorii względności w czasach po II wojnie światowej, który to okres dość ogólnikowo określany jest mianem „renesansu ogólnej teorii względności”. Ponadto chcemy też podkreślić zasługi Leopolda Infelda, postaci będącej żywym pomostem między wspomnianymi dwoma okresami kształtującymi historię fizyki teoretycznej w Polsce.

Abstrakt EN

In the Polish edition of Einstein about Einstein, and in this introduction written for our Polish readers, we would like to emphasize the special relationship between Albert Einstein and many Polish scientists that developed during the formative years of his revolutionary ideas about space, time, and gravity, which formed the backbone of a special and general relativity. We would also like to acknowledge the unique role played by the Warsaw School of Relativism in the conceptual transformation and systematization of knowledge about general relativity in the post-World War II period, which is quite vaguely referred to as the "renaissance of general relativity". In addition, we also want to emphasize the merits of Leopold Infeld, a figure who is a living bridge between the two periods shaping the history of theoretical physics in Poland.

Plik