Współczesna holografia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej

Strona

15

Abstrakt

Opisano współczesne dokonania Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w dziedzinie holografii klasycznej, cyfrowej i komputerowej, w odniesieniu do pojęcia dwuetapowego obrazowania zaproponowanego po raz pierwszy przez prof. Mieczysława Wolfkego. W szczególności omówiono osiagnięcia w metrologii i wyświetlaniu obrazów z wykorzystaniem fazowych modulatorów ciekłokrystalicznych, jak i nowatorskich materiałów optomagnetycznych.
 

Słowa kluczowe

Abstract

The article discusses the contemporary achievements of the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology in the field of classical, digital and computer holography in relation to the concept of two-stage imaging proposed for the first time by prof. Mieczysław Wolfke. In particular, the achievements in metrology and image display with the use of phase-only liquid crystal modulators and innovative opto-magnetic materials are discussed.