O możliwosci optycznego obrazowania sieci molekularnych

Strona

12

Abstrakt

Artykuł zawiera ważną koncepcje dwuetapowego procesu obrazowania, zgodnie z która z pola dyfrakcyjnego przedmiotu można odtworzyć jego dokładny obraz. Jest to podstawowa zasada holografii, opisana wyczerpująco przez Dennisa Gabora 27 lat później i uhonorowana Nagroda Nobla w roku 1971. Mieczysław Wolfke w swoim artykule położył nacisk na uzyskanie obrazów obiektów płaskich z bardzo dużym powiększeniem, umożliwiającym wizualizacje drobnych struktur krystalicznych. W rzeczywistości informacja jedynie o natężeniu pola dyfrakcyjnego obiektu nie pozwala na dokładne odtworzenie jego obrazu. Dodatkowa informacja o fazie fali świetlnej jest realizowana w praktyce przez interferencje z wiązką odniesienia. Podana koncepcja dwuetapowego tworzenia obrazu była jednak w swoim czasie na tyle nowatorska, ze Mieczysława Wolfkego można uważać za prekursora holografii. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego Dennis Gabor, który wymienił Polaka w swoim referacie noblowskim jako uczonego, którego prace były bliskie ogólnej zasadzie holografii.

prof. dr hab. inż.. Andrzej Kołodziejczyk

Abstract

The article contains an important concept of a two-stage imaging process, according to which an exact image of an object can be reconstructed from the diffraction field of an object. This is the basic principle of holography, described exhaustively by Dennis Gabor 27 years later and awarded the Nobel Prize in 1971. In his article, Mieczysław Wolfke emphasized obtaining images of flat objects with very high magnification, enabling the visualization of fine crystalline structures. In fact, information only about the intensity of the object's diffraction field does not allow for accurate reconstruction of its image. Additional information about the phase of the light wave is implemented in practice by interference with the reference beam. However, the given concept of two-stage image creation was so innovative at the time that Mieczysław Wolfke can be considered a precursor of holography. Dennis Gabor was well aware of this, who mentioned the Pole in his Nobel Prize paper as a scientist whose works were close to the general principle of holography.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk