XIII Zjazd Fizyków Polskich, Kraków 1950

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Image

Uczestnicy 13. Zjazdu Fizyków Polskich
Uczestnicy XIII Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie
/Gazeta Krakowska 9.12.1950/

Program XIII Zjazdu Fizyków Polskich
Kraków, 4 - 9 grudnia 1950

Instytut Fizyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Image

prof. Jan Wesołowski - karykatura 1950
prof. Jan Wesołowski /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Poniedziałek, 4 grudnia

10:00Otwarcie Zjazdu i wybór Prezydium

Część Zjazdu poświęcona Fizyce na I Konkresie Nauki Polskiej

10:30S. Szczeniowski (Poznań) - Zagajenie            
oraz fizyka w ramach I-go K. N. P.
11:30L. Złotowski (Kraków) - Zagadnienia            
ideologiczne i światopoglądowe w fizyce
16:30L. Sosnowski (Warszawa) - Przedwojenny i obecny stan Fizyki Polskiej
18:30Herbatka zapoznawcza

Image

prof. Tadeusz Malarski - karykatura 1950
prof. Tadeusz Malarski (Kraków) /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Wtorek, 5 grudnia

9:00S. Pieńkowski (Warszawa) - Zagadnienia planowania w fizyce
11:00B. Buras (Warszawa) - Zagadnienia szkolenia kadr fizyków
15:30Zwiedzanie miasta
17:30Dyskusja ogólna

Image

prof. Andrzej Sołtan - karykatura 1950
prof. Andrzej Sołtan (Warszawa) /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Środa, 6 grudnia

Część naukowa Zjazdu

9:00J. Weyssenhoff (Kraków) - Spin cząstek elementarnych
12:00Referaty z prac własnych:
 
 1. M. Mięsowicz, M. Massalski (Kraków) - Lokalne promieniowanie gamma w pomiarach promieniowania kosmicznego na dużych głębokościach.
 2. L. Jurkiewicz (Kraków) - Widmo składowej elektronowej na poziomie laboratorium.
 3. R. Kołodziejski (Warszawa) - O formule dyspersyjnej dla procesów jądrowych.
 4. J. Janik (Kraków) - Wyznaczanie widma absorpcji selektywnej powolnych neutronów            
  w selenie i w arsenie.
 5. A. Z. Hrynkiewicz (Kraków) - O rozkładzie kątowym par elektronowych wytwarzanych w ołowiu przez promienie gamma ThC''
 6. A. Z. Hrynkiewicz (Kraków) - Absorpcja w aluminium elektronów par wytworzonych w ołowiu przez promienie gamma ThC''
 7. J. Gierula (Kraków) - Rozkład kierunkowy koincydencji comptonowskich.
16:00A. Sołtan (Warszawa) - Metody wyznaczania momentów magnetycznych jąder atomowych
18:30Referaty z prac własnych:
 
 1. B. Makiej (Kraków) - Badanie widma ciągłego promieni gamma towarzyszących promieniom beta 32P i 90Y. 
 2. J. Pniewski (Warszawa) - Widmo RaE w dziedzinie małych energii uzyskane metodą klisz rejestrujących tory elektronowe.
 3. S. Pieńkowski (Warszawa) - Zgrupowania promieniotwórcze w meteorytach.
 4. S. Pieńkowski, S. Zmysłowska (Warszawa) - O rozkładzie ciał promieniotwórczych w polskich granitach dolnośląskich

Image

 prof. Henryk Niewodniczański - karykatura 1950
prof. Henryk Niewodniczański (Kraków) /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Czwartek, 7 grudnia

9:00H. Niewodniczański (Kraków) - Momenty jądrowe a nadsubtelna budowa linii widmowych
12:00Referaty z prac własnych:
 
 1. M. Jeżewski (Kraków) - O pomiarach wilgotności materiałów metodami elektrycznymi.
 2. J. Sułocki (Gdańsk) - Wytrzymałość, stała dielektryczna i przewodnictwo elektryczne w zależności od temperatury dielektryka typu masy kablowej.
 3. M. Mięsowicz, L. Jurkiewicz, A. Mikucki (Kraków) - Sondowanie promieniotwórczości w otworach wiertniczych nową aparaturą do stosowaną do istniejących warunków technicznych.
 4. W. Majewski (Warszawa) - Otrzymywanie prostowniczych elementów kuprytowych Cu-Cu2O
 5. K. Dybowski (Warszawa) - Płytka miedziana dwustronnie pokryta tlenkiem miedziawym jako         
  element prostowniczy
 6. Z. Rogalska (Kraków) - Wpływ częstości zmian oświetlenia na pracę komórki zaporowej.
 7. P. Jaszczyn (Warszawa) - Z badań nad sumami świetlnymi fosforów.
 8. K.Rosiński (Warszawa) - Termiczne zmiany fluorescencji roztworu biacenaftelidenu w siliconie.
 9. Z. Małkowski (Warszawa) - Wpływ pobudzenia monochromatycznego na świecenie roztworów         
  tetrahydrofluorocyklenu.
16:00W. Rubinowicz (Warszawa) - Promieniowanie multipolowe gamma a wyznaczanie spinów jądrowych
18:30Referaty z prac własnych
 
 1. H. Cygan (Warszawa) - Pomiar energii wydzielanej przez elektrycznie pobudzony azot
 2. R. Mierzecki (Warszawa) - Z badań nad zasięgiem świecenia par metali w iskrze.
 3. W. Żuk (Lublin) - Konstrukcja spektrometru masowego a zjawiska jonizacyjne
 4. J. Hennel (Kraków) - Budowa zautomatyzowanej komory Wilsona i jej zastosowanie do wyznaczania rozrzutu zasięgu cząstek alfa RaC'
 5. B. Piekara (Gdańsk) - Z badań nad wyładowaniami błyskowymi.

Image

prof. Szczepan Szczeniowski - karykatura 1950
Prof. Szczepan Szczeniowski (Warszawa) /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Piątek, 8 grudnia

9:00M. Mięsowicz (Kraków) - O spinie mezonów - część doświadczalna
 J. Rayski (Toruń) - O spinie mezonów - część teoretyczna
11:45Referaty z prac własnych:
 
 1. L. Jurkiewicz, J. Gierula (Kraków) - Zmiany zachodzące w liczniku G. M. podczas starzenia przy pracy i próby regeneracji zużytych liczników.
 2. M. Suffczyński (Kraków) - Zależność wydajności liczników G. M. na promienienie gamma od grubości i rodzaju ścianki.
 3. K. Cyno (Kraków) - Zależność wydajności licznika G. M. od ciśnienia argonu dla linii         
  renlgenowskiej K alfa żelaza
 4. T. Morstin (Kraków) - O pomiarach czasu martwego liczników G. M. metodą opóźnionych         
  koincydencji
 5. W. Mościcki (Poznań) - Wpływ oporu katodowego na własności stabilizatora typu S
 6. W. Mościcki, S. Olszański (Poznań) - Stabilizator napięć do 4 kV typu rsD obciążalny do 5 mA.
 7. A. Zawadzki (Łódź) - Uniwersalny układ koincydencyjno-selekcyjny (hodoskop).
 8. O. Daszkiewicz (Kraków) - Nowy prosty typ generatora impulsów prostokątnych .
15:30Nadzwyczajne Walne Zebranie PTF
16:30Referaty z prac własnych:
 
 1. J. Pniewski, M. Danysz (Warszawa) - Przygotowywanie cienkich źródeł do celów spektrografii beta.
 2. B. Makiej (Kraków) - Zastosowanie rozwidlonej prowadnicy światła do koincydencyjnego         
  liczenia scyntylacji cząstek alfa.
 3. R.S. Ingarden, J.G. Mikusiński (Wrocław) - Ziarnistość obrazów fotograficznych
 4. W. Romer (Wrocław) - Ziarnistość powiększonych obrazów fotograficznych.
 5. L. Natanson (Warszawa) - Zasięg cząstek alfa i protonów w emulsji fotograficznej w zależności od ich energii.
 6. A. Piekara, Z. Pająk (Gdańsk) - Badanie fluktuacji zasięgu cząstek alfa w emulsjach fotograficznych
 7. I. Adamczewski, S. Bernasik (Gdańsk) - Statystyka „gwiazdek jądrowych" w emulsji klisz fotograficznych
 8. Z. Sobczyński (Gdańsk) - Badania „gwiazdek podwójnych" w emulsjach fotograficznych do         
  badań jądrowych.
19:30Wspólna wieczerza (Grand Hotel)

Image

prof. Stanisław Loria - karykatura 1950
Prof. Stanisław Loria (Wrocław) /Karykatura J. Żebrowskiego, Echo Krakowa 20.12.1950/

Sobota, 9 grudnia

9:00J. Weyssenhoff (Kraków) - Dodatkowy moment magnetyczny elektronu i zjawiska pokrewne
11:30Referaty z prac własnych:
 

Duża sala wykładowa:

 1. T. Badzio (Gdańsk) - Ruchliwość i rekombinacja jonów w oleju parafinowym w zależności od temperatury.
 2. K. Gostkowski (Gliwice) - O związku między koagulacją a ruchliwością jonów koagulatora.
 3. M. Puchalik (Rokitnica) - Napięcie powierzchniowe układów dwuskładnikowych.
 4. T. Musiałowicz (Łódź) - Badanie przewodnictwa cieplnego cieczy w zależności od jej prędkości         
  i rodzaju ruchu.
 5. J. Hurwic (Warszawa) - Stosowanie nasyconych roztworów wody w benzenie i w czterochlorku węgla jako rozpuszczalników w pomiarach momentów dipolowych.
 6. I. Adamczewski (Gdańsk) - Uwagi o możliwości wytwarzania nowotworów w organiźmie ludzkim         
  przez promieniowania różnego typu 
 7. A. Bajer, A.Z. Hrynkiewicz (Kraków) - Uwagi o mechanizmie mitozy i energii ruchu chromozomów w anafazie.
 8. B. Twardowska (Warszawa) - Bioluminescencja bacterium phosphorescens.
 9. Z. Kuryło (Gdańsk) - Pomiar zależności stałej dielektrycznej i przewodnictwa elektrycznego         
  substancji fizjologicznych od temperatury.
 10. M. Kwiek, E. Karaśkiewicz (Poznań) - Odbudowa sklepienia pewnej sali akustycznej
 11. K. Florek (Wrocław) - Zasada pracy elektro-integratora oporowego do rozwiązywania pewnych nieliniowych równań cząstkowych w szczególności równania Thomasa-Fermiego w wielu zmiennych .
 

Mała sala wykładowa - bufet:

 1. J. Rayski (Toruń) - Elektrodynamika kwantowa w postaci wzajemnościowej.
 2. R.S. Ingarden (Wrocław) - Nieliniowa elektrodynamika kwantowa.
 3. M. Günther (Warszawa) - Relatywistyczna przestrzeń konfiguracyjna 2-ch elektronów.
 4. J. Rzewuski (Toruń) - O wzajemnym oddziaływoniu cząstek w teorii Feynmana 
 5. J. Rzewuski (Toruń) - Interpretacja statystyczna równania Kleina-Gordona. 
 6. J. Rzewuski (Toruń) - Teoria pól bez rozbieżności.
 7. J. Dąbrowski (Warszawa) - Pomiar słabego promieniowania kwadrupolowego przy pomocy interferencji z promieniowaniem dipolowym.
 8. L. Maurin (Warszawa) - Obserwowalność linii promieniowania elektrycznego oktopolowego w widmach rentgenowskich oraz reguły wyboru dla liczby kwantowej głównej.
 9. Z. Galasiewicz (Wrocław) - Wpływ naprężeń wewnętrznych w dielektryku na polaryzacje światła odbitego.
 10. J. Łopuszański (Wrocław) - Rozwiązanie równania Thomasa-Fermiego dla molekuł o symetrii osiowej .
16:30L. Janossy (Budapeszt) - Osiągnięcia padań promieni kosmicznych w ostatnich latach
18:30Zamknięcie Zjazdu

Zasoby archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>