XII Zjazd Fizyków Polskich, Warszawa 1949

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Program XII Zjazdu Fizyków Polskich
Warszawa, 29 października - 3 listopada 1949

Zakład Fizyki Doświadczalnej UW

Temat główny: Drogi badań ciała stałego

Sobota, 29 października

8:00Posiedzenie Zarządu Głównego PTF
9:00Walne Zgromadzenie PTF
12:00Posiedzenie Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej
15:30Konferencja profesorów i docentów fizyki polskich szkół akademickich (posiedzenie pierwsze)

Niedziela 30 października

10:00Otwarcie Zjazdu
 L. Sosnowski - Współczesny stan teorii zjawisk elektrycznych w kryształach
15:30S. Szczeniowski - Nadprzewodnictwo
 J. Weyssenhoff - Ferromagnetyzm
 "Herbatka"

Poniedziałek 31 października

9:00L. Sosnowski - Rozwój badań nad półprzewodnikami
 W. Ścisłowski - Wytrzymałość dielektryków stałych na przebicie
15:30Referaty z prac własnych

Wtorek, 1 listopada

9:00S. Pieńkowski - Rozproszenie niskokątowe promieni X w ciałach stałych
 A. Piekara - Dielektryki stałe. Ferroelektryki.
 A. Jabłoński - Fotoluminescencja kryształów.
15:30Referaty z prac własnych
 Wspólna kolacja

Środa, 2 listopada

9:00Referaty z prac własnych
15:30Referaty z prac własnych

Czwartek, 3 listopada

9:00J. Rayski - O relatywistycznie niezmienniczym sformułowaniu teorii pola
 J. Rzewuski - O niezmienniczym rachunku perturbacji i jego zastosowaniach (według Schwingera)
 Zamknięcie Zjazdu
15:30Posiedzenie Polskiej Komisji Optycznej
16:30Konferencja profesorów i docentów fizyki polskich szkół akademickich (posiedzenie drugie)

Referaty z prac własnych:

 • J. Rayski (Toruń): O formalnej i realistycznej regularyzacji
 • J. Rayski (Toruń) i B. Średniawa (Kraków): O pewnym zespole pól wolnym od nieskończoności typu renormalizacjach masy
 • J. Rayski (Toruń). Nieliniowe efekty w kwantowej teorii pola I
 • J. Rayski i J. Rzewuski (Toruń): Nieliniowe efekty w kwantowej teorii pola II
 • W. Hanusowa (Toruń): Oscylator torsyjny
 • A. Jabłoński (Toruń): O drganiach torsyjnych w ośrodkach stałych lub bardzo lepkich
 • M. Puchalik (Gliwice): Pomiary momentu dipolowego chlorku benzylu w różnych temperaturach
 • W. Mościcki (Poznań): Aparatura do pomiaru koncentracji izotopu C14 w C12
 • Z. Bartkowski (Poznań): O zachowaniu się układu rezonansowego wzbudzanego siłą o zmiennej częstości
 • E. Karaśkiewicz (Poznań): O pewnym zagadnieniu drgań struny, której gęstość liniowa jest funkcją czasu
 • M. Kwiek (Poznań): Przebieg czułości ucha na natężenie tonu
 • J. Groszkowski (Warszawa): Manometr typu McLeoda o kompresji wielokrotnej
 • J. Groszkowski (Warszawa): Manometr typu McLeoda z łatwotopliwym stopem zamiast rtęci
 • Z. Ogrzewalski (Gdańsk): Generator van de Graffa Politechniki Gdańskiej
 • S. Bernasik (Gdańsk): Przykłady przemian jądrowych zaobserwowanych w kliszach
 • E. Adelman (Gdańsk): Budowa elektromagnesu Zakładu Fizyki I Politechniki Gdańskiej
 • J. Wesołowski (Wrocław): Efekt temperaturowo-barometryczny pęków prmieniowania kosmicznego powstających w grubych warstwach ołowiu
 • R. Ingarden i J. Romańska-Bartkowska (Wrocław): O nowym typie obiektywu mikroskopowego
 • K. Antonowicz (Toruń): Metoda pomiaru stałej dielektrycznej dielektryków ciekłych przy pomocy fal metrowej długości
 • W. Rubinowicz (Warszawa): O metodzie wielomianów podanej przez Sommerfelda
 • Z. Burzyński (Gdańsk): Badanie zdolności magnetycznej mieszanin cieczy
 • S. Ziemecki (Lublin): O pewnym nowym efekcie polaryzacyjnym w dziedzinie fotoelektryczności
 • W. Zonn (Warszawa): O przesuwaniu się linii w widmie cefeid
 • J. Wojciechowska (Wrocław): O mechanizmie reakcji syntezy tytanianu baru
 • L. Sosnowski (Warszawa): Termostat do niskich temperatur
 • L. Sosnowski (Warszawa) i L. Bobrowski: Suwak rachunkowy do obliczeń opartych na prawie Plancka
 • M. Mięsowicz i A. Mikucki (Kraków): Profilowanie naftowych .otworów wiertniczych na podstawie sondowań radioaktywności
 • E. Dmochowski (Łódź): Generator van de Graffa Politechniki Łódzkiej
 • S. Nowicki (Łódź): Zagadnienia obliczeniowe generatorów taśmowych
 • W. Królikowski (Warszawa): Własności i zastosowania licznika iskrowego
 • M. Suffczyński (Kraków): Zależność wydajności licznika Geigera-Müllera na promienie gamma od grubości ścianki
 • L. Natanson (Warszawa): Pomiar energii wyzwolonej w reakcji 63Li(n, α) 31H
 • M. Danysz i Z. Wilhelmi (Warszawa): Pomiar wydajności źródeł neutronowych
 • M. Danysz (Warszawa): Wyznaczenie masy cząstek metodą liczenia ziarn w emulsjach fotograficznych
 • A. Teske (Lublin): Ruchy Browna ciał radioaktywnych
 • M. Mięsowicz, L. Jurkiewicz i M. Massalski (Kraków): O pewnym fotonowym promieniowaniu obserwowanym na dużych głębokością
 • M. Mięsowicz i M. Kogut (Kraków): Badania składowej poziomej promieniowania kosmicznego
 • A. Sołtan (Warszawa): Monitor na promienie gamma
 • T. Gutkowski (Warszawa): Fotometr klinowy do pomiaru źródeł krótkotrwałych
 • S. Pasierbiński (Warsżawa): Przyrząd do rezonansu mechanicznego
 • M. Jeżewski (Kraków): Wykrywanie uszkodzeń w stali i żelazie metodą elektromagnetyczną
 • M. Jeżewski (Kraków): O elektrycznej metodzie pomiaru wilgośności drewna 
 • W. Romer i K. Lipski (Wrocław): Pomiar zdolności rozdzielczej fotograficznych warstw światłoczułych
 • S. Pieńkowski (Warszawa): Widma fluorescencji przy monochromatycznym wzbudzeniu
 • R. Mierzecki (Warsawa): Zasięg par metali w iskrze
 • A. Jabłońska (Warszawa): Uporządkowanie składników krystalicznych żywicy w drewnie w świetle promieni X
 • J. Kozłowska (Warszawa): Dyspersja kierunków uprzywilejowanych drzew kopalnych w świetle promieni X
 • W. Ścisłowski (Warszawa): Pomiary bezwzględne czułości fotokomórek
 • L Bobrowski (Warszawa): Pomiary rozkładu widmowego czułości fotoelektrycznej w podczerwieni.

Zasoby archiwalne:

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>