Regulamin Medalu Mariana Smoluchowskiego

§ 1

 • Najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest Medal Mariana Smoluchowskiego, zwany dalej Medalem.

§ 2

 1. Medal jest nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk fizycznych. 
 2. Medal może być nadawany zarówno uczonym polskim jak i zagranicznym.
 3. Medal nadawany jest raz na dwa lata.

§ 3

 1. Kandydata do Medalu może zgłosić zarząd Oddziału PTF, członek wspierający PTF, lub grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 
 2. Członek Kapituły nie może uczestniczyć w zgłaszaniu kandydata do nagrody przyznawanej przez Kapitułę, której jest członkiem.
 3. Zgłoszenie kandydata do nagrody jest ważne wyłącznie w tej edycji Konkursu do której zostało złożone.
 4. Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia roku, w którym Medal jest przyznawany. 
 5. Zgłoszenie kandydata do nagrody jest ważne wyłącznie w tej edycji Konkursu do której zostało złożone.

§ 4

 1. Zgłoszenie kandydatury musi zawierać: 
  • omówienie całokształtu działalności naukowej kandydata
  • omówienie wyróżnianego osiągnięcia wraz ze wskazaniem jego znaczenia dla rozwoju fizyki,
  • inne informacje mające znaczenie przy rozpatrywaniu kandydatury, w tym wpływ kandydata na pozytywny wizerunek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 2. Zgłoszeniu musi towarzyszyć wniosek z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz określeniem zgłaszającego i jego podpisem lub podpisami. 
 3. Zgłoszenie kandydatury musi być przesłane do Biura ZG PTF w terminie określonym w ust. 2 § 3.
 4. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone w postaci pliku typu pdf na nośniku elektronicznym albo przesłane drogą elektroniczną na adres biuro@ptf.net.pl. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi być dostarczony do Biura ZG PTF w postaci oryginalnej. 

§ 5

 1. Medal nadaje Kapituła Medalu, zwana dalej Kapitułą, składająca się z 11 członków i powoływana każdorazowo w ciągu 60 dni przez ZG PTF od początku swojej kadencji.
 2. W skład Kapituły wchodzi z urzędu na czas swojej kadencji prezes PTF. Pozostałych członków Kapituły wybiera ZG PTF.
 3. Kadencja Kapituły upływa z końcem kadencji ZG PTF.
 4. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Kapituły przed końcem jej Kadencji ZG PTF przeprowadza wybory uzupełniające w ciągu 60 dni od zaistnienia zdarzenia.
 5. Kapituła powołuje ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace. 

§ 6

 1. Ceremonia wręczenia Medalu odbywa się podczas Zjazdów Fizyków Polskich albo podczas specjalnej uroczystości organizowanej przez Zarząd Główny PTF. 
 2. Laureat Medalu wygłasza w trakcie uroczystości Wykład im. Mariana Smoluchowskiego 

§ 7

 1. Laureat Medalu otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz medal z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem laureata.