Regulamin Nagrody PTF dla Nauczycieli Fizyki

§ 1.

 1. Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania fizyki Nagrodą PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki, zwaną dalej Nagrodą. 
 2. Nagrodę przyznaje się w 3 stopniach (Nagroda I stopnia, Nagroda II stopnia i  Nagroda III stopnia). 
 3. Oprócz Nagród można przyznać dodatkowo wyróżnienia, nie więcej jednak niż dwa. 

§ 2.

 1. Nagroda jest przyznawana za wybitną działalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom w placówkach oświatowo-wychowawczych i kształcenia ustawicznego. 
 2. Nagroda jest nagrodą indywidualną i honoruje ponadstandardowe wyniki nauczania fizyki, autorstwo podręczników, autorstwo opracowań metodycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania. 

§ 3.

 1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej, Krajowy Komitet Turnieju Młodych Fizyków lub grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF.
 2. Członek Kapituły nie może uczestniczyć w zgłaszaniu kandydata do nagrody przyznawanej przez Kapitułę, której jest członkiem,
 3. Zgłoszenie kandydata do nagrody jest ważne wyłącznie w tej edycji Konkursu do której zostało złożone.
 4. Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

§ 4.

 1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody musi zawierać uzasadnienie wniosku przygotowane przez wnioskodawcę lub wybranego przez niego recenzenta oraz dokumentację poświadczającą zgłaszany dorobek kandydata, np. spis publikacji, kopie opracowań metodycznych, opis innowacyjnych metod nauczania, wykaz nagród i wyróżnień dydaktycznych itp. 
 2. Zgłoszeniu musi towarzyszyć wniosek z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz określeniem zgłaszającego i jego podpisem lub podpisami.
 3. Zgłoszenia kandydatur są dostarczane do Biura ZG PTF. Materiały, z wyjątkiem wniosku w postaci oryginalnej oraz egzemplarzy książek dokumentujących dorobek, muszą mieć postać plików typu pdf i winny być dostarczone na nośniku elektronicznym albo pocztą elektroniczną na adres biuro@ptf.net.pl. Jeśli wniosek jest podpisany podpisem lub podpisami certyfikowanymi, może być także dostarczony na adres mailowy biuro@ptf.net.pl, natomiast jeśli wniosek jest podpisany tradycyjnie to jego oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura ZG PTF. 

§ 5.

 1. Nagrody przyznaje Kapituła Nagród PTF dla Nauczycieli Fizyki zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapituła składa się z 7 członków powołanych każdorazowo przez Zarząd Główny PTF w ciągu 60 dni od początku swojej kadencji. 
 3. W skład Kapituły wchodzi z urzędu wskazany przez ZG PTF jego członek. Pozostałych członków Kapituły wybiera ZG PTF.
 4. Kadencja Kapituły upływa z końcem kadencji ZG PTF. 
 5. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace. 

§ 6.

 1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas Zjazdu Fizyków Polskich albo na specjalnej ceremonii organizowanej przez Zarząd Główny PTF.
 2. Wysokość Nagród ustala ZG PTF w planie finansowo-rzeczowym na dany rok finansowy.

§ 7.

 1. Laureat Nagrody I stopnia otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego oraz Medal Grzegorza Białkowskiego z wygrawerowanym na awersie imieniem i nazwiskiem nagrodzonego.
 2. Laureaci Nagrody II i III stopnia otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego.
 3. Laureaci wyróżnień otrzymują dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły.
 4. Zarząd Główny zawiadamia organy nadzorujące jednostki zatrudniające nauczycieli o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.