Regulamin Nagród PTF za Popularyzację Fizyki

§ 1.

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy fizycznej oraz za popularyzację fizyki Nagrodą im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki, zwaną dalej Nagrodą za Popularyzację, oraz Nagrodą za Artykuł Popularnonaukowy, zwaną dalej Nagrodą za Artykuł. 

§ 2.

 1. Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy jest przyznawana za wyróżniający się artykuł popularnonaukowy opublikowany przez obywatela polskiego w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. 
 2. Nagroda za Popularyzację jest przyznawana za wybitną działalność popularnonaukową w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, na którą składa się publikowanie artykułów lub książek, wygłaszanie wykładów popularyzujących fizykę, przygotowywanie audycji radiowych lub telewizyjnych oraz aktywność w internecie o takim charakterze, a także organizowanie publicznych imprez, wystaw, pokazów związanych z upowszechnianiem fizyki. 
 3. Nagroda za Popularyzację może być przyznana również za długoletnią wyróżniającą się działalność popularnonaukową. 
 4. Nagrodę za Popularyzację mogą otrzymać osoby fizyczne albo prawne. 
 5. Oprócz Nagrody za Popularyzację mogą być przyznane dodatkowo wyróżnienia, nie więcej jednak niż dwa.

§ 3.

 1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 
 2. Kandydatury są zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

§ 4.

 1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody za Artykuł musi zawierać: 
  • kopię artykułu, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez wnioskodawcę lub wybranego przez niego recenzenta. 
 2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody za Popularyzację musi zawierać dokumentację osiągnięć, na przykład taką jak: 
  • kopie opublikowanych artykułów, 
  • okazowe egzemplarze opublikowanych książek, 
  • nagrania audycji, 
  • szczegółowe konspekty wykładów, wystaw lub pokazów, 
  • sprawozdania z zorganizowanych konkursów, turniejów lub podobnych przedsięwzięć popularyzujących fizykę, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez wnioskodawcę lub wybranego przez niego recenzenta. 
 3. Każde zgłoszenie kandydata musi zawierać wniosek z określeniem rodzaju nagrody, imieniem i nazwiskiem kandydata oraz określeniem zgłaszającego i jego podpisem lub podpisami. 
 4. Zgłoszenia kandydatur dostarczone są do Biura ZG PTF. Materiały, z wyjątkiem wniosku w postaci oryginalnej, powinny mieć postać plików typu pdf i mogą być dostarczone na nośniku elektronicznym albo pocztą elektroniczną na adres: biuro@ptf.net.pl. 

§ 5.

 1. Nagrody wymienione w § 1 przyznaje Kapituła Nagród PTF za Popularyzację Fizyki zwana dalej Kapitułą. 
 2. Kapituła składa się z siedmiu członków powołanych każdorazowo przez Zarząd Główny PTF w ciągu 60 dni od początku kadencji ZG PTF. 
 3. W skład członków Kapituły wchodzi z urzędu wskazany przez ZG PTF jego członek. Pozostałych członków Kapituły wybiera ZG PTF.
 4. Kadencja Kapituły upływa z końcem kadencji ZG PTF. 
 5. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace. 

§ 6.

 1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas Zjazdu Fizyków Polskich albo na specjalnej ceremonii organizowanej przez Zarząd Główny PTF.
 2. Wysokość Nagród ustala ZG PTF w planie finansowo-rzeczowym na dany rok finansowy. 

§ 7.

 1. Laureat Nagrody za Popularyzację otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego oraz Medal Krzysztofa Ernsta z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem nagradzanego. 
 2. Laureat Nagrody za Artykuł otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego. 
 3. Laureaci wyróżnień otrzymują dyplom sygnowany przez Prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły.
 4. Treść dyplomów zawierają załączniki: nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.