Postawić kwantową teorię pola z głowy na nogi (cz. 2)

Strona

5

Abstrakt

Wbrew wrażeniu jakie można odnieść z lektury większości standardowych podręczników, równania falowe Diraca, Kleina–Gordona i inne nie są podstawą relatywistycznej kwantowej teorii pola.Wniniejszym artykule staram się pokazać, jak powinna być ona poprawnie formułowana i omawiam pewne jej aspekty, które na ogół nie są przedstawiane właściwie. Moim celem jest spowodowanie zmiany w nauczaniu kwantowej teorii pola. Tekst został podzielony na trzy części. W niniejszej drugiej części omawiam sformułowanie kwantowej teorii pola jako teorii oddziałujących pól oraz sens fizyczny procedury renormalizacji.

Bringing quantum field theory down to Earth (part 2)

Abstract

Despite the impression that can be gained from most of the standard textbooks, Dirac, Klein–Gordon and other wave equations do not constitute the basis of relativistic quantum field theory. In this article I attempt to show how it should be formulated properly and discuss some of its aspects which usually are presented unsatisfactorily. My aim is to cause the change in the way quantum field theory is taught.The text is split into three parts. In the second part I discuss the formulation of quantum field theory as a theory of interacting fields as well as the physical sense of the renormalization procedure.