Władysław Natanson (1864-1937)

Strona

28

Abstrakt

W dniu 18.01.2024 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Władysławowi Natansonowi, współorganizatorowi i pierwszemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Fizycznego (1920-1922). W uroczystości wzięli udział, m.in.: prof. Piotr Kuśtrowski, prorektor UJ, prof. Teresa Rząca-Urban, prezes PTF, prof. Bogdan Kowalski, sekretarz ZG PTF, prof. Ewa Brocławik, dyrektor III Wydziału PAU, prof. Ewa Gudowska-Nowak, dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, prof. Wojciech Macyk, dziekan Wydziału Chemii UJ, członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTF, a także potomkowie prof. Natansona oraz licznie zebrani goście. Po odsłonięciu tablicy wykład wspomnieniowy wygłosił prof. Józef Spałek.

Władysław Natanson (1864-1937)

Abstract

On January 18, 2024, a commemorative plaque dedicated to Prof. was unveiled. Władysław Natanson, co-organizer and first president of the Polish Physical Society (1920-1922). The ceremony was attended by, among others: prof. Piotr Kuśtrowski, vice-rector of the Jagiellonian University, prof. Teresa Rząca-Urban, president of the PTF, prof. Bogdan Kowalski, secretary of the PTF Board, prof. Ewa Brocławik, director of the 3rd Faculty of the Polish Academy of Sciences, prof. Ewa Gudowska-Nowak, dean of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University, prof. Wojciech Macyk, dean of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, members of the Management Board of the Krakow Branch of the PTF, as well as descendants of prof. Natanson and numerous guests. After unveiling the plaque, a memorial lecture was delivered by Prof. Józef Spałek.