Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4/2022

Strona

37

Abstrakt

 1. Odeszli prof. UWr, dr hab. Bernard Jancewicz, prof. dr. hab. Roman Micnas, prof. dr. hab. Stefan Jurga, prof. dr. hab. Jan Jadżyn, prof. dr. hab. Janusz Morkowski, prof. dr. hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. UAM dr. hab. Henryk Drozdowski
 2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 3. LXXI Olimpiada Fizyczna 
 4. I etap Turnieju Młodych Fizyków
 5. II etap XVIII edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz
 6. XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki
 7. VI Europejska Olimpiada Fizyczna (EuPhO)
 8. I Poznańska Konferencja Młodych Fizyków
 9. XX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa Nowe fazy, koncepcje i zastosowania
 10. Siódma edycja Festiwalu Przyrodniczego w XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
 11. Konferencja podsumowująca piątą edycję programu Ochota na naukę w Warszawie
 12. NanoTech Poland 2022 oraz International Soft Matter Conference 2022 (ISMC 2022)
 13. 30-lecie kierunku protetyka słuchu na Wydziale Fizyki UAM
 14. Konferencjia Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons ION 2022
 15. Letnia Szkoła Fizyki w ramach akcji LATO W MIEŚCIE w Warszawie
 16. 52 Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (MOF 2022)
 17. Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (MTMF, ang. International Young Physicists’ Tournament)
 18. Wakacyjne zajęcia z fizyki dla uczniów z Ukrainy w Warszawie
 19. The Joint European Magnetic Symposia (JEMS)
 20. Edukacyjne spotkanie "Słońce – gwiazda życia" w Białymstoku
 21. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych (Cyberiada)
 22. 28 Warsztaty Fizyki Jądrowej w Kaziemierzu Dolnym
 23. VI Konferencja Nauczycieli Fizyki w Białymstoku (VI KNF 2022)
 24. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2022
Słowa kluczowe

Abstract

 1. Passed away: prof. Bernard Jancewicz, prof. Roman Micnas, prof. Stefan Jurga, prof. Jan Jadżyn, prof.Janusz Morkowski, prof.Ryszard Krzyminiewski, prof.  Henryk Drozdowski
 2. Reporting and election meeting of the Wrocław Branch of the Polish Physical Society
 3. LXXI Physics Olympiad
 4. Stage I of the Young Physicists Tournament
 5. 2nd stage of the 18th edition of the Open Interschool Physics Competition. Bożena Koronkiewicz
 6. 18th National Conference on the Philosophy of Physics
 7. 6th European Physics Olympiad (EuPhO)
 8. 1st Poznań Conference of Young Physicists
 9. 20th National Superconductivity Conference New phases, concepts and applications
 10. The seventh edition of the Nature Festival at the 21st Secondary School. Hugo Kołłątaj in Warsaw
 11. Conference summarizing the fifth edition of the Ochota na science program in Warsaw
 12. NanoTech Poland 2022 and International Soft Matter Conference 2022 (ISMC 2022)
 13. 30th anniversary of the hearing prosthetics program at the Faculty of Physics of Adam Mickiewicz University
 14. Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons ION 2022 Conference
 15. Summer School of Physics as part of the SUMMER IN THE CITY campaign in Warsaw
 16. 52nd International Olympiad in Physics (MOF 2022)
 17. International Young Physicists' Tournament (MTMF)
 18. Summer physics classes for students from Ukraine in Warsaw
 19. The Joint European Magnetic Symposia (JEMS)
 20. Educational meeting "The Sun - the star of life" in Białystok
 21. Computer Game Design Championship (Cyberiad)
 22. 28th Nuclear Physics Workshop in Kazimierz Dolny
 23. 6th Conference of Physics Teachers in Białystok (VI KNF 2022)
 24. Nobel Prize in Physics 2022