Econophysics and sociophysics: their milestones & challenges. Part 2.

Strona

16

Abstrakt

Kontynuujemy omawianie kamieni milowych ekonofizyki i socjofizyki.Wybraliśmy je w kontekście wyzwań jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość społeczno-ekonomiczna.Wskazujemy na ich rolę w budowaniu  obszarów badawczych ekonofizyki i socjofizyki. Ta część poświęcona jest przede wszystkim złożoności, a w tym sieciom złożonym, przemianom fazowym a szczególnie zjawiskom i procesom krytycznym, modelowaniu agentowemu, zagadnieniom ryzyka w kontekście rynków finansowych oraz elementom współczesnej socjofizyki.

Abstract

We continue to discuss the milestones of econophysics and sociophysics.We chose them in the context of the challenges posed by contemporary socio-economic reality.We indicate their role in building research areas in econophysics and sociophysics. This part is devoted primarily to complexity, incredibly complex networks, and phase transitions, particularly critical phenomena and processes, agent-based modeling, risk issues in the context of financial markets, and elements of modern sociophysics.