Postępy Fizyki 59 (5)

Tom

59

Zeszyt

5

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (5) 2008

Niewątpliwym hitem tego zeszytu jest artykuł prof. Roberta R. Gałązki o fizyce półprzewodników. Jest to nieco rozszerzona wersja wykładu wygłoszonego na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Szczecinie w 2007 r. z okazji przyznania Autorowi Medalu Mariana Smoluchowskiego. Znajdą w nim Państwo nie tylko bardzo kompetentny przegląd fizyki półprzewodników od początków dziedziny aż po możliwe kierunki dalszego rozwoju, lecz i bardzo osobisty opis fizyki półprzewodników magnetycznych – działu, który stał się polską specjalnością, w znacznym stopniu dlatego, że prof. Gałązka jest jednym z głównych jego twórców. 

Wiele piszemy też w tym zeszycie o wybitnych uczonych mniej lub bardziej odległych czasów. John Bardeen jest jedynym, który otrzymał dwukrotnie Nagrodę Nobla z tej samej dziedziny (fizyki). Jak można się dowiedzieć z artykułu Lilian Hoddeson, nie tylko to sprawia, że nazywa się go fizykiem nadzwyczajnym. Antonino Zichichi przekonuje nas z kolei, że Hideki Yukawa – pierwszy laureat Nagrody Nobla w historii japońskiej nauki – swymi koncepcjami stworzył prawdziwą „kopalnię złota” w fizyce cząstek, kopalnię, w której „wydobycie” trwa do dziś. Wreszcie Mano Singham wraca raz jeszcze do dzieła Mikołaja Kopernika i jego odbioru przez współczesnych wielkiego astronoma, dowodząc, że w wielu podręcznikach przewrót kopernikański jest opisany niezbyt wiernie, i wyjaśniając, jak to było naprawdę. 

Życzę ciekawej lektury, 

Mirek Łukaszewski

Spis treści:
 
  1. Fizyka półprzewodników: historia i perspektywy Robert R. Gałązka s. 194-199
  2. Rozmiarowe przemiany fazowe w nanokryształach Paweł E. Tomaszewski s. 200-203
  3. Mity kopernikańskie Mano Singham, Maciej Górski s. 204-209
  4. John Bardeen: fizyk nadzwyczajny Lillian Hoddeson, Barbara Wojtowicz s. 210-215
  5. Kopalnia złota Yukawy Antonino Zichichi, Magdalena Staszel s. 216-220
  6. LISTY DO REDAKCJI: Dydaktyczna klęska fizyki Jacek Własak s. 220-222
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Kryształy Molekularne 2008 Andrzej Graja s. 223-224
  8. RECENZJE: Matematyka dla przyrodników i inżynierów; Wstęp do optyki kwantowej Bogusław Broda, Ryszard Tanaś s. 225-229
  9. PTF: Nagrody PTF za rok 2008; Oddział Zielonogórski Joanna Borgensztajn s. 230-231
  10. KRONIKA Adam Rycerz, Andrzej Zięba, Małgorzata Nowina Konopka, Józef Andrzejewski s. 231-235