Postępy Fizyki 51 (zeszyt dodatkowy)

Tom

51

Zeszyt

dod.

Rok

2000
Postępy Fizyki 51 (numer dodatkowy) 2000

Wydanie materiałów Zjazdu Fizyków Polskich przez Postępy Fizyki jest precedensem. Dotychczas publikowane były tylko niektóre wykłady plenarne, streszczenia referatów, sprawozdania ze Zjazdów, ale nie pełne materiały. 

Wydane przy tym zostały aż dwa zeszyty: przedzjazdowy i pozjazdowy. Pierwszy zawierał to, co dla uczestnika Zjazdu jest potrzebne już na samym jego początku: program oraz obszerne streszczenia wystąpień, by móc zdecydować, w którym wydarzeniu wziąć udział, szczególnie wobec równoległości różnych sesji. Drugi, wraz z załączonym do niego krążkiem CD, zawiera możliwie pełną dokumentację wydarzeń Zjazdu i próbę szeroko adresowanego upowszechnienia fizyki. 

Wydanie tak obszernych i pełnych materiałów Zjazdu jest wydarzeniem zupełnie bezprecedensowym. Zawdzięczamy to niewątpliwie Komitetowi Organizacyjnemu i przede wszystkim energii, zapałowi i zaangażowaniu jego Przewodniczącego - prof. Andrzeja Maziewskiego. On też przedstawia ten zeszyt i cały Zjazd w swoim "Słowie wstępnym". Bardzo istotne było także wielkie zaangażowanie i życzliwość dla tego przedsięwzięcia Zarządu Głównego PTF i szczególnie jego Prezesa - prof. Ireneusza Strzałkowskiego. 

Dla Redakcji Postępów wydanie takich dwóch zeszytów dodatkowych było zadaniem dość trudnym, nie tylko dlatego, że dodatkowym, ale też ze względu na ich specyfikę: dość krótkie terminy i konieczność niemal jednoczesnego kontaktu z wieloma Autorami. Także konieczność uwzględnienia bardzo wielu zmian w tych krótkich okresach była trudna. Główne trudy tego zadania spoczęły na Panu Doktorze Mirosławie Łukaszewskim, który dokonał składu komputerowego obu zeszytów i był w bezpośrednim kontakcie z Autorami. W przygotowaniu zeszytu pozjazdowego bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy od Pana Doktora Zygmunta Ajduka, który podjął się zebrania materiałów od Autorów i częściowego ich opracowania. 

Jeśli uznają Państwo wydanie przez Postępy obu _ tych zeszytów zjazdowych za przedsięwzięcie udane, to będzie to z pewnością wynikiem bardzo dobrej współpracy z Redakcją zarówno Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, jak i Zarządu Głównego PTF. Stanie się też wtedy, być może, pierwszym krokiem w kierunku opracowania standardu w tej sprawie. 

Bardzo przyjemnym gestem Zarządu Głównego PTF i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu wobec prenumeratorów Postępów Fizyki, którzy nie brali udziału w Zjeździe, jest zaoferowanie im gratisowo tego dodatkowego zeszytu wraz z krążkiem CD 

Adam Sobiczewski

Materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich - Białystok 1999 - część II
Spis treści:
 
 1. XXXV Zjazd Fizyków Polskich
 2. Sponsorzy Zjazdu
 3. Program Zjazdu
 4. Imprezy popularnonaukowe towarzyszące Zjazdowi
 5. Od Redakcji
 6. Słowo Wstępne
 7. J. Królikowski - Akceleratory i kosmos w fizyce cząstek elementarnych
 8. B. Lesyng - Fizyka i komputery u progu XXI wieku
 9. L. Wöste - Zastosowania femtosekundowej spektroskopii laserowej: od klastrów do chmur
 10. A. Dziewoński - Rewolucja w naukach o Ziemi
 11. C. Radzewicz - Femtosekundowe impulsy światła w badaniach przyrody
 12. J. I. Friedman - Nowe horyzonty fizyki cząstek
 13. A. K. Wróblewski - Fizyka w Polsce wczoraj, dziś i jutro
 14. A.D. Erlykin, A.W. Wolfendale - Pochodzenie promieni kosmicznych
 15. A. Oleś - Uwagi na temat fizyki stosowanej
 16. W. Dobrogowski, J. Świekło - Współczesne sterowanie eksperymentem fizycznym na podstawie wykorzystania programu LabView
 17. S. Taczanowski - Przyszłościowe koncepcje energetyki jądrowej
 18. Z. Pietrzak-Flis - Skażenia promieniotwórcze środowiska i człowieka w Polsce
 19. Z. Mnich, F. Rogowski, M. Zalewski - Ocena medycznych skutków skażeń promieniotwórczych
 20. A. Hrynkiewicz - Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej? - Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu
 21. A. Guterch - Fizyka związana z Ziemią
 22. J. Warczewski - O niektórych głównych nurtach dydaktyki fizyki w Polsce
 23. A. M. Kostrzewska - Podsumowanie sesji "Fizyka i medycyna"
 24. A. Strasburger - Kilka uwag na marginesie sesji poświęconej fizyce matematycznej
 25. P. Klimczewski,  A. Sym - Co starego w solitonach ?
 26. M. Błaszak - Teoria separowalności układów bihamiltonowskich
 27. J. L. Cieśliński - Transformacja Darboux-Backlunda i algebry Clifforda
 28. P. Podleś - Kwantowe przestrzenie Minkowskiego
 29. M. Piętka - Popularyzacja nauki podczas XXXV Zjazdu Fizyków Polskich
 30. G. Karwasz - Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy
 31. J. Turła - Czy radon w naszych domach stanowi zagrożenie?
 32. S. A. Różański - World Wide Web na lekcjach fizyki