Postępy Fizyki 25 (1)

Tom

25

Zeszyt

1

Rok

1974
Postępy Fizyki 25 (1) 1974

W dniach od 2 do 7 kwietnia 1973 roku odbyło się w Jaszowcu w Domu 'Wypoczynkowym "Gwarek" kolejne IV Ogólnokrajowe Seminarium Związków Półprzewodnikowych AIIBVI, zorganizowane przez Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Fizyki PAN. W Seminarium wzięło udział około 200 osób z 27 krajowych placówek badawczych i 4 zagranicznych. 

Komunikaty z prac własnych, stanowiące przegląd prowadzonych aktualnie w kraju badań nad półprzewodnikowymi własnościami związków AIIBVI i ich zastosowaniami, będą opublikowane w "Pracach Instytutu Fizyki PAN". Referaty przeglądowe obejmowały szerszy zakres zagadnień fizyki i techniki półprzewodników; zawarte są one w niniejszym zeszycie "Postępów Fizyki". 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Seminarium, a w szczególności panu L. Borgowi i pani U. Blinowskiej za ogromny wkład pracy przed i w czasie trwania Seminarium. Pragnę również wyrazić wdzięczność dyrektorowi kopalni "Mysłowice", mgr inż. J. Raszce za umożliwienie odbycia Seminarium w domu wypoczynkowym "Gwarek" oraz kierownictwu i personelowi tego domu za zapewnienie uczestnikom Seminarium doskonałych warunków.

Jerzy Mycielski

Spis treści:
 
  1. L. Sosnowski - Stany rezonansowe atomów domieszkowych w półprzewodnikach (str. 5)
  2. J. Blinowski - Makroskopowy tensor zespolonej przenikalności dielektrycznej i przybliżenie pola samouzgodnionego (str. 19)
  3. W. Szymańska - Anomalia statycznej funkcji dielektrycznej w półprzewodnikach z odwróconą strukturą i wpływ tej anomalii na ruchliwość elektronów (str. 31)
  4. M. Grynberg - Dynamiczna funkcja dielektryczna w półprzewodnikach z zerową przerwą (str. 45)
  5. A. Mycielski - O niektórych własnościach optycznych półprzewodników z małą i zerową przerwą energetyczną (str. 55)
  6. J. K. Furdyna - O możliwości obserwacji rezonansu cyklotronowego w półprzewodnikach z wysoką koncentracją nośników (str. 67)
  7. J. Loferski - Uszkodzenia radiacyjne w półprzewodnikach II-VI (str. 77)
  8. W. Wardzyński - Wpływ jednoosiowego ciśnienia na właściwości optyczne półprzewodników (str. 101)
  9. J. Ginter - Długozasięgowe oddziaływania w dynamice sieci krystalicznej (str. 102)