Postępy Fizyki 24 (3)

Tom

24

Zeszyt

3

Rok

1973
Postępy Fizyki 24 (3) 1973

W dniach 21-24 września 1972 r. w Toruniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna (OKL). Organizatorem Konferencji był Instytut Fizyki UMK w Toruniu. 

OKL była pierwszą ogólnopolską konferencją poświęconą luminescencji. Nie była to jednak pierwsza w ogóle konferencja luminescencyjna w Polsce, odbyły się bowiem w Polsce już dwie konferencje luminescencyjne międzynarodowe: 1) Reunion Internationale de Photoluminescence (Warszawa 1936 r.), 2) International Conference on Luminescence (Toruń 1963 r.). 

Celem konferencji było dokonanie przeglądu ostatnich osiągnięć w dziedzinie fotoluminescencji oraz elektroluminescencji związków organicznych i nie organicznych oraz przedyskutowanie aktualnie prowadzonych prac dotyczących luminescencji w kraju. Podczas konferencji wygłoszono siedem referatów przeglądowych oraz 40 komunikatów z prac własnych. Referaty z prac własnych wygłoszone były w dwóch sekcjach luminescencji związków organicznych (19 komunikatów) oraz nie organicznych (21 komunikatów). Komunikaty te opublikowano w preprintach (nr 205 i nr 206) Instytutu Fizyki UMK. 

W konferencji wzięło udział 130 uczestników z wszystkich głównych ośrodków naukowych w kraju. Na konferencji postanowiono, że OKL będą odbywać się periodycznie co dwa lata. Organizację ich powierzono Instytutowi Fizyki UMK w Toruniu. II Ogólnopolska Konferencja Luminescencyjna odbędzie się w 1974 roku w Toruniu. 

W niniejszym zeszycie "Postępów Fizyki" są zamieszczone teksty referatów przeglądowych wygłoszonych na I OKL.

Henryk Łożykowski

Spis treści:
 
  1. W. Wardzyński - Kompleksy ekscytonowe w półprzewodnikach (str. 277)
  2. A. Kawski - Badania składu otoczek solwatacyjnych drobin luminezujących (str. 295)
  3. Z. Ruziewicz - Quasi-liniowe widma luminescencji i absorpcji wieloatomowych drobin organicznych (str. 311)
  4. D. Frąckowiak - Luminescencja w badaniach fotosyntezy (str. 331)
  5. A. Wrzesińska - Centra luminescencji a pułapki elektronowe w Zn i ZnS-Cu (str. 345)
  6. W. Prusak, H. Gierszal - Falomierz z rezonatorem Fabry-Perot pracujący w paśmie mikrofalowym K (str. 357)
  7. Z. Zboiński - Aparatura do pomiaru ruchliwości nośników prądu w stałych dielektrykach (str. 361)
  8. A. Wolska - 25-lecie Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego (str. 367)