Postępy Fizyki 23 (4)

Tom

23

Zeszyt

4

Rok

1972
Postępy Fizyki 23 (4) 1972

W dniach 7 i 8 lutego 1972 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Instytut Fizyki PAN i Instytut Badań Jądrowych, Ogólnokrajowa Konferencja poświęcona Półprzewodnikowym Detektorom Promieniowania. Celem Konferencji było przedyskutowanie zagadnień związanych z wytwarzaniem, własnościami i zastosowaniami półprzewodnikowych detektorów promieniowania podczerwonego oraz promieniowania jądrowego. W czasie Konferencji zostało wygłoszonych sześć referatów przeglądowych. Referaty te dotyczyły materiałów stosowanych w technologii półprzewodnikowych detektorów promieniowania, podstawowych parametrów oraz ich zastosowania. Prócz referatów przeglądowych zostało także wygłoszonych dziesięć komunikatów z prac własnych. Większość tych komunikatów dotyczyła zagadnień otrzymywania detektorów i ich parametrów. Jeden referat traktował o metodach chłodzenia półprzewodnikowych detektorów. W dziedzinie detektorów promieniowania podczerwonego, uwaga Konferencji była głównie zwrócona na detektory wykonywane z mieszanych kryształów CdxHg1-xTe, pracujące w obszarze długości fal większych od 3 μm. Co się tyczy detektorów promieniowania jądrowego, dużą uwagę zwracano na detektory z CdTe; własności tych detektorów wykazują przewagę nad innymi półprzewodnikowymi detektorami promieniowania jądrowego. W Konferencji wzięło udział 120 osób z 18 instytucji naukowych i przemysłowych. W niniejszym zeszycie „Postępów Fizyki" są zamieszczone teksty referatów przeglądowych wygłoszonych na tej Konferencji. Komunikaty z prac własnych będą opublikowane w czasopismach specjalistycznych.

Witold Giriat

Spis treści:
 
  1. W . Giriat - O niektórych własnościach materiałów stosowanych w półprzewodnikowych detektorach promieniowania (str. 329)
  2. J. Chwaszczewska - Półprzewodnikowe detektory promieniowania jądrowego (str. 351)
  3. H. Pykacz - Fotonowe detektory podczerwieni w zakresie 3-25 mikrometrów (str. 369)
  4. R. Jeżykowski, T. Persak - Niektóre zastosowania detektorów promieniowania podczerwonego zakresu 5-30 mikrometrów (str. 399)
  5. T. Persak - Detektory piroelektryczne (str. 417)
  6. M. Słapa - Zastosowanie półprzewodnikowych detektorów promieniowania jonizującego (str. 429)
  7. A. W. Czernietski - Wstęp do fizyki plazmy (R. Taraszkiewicz) (str. 445)
  8. KRONIKA