XLVIII Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk 2023

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>
Uczestnicy 48. Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku
Uczestnicy 48. Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku

 

Logo 48. Zjazdu Fizyków Polskich

Program 48. Zjazdu Fizyków Polskich       
Gdańsk, 1 - 7 września 2023       
Politechnika GdańskaPiątek, 1 września

Audytorium Novum
17:00Rejestracja uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich - powitalny bufet

Sobota, 2 września

Sesja plenarna

Audytorium Novum

9:00Otwarcie Zjazdu, wręczenie nagród PTF
9:50R. Horodecki - Niezwykłe cechy kwantowych korelacji
10:30J. Garbarczyk - W stulecie I Zjazdu Fizyków Polskich 1923 - 2023
11:30A. Zeilinger - A Voyage through Quantum Wonderland
12:10M. Żukowski - Uwagi o kwantowym splątaniu i nierównościach Bella oraz teoretyczne podstawy obserwacji wielo-fotonowej interferencji
12:50K. Sacha - From Time Crystals to Time-tronics

Sesja dydaktyczna

Audytorium Maximum

15:20P. Janowski - Kosmiczny efekt Dżanibekowa w całkiem ziemskiej szkole
16:00Uroczyste wręczenie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży oraz wyróżnienień OG PTF za popularyzację fizyki – Medale im. Ignacego Adamczewskiego
17:30Bazar fizyczny

Panel dyskusyjny

Gmach Główny, s. 300

18:30Spotkanie Zarządu Głównego z Oddziałami PTF i przedstawicielami młodego pokolenia

Niedziela, 3 września

Popularyzacja fizyki 

Audytorium Maximum

9:00E.Szwec - Strategia pracy z projektami
9:25P. Sułkowski - Zapytaj fizyka
9:50J. Jarosz - Ogólnopolski Klub Demonstratorów Fizyki – Narzędzia popularyzacji nauk przyrodniczych
10:15A. Buczek - Jak przygotować popularyzatorski pokaz fizyczny?
10:40G. Musiał - Festiwale, konkursy naukowe, webinaria i ich znaczenie dla popularyzacji fizyki w Polsce

Materiały dwuwymiarowe: własności topologiczne i magnetyczne

Gmach Główny, s. 300

9:00T. Dietl - Fizyka kwantowego spinowego zjawiska Halla
9:30P. Kossacki - Rozdzielona w czasie spektroskopia atomowo cienkich warstw półprzewodnikowych
10:00A. Dyrdał - Magnetyczne, transportowe i topologiczne własności struktur van-der-Waalsa
10:30M. Krawczyk - Dynamika topologicznie i energetycznie stabilnych solitonów magnetycznych

Infrastruktura badawcza

Audytorium Hydromechaniki

9:00J. Szlachetko - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS: infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu
9:40N. Witzanyová - Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) – laserowa infrastruktura badawcza dla nauki i współczesnej technologii
10:20R. Sobierajski - Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) – nowe światło dla nauk przyrodniczych

Panel dyskusyjny

Audytorium Novum

11:30Panel dyskusyjny „Kondycja nauczania fizyki w polskich szkołach – szanse i ryzyko

Nauczanie fizyki

Audytorium Maximum

15:00A. Wysmołek - Kto będzie uczył fizyki w szkole? – propozycje PTF przeciwdziałania zapaści kadrowej
15:25A. Mika - O maturze z fizyki słów kilka
15:50J. Gondek - Nauczanie fizyki… czyli czego?
16:15A. Kaczorowska - Fizyka dla szkoły ponadpodstawowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
16:40W. Zawadzki - Jak przygotować ucznia do udziału w Olimpiadzie Fizycznej i innych konkursach

Kwantowe zjawiska w materii topologicznej

Gmach Główny, s. 300

15:00P. Wiśniewski - Semimetale topologiczne, ale nie tylko, i niezwykła różnorodność ich własności elektronowych
15:30I. Weymann - Majorana quasiparticles in transport through hybrid nanostructures
16:00R. Buczko - Topologiczne fazy pasm elektronowych wąskoprzerwowych półprzewodników IV-VI, ich nanostruktur i defektów
16:30N. Sedlmayr - Non-Equilibrium Properties of Topological Matter

Fizyka komputerowa

Audytorium Hydromechaniki

15:00K.W. Wojciechowski - Symulacje Monte Carlo współczynnika Poissona w prostych modelach metamateriałów mechanicznych
15:24J.W. Narojczyk - The changes of auxeticity in hard sphere cubic crystals with selected inclusions of hard spheres with different diameters
15:48K. Tretiakov - Czy komórki nowotworowe wykonują ruchy Lévy'ego?
16:12S. Pieprzyk - Określanie właściwości fizycznych za pomocą numerycznej analizy tekstur ciekłokrystalicznych
16:36M. Bobrowski - Ferrofluidy oparte o ciecze jonowe i nanocząstki ferromagnetyczne. Właściwości redoks.

Fizyka stosowana

Gmach Główny, s. 300

17:30N. Witzanyová - The Extreme Light Infrastructure ERIC
17:50P. Wróbel - Innowacyjne rozwiązania Bruker AXS do analizy XRD
18:10B. Augustyniak - NNT sp. z o.o. czyli droga fizyków od pomysłu do przemysłu
18:30P. Doerffer - Mała energetyka wiatrowa – inspiracja dla innowacyjnych rozwiązań

Prezentacje wydawców

Audytorium Hydromechaniki

17:30P. Szwocha - To nasz świat. Fizyka - wartościowa alternatywa w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły podstawowej.
17:50T. Greczyło - Czytaj, myśl i działaj - dlaczego warto pracować na lekcjach różnymi metodami. Sposób na fizykę od WSiP
18:10G.F. Wojewoda - Wszystko drga – dwa opisy ruchu drgającego

Prezentacje wybranych plakatów - sesja dydaktyczna

Audytorium Maximum

17:30P. Piskorski - Wykorzystanie kalkulatorów w edukacji
17:45A. Zięba - Dopasowanie prostej do punktów z niepewnościami dla obydwu współrzędnych. Nowe wyniki dla problemu zapoczątkowanego w XIX wieku
18:00P. Kamiński - Wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie, studenci oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych w kontekście nauczania osób ze specjalnymi potrzebami
18:15G. Bergmański - Wirtualne laboratoria fizyczne w edukacji szkolnej i wyższej
18:30M. Warda - Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki na UMCS w Lublinie
18:45P. Zieliński - Spontaniczne łamanie symetrii: tekstury w przyrodzie, sztukach plastycznych i muzyce
19:00R.J. Barczyński - Wiek XX wiekiem elektroniki - początki: lampa elektronowa
19:15J. Rybicki - O błędnym używaniu i nadużywaniu terminologii z zakresu nauk ścisłych

Koncert Kwartetu Smyczkowego Bonsai

Aula Gmachu Fizyki (20:00)

Poniedziałek, 4 września

Sesja plenarna

Audytorium Novum

9:00I. Mandal - New Frontiers For Interaction-Induced States
9:40R. Alicki - Układy aktywne – biała plama na mapie fizyki teoretycznej
10:20M. Lewitowicz - Nowa era fizyki jądrowej
11:00R. Downar-Zapolska - Możliwości finansowania badań w Horyzoncie Europa

Krajobraz fizyki jądrowej

Audytorium Maximum

11:30M. Kowal - Współczesna teoria nisko-energetycznej fizyki jądrowej w Polsce
11:55M. Kmiecik - Panorama egzotycznych wzbudzeń jąder atomowych
10:00A. Dyrdał - Magnetyczne, transportowe i topologiczne własności struktur van-der-Waalsa
12:20K. Hadyńska-Klęk - Studium deformacji jądrowych narzędziami spektroskopii gamma
12:45E. Stephan - Oddziaływania i symetrie badane w reakcjach jądrowych
13:10P. Salabura - Wyzwania i nowe możliwości dla polskiej nauki w ośrodku FAIR

Fizyka dla medycyny

Gmach Główny, s. 300

11:30P. Moskal - Pierwszy obraz pozytonium w mózgu człowieka
12:00K. Krawiec - Uczenie maszynowe w obrazowaniu medycznym: przegląd stanu obecnego i perspektyw
12:30M. Trusiak - Obliczeniowa mikroskopia fazowa: metody i zastosowania
13:00J. Guzowski - Miękka materia ziarnista: od metod wytwarzania i samoorganizacji w mikroprzepływach do nowych technologii w inżynierii tkankowej

Uczenie maszynowe w fizyce

Audytorium Hydromechaniki

11:30A. Kalinowski - Metody uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych
12:00M. Bukowicki - Głębokie sieci neuronowe w analizie obrazów na przykładzie projektów realizowanych w Centrum Uczenia Maszynowego UW
12:30P. Olbratowski - Sieci neuronowe w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego
13:00S. Nowakowski - Zastosowanie metod uczenia maszynowego oraz gruboziarnistej mechaniki i dynamiki molekularnej w badaniach białka biorącego udział w inicjacji cytokinowej burzy COVID-19

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silne korelacje

Audytorium Maximum

15:00J. Spałek - Silne korelacje elektronowe i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo
15:30T. Klimczuk - Nadprzewodnictwo w niecentrosymetrycznych związkach boru MRh2B2 i MIr2B2 (M = Nb, Ta)
16:00T. Cichorek - Badania parametru porządku w potencjalnych nadprzewodnikach chiralnych w oparciu o pomiary lokalnego namagnesowania
16:30W. Tabiś - Nadprzewodniki miedziowo-tlenowe: układy o dwóch podsystemach elektronowych

Nanobiofizyka

Gmach Główny, s. 300

15:00M. Lekka - How mechanical forces affect bladder cancer progression
15:30K. Mikulska-Rumińska - Towards understanding the molecular mechanism of inhibiting ferroptotic cell death by targeting lipoxygenases
15:45S. Maćkowski - Nanodruty srebra w optycznej sensoryce plazmonowej i zdalnej fotokatalizie
16:15M. Sikora - Protein flexibility and glycan dynamics of the SARS-CoV-2 spike
16:45W. Lewandowski - Chiralne nanomateriały w bioanalizie i medycynie
17:00J. Dziedzic - Minimal-parameter implicit solvent model for large-scale DFT calculations

Optyka kwantowa

Audytorium Hydromechaniki

15:00K. Słowik - Nonlinear scaling of Rabi frequency with driving electric field in polar quantum systems
15:30A. Musiał - Źródła nieklasycznych stanów światła na bazie epitaksjalnych kropek kwantowych emitujących w zakresie telekomunikacyjnym
16:00A. Opala - Kwantowe płyny światła jako nowa platforma do realizacji neuromorficznych układów obliczeniowych
16:30P. Tulewicz - Machine learning with quantum optics

Prezentacje wybranych plakatów - sesja naukowa

Gmach Główny, s. 300

17:30W. Błachucki - Pomiar czasu przybycia ultrakrótkich impulsów rentgenowskich z dokładnością femtosekundową
17:45M. Kowalczyk - Femtosekundowe lasery Cr:ZnS/Se – następca Ti:sapphire?
18:00A. Gadomski - Quo vadis obliczeniowa fizyko miękkiej materii (nie)ożywionej?
18:15D. Głowienka - Rekombinacja pułapkowa w perowskitowych ogniwach słonecznych
18:30T. Paterek - Nieklasyczne stany i oddziaływania w dynamice z pośrednikiem
18:45K. Maj - Ekskluzywna produkcja par taon-antytaon w zderzeniach ołów-ołów w eksperymencie ATLAS
19:00P. Gusin - Energia, pęd i entropia w ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej
19:15M. Łabuda - Modelowanie rozpadu cząsteczek heterocyklicznych za pomocą metod chemii kwantowej

Sesja plakatowa

Hol przed Aulą Gmachu Głównego (17:30)

Zebranie delegatów PTF

Gmach Główny, s. 300 (20:00)

Wtorek, 5 września

Sesja plenarna

Audytorium Novum

8:50P. Wcisło - Wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki
9:30A. Maciolek - Długozasięgowe korelacje i ich efekty w równowagowej i nierównowagowej fizyce statystycznej
10:10R. Demkowicz-Dobrzański - Kotki Schroedingera na smyczy - czyli technologie kwantowe AD 2023
11:15D. Kaczorowski - Nadprzewodnictwo topologiczne
11:55S. Pustelny - Sensory kwantowe jako narzędzie poszukiwań fizyki poza Modelem Standardowym
12:35G. Pietrzyński - The Hubble Tension. The Evidence of New Physics?
13:15M. Bier - Fizyka Everestowania

Wykład otwarty

Audytorium Maximum

11:30G. Karwasz - Dlaczego ciała spadają? - czyli kognitywistyczna ścieżka dydaktyczna z podstaw fizyki

Zimna materia i spektroskopia cząsteczek dwuatomowych

Audytorium Hydrodynamiki

15:05P. Jasik - Badania dynamiki procesów fotoindukowanych w cząsteczkach dwuatomowych
15:25W. Szajna - Spektroskopia molekuł dwuatomowych – użyteczne narzędzie do badań astrofizycznych
15:45M. Gronowski - Exploring the limits of ab initio electronic structure methods. AlF case study.
16:05J. Koperski - Słabe wiązania międzyatomowe w laboratorium: jak badać cząsteczki vdw?
16:25M. Pawlak - Kwantowy kinetyczny efekt izotopowy w zderzeniach atomów z molekułami dwuatomowymi w niskich temperaturach
16:45W. Jastrzębski - Laserowa spektroskopia polaryzacyjna - cząsteczki metali alkalicznych

Biofizyka

Gmach Główny, s. 300

15:05J. Trylska - The effects of crowding on enzyme function; the case of a viral protease
15:35M. Nowotny - Cyro-electron microscopy – revolution in molecular biology
16:05R. Hołyst - Diffusion in the cell cytoplasm and cell nucleus
16:35W. Gruszecki - Żaluzje molekularne w oku

Procesy fotofizyczne

Audytorium Maximum

15:05A. L. Sobolewski - Łamiące Regułę Hunda cząsteczki jako prekursory nowych materiałów optoelektronicznych
15:35D. Lisak - Dyspersyjna spektroskopia molekularna we wnękach optycznych
16:05Ł. Sterczewski - Spektroskopia laserowa wykorzystująca półprzewodnikowe grzebienie częstotliwości optycznej
16:35M. Semczuk - Ultrazimne cząsteczki polarne w stanie podstawowym

Półprzewodniki

Audytorium Maximum

17:30T. Story - Półprzewodniki a materia topologiczna
18:00P. Wojnar - Nanodruty - półprzewodnikowe struktury jednowymiarowe
18:30Ł. Kłopotowski - Półprzewodnikowe nanokryształy koloidalne - od zastosowań w diagnostyce medycznej do kryptografii kwantowej
19:00M. Szot - Współczesne półprzewodniki i urządzenia termoelektryczne

Astrofizyka relatywistyczna - obserwacje

Audytorium Hydromechaniki

17:30M. Biesiada - Silne soczewkowanie fal grawitacyjnych
18:00E. Malec - Rotujące dyski w ogólnej teorii względności: nowe wyniki, otwarte kwestie i zastosowania w astrofizyce
18:30P. Jaranowski - Astronomia fal grawitacyjnych 2015-2023

Przepływy transoniczne

Gmach Główny, s. 252

17:30O. Szulc - Zastosowanie ruchomej ściany do sterowania oddziaływaniem prostopadłej fali uderzeniowej z turbulentną warstwą przyścienną na profilu lotniczym
17:54P. Flaszyński - Badania oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na profilu lotniczym w tunelu transonicznym
18:18P. Doerffer - Przepływy ściśliwe z falami uderzeniowymi
18:42F. Wasilczuk - Badanie modelu rakiety suborbitalnej w naddźwiękowym tunelu aerodynamicznym
19:06M. Piotrowicz - Numeryczna analiza wpływu warstwy przyściennej na falę uderzeniową na profilu sprężarki transonicznej

Wykłady Gości z Ukrainy

Gmach Główny, s. 300

Sesja sponsorowana przez European Physical Society (EPS).

17:30V. Tkachuk - SUSY Method for Detection of Energy Levels on a Quantum Computer
18:10K.P. Gnatenko - Studies of Spin-1 Tunneling on IBM’s Quantum Computer
18:50S. Mudry - Self-Assembly in Metallic Alloys

Bankiet

Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (20:30)

Środa, 6 września

Sesja plenarna

Audytorium Novum

9:00K. Pachulski - Problem dwóch ciał w relatywistycznej teorii kwantowej
9:40I. Grabowska-Bołd - LHC jako zderzacz fotonów, wyniki eksperymentu ATLAS
10:20M. Zawadzki - Procesy towarzyszące zderzeniom niskoenergetycznych elektronów z drobinami w fazie gazowej

Informacja kwantowa

Audytorium Novum

11:30W. Laskowski - Informacja kwantowa z losowymi pomiarami
12:00A. Miranowicz - Przetwarzanie informacji kwantowej w obwodach kwantowych ultrasilnie sprzężonych ze światłem
12:30M. Łobejko - Nadprzewodzące kubity i model złącza Josephsona jako układu otwartego
13:00K. Korzekwa - Dychotomie kwantowe a termodynamika układów koherentnych

Oddziaływania wewnątrz- i międzymolekularne

Audydotium Maximum

11:30R. Hakalla - Spektroskopia fourierowska molekuł dwuatomowych w rejonie VUV oraz UV-Vis. Precyzyjna analiza oddziaływań wewnątrz-cząsteczkowych
12:00M. Józefowicz - Badania oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w wybranych kompleksach inkluzyjnych typu gospodarz-gość
12:30T. Urbańczyk - Dimery van der waalsowskie w wiązce molekularnej – od wytwarzania do nowych metod wyznaczania potencjałów stanów elektronowych
13:00K. Bielska - Widma referencyjne cząsteczek atmosferycznych - pomiary oraz porównanie z wynikami obliczeń ab initio

Na tropie Nowej Fizyki

Audytorium Hydrodynamiki

11:30S. Trojanowski - Pędem ku nowej fizyce – CERN na froncie badań podstawowych
11:55P. Bruckman de Renstrom - Higgs to nie wszystko - czemu i jak poszukujemy nieznanego
12:20M. Kazana - Czy istnieją nowe cząstki i czy możemy je odkryć? Poszukiwania "nowej fizyki" w CMS/LHC/CERN
12:45A. Obłąkowska-Mucha - Powab i Piękno Nowej Fizyki – poszukiwania w eksperymencie LHCb
13:10J. Łagoda - Neutrina sterylne - yeti wśród cząstek elementarnych

Optyka

Audytorium Novum

15:00G. Soboń - Kontrola zjawisk nieliniowych w femtosekundowych laserach światłowodowych
15:30Y. Stepanenko - Wpływ dyspersji w całkowicie światłowodowym rezonatorze na tryby pracy ultraszybkich oscylatorów laserowych
16:00P. Masłowski - Spektroskopia szerokopasmowa z grzebieniami częstotliwości optycznych
16:30M. Karpiński - Soczewki czasowe w interfejsach kwantowych

Oddziaływanie nisko-energetycznych cząstek naładowanych z materią

Audytorium Maximum

15:00A. Domaracka - Energetic processing of molecular clusters and astrophysical ices by ion impact
15:25Ł. Kłosowski - Badania zderzeń elektronowych z zastosowaniem pułapek jonowych
15:50T. Wąsowicz - Sondowanie neutralnych cząstek generowanych w dysocjacji cząsteczek heterocyklicznych inicjowanej zderzeniami z jonami i fotonami
16:15K. Fedus - Jak pozytony mierzą rozmiary atomów i molekuł
16:40N. Tańska - Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach w astrochemii: badanie eksperymentalne i teoretyczne dla cząsteczki mrówczanu metylu

Układy złożone

Gmach Główny, s. 252

15:00M. Ławniczak - Distributions of the Wigner reaction matrix for microwave networks simulating quantum graphs with symplectic symmetry in the presence of absorption
15:30D. Makowiec - Złożoność rytmu serca w diagnostyce klinicznej
16:00J. Ochab - Analiza korelacji sygnałów mózgowych
16:30K. Sznajd-Weron - Can the social sciences contribute to the theory of phase transitions?

Cząstki elementarne - teoria

Audytorium Hydromechaniki

15:00B. Karmakar - Beyond PMNS and precision tests for heavy neutral leptons
15:30M. Iglicki - t-channel singularity and its thermal regularization
16:00B. Świeżewska - Probing symmetry breaking in the early Universe via gravitational waves
16:30M. Badziak - Natural supersymmetry and the Twin Higgs mechanism

Wykład otwarty

Aula Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego

18:30M. Pawłowski - Kryptografia kwantowa: Jak złamać szyfry niemożliwe do złamania?

Czwartek, 7 września

Sesja plenarna

Audytorium Novum

9:00T. Domański - Nadprzewodnictwo układów nanoskopowych
9:40K. Grebieszkow - Badanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii
10:20M.Z. Cieplak - Orbital selective localization and other unusual phenomena in iron chalcogenides
11:30M. Parniak - Kwantowo-optyczne przetwarzanie i konwersja sygnałów przy pomocy atomów
12:10B. Grządkowski - Problemy Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych oraz ich możliwe rozwiązania
12:50K. Mikulski - Przodkowie i najbliżsi Mikołaja Kopernika
13:30Zakończenie 48. Zjazdu Fizyków Polskich

Rejs po Zatoce Gdańskiej 

Żaglowiec Baltic Beauty (16:00)

Zasoby archiwalne:

Audio file

F. Rusek - Hejnał 48. Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku
<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Piątek, 1 września