Regulamin Nagród PTF za Popularyzację Fizyki

§ 1.

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji  fizyki w Polsce Nagrodą im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki, zwaną dalej Nagrodą za Popularyzację, oraz Nagrodą za Artykuł Popularnonaukowy, zwaną dalej Nagrodą za Artykuł. 

§ 2.

 1. Nagroda za Popularyzację jest przyznawana za wybitną działalność popularnonaukową w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, na którą składa się publikowanie artykułów lub książek, wygłaszanie wykładów popularyzujących fizykę, przygotowywanie filmów, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz aktywność w internecie o takim charakterze, a także organizowanie publicznych imprez, wystaw, pokazów związanych z upowszechnianiem fizyki. 
 2. Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy jest przyznawana za wyróżniający się artykuł popularnonaukowy opublikowany (również w internecie) w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. 
 3. Nagroda za Popularyzację może być przyznana również za długoletnią wyróżniającą się działalność popularnonaukową. 
 4. Nagrodę za Popularyzację mogą otrzymać osoby fizyczne albo prawne. 

§ 3.

 1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 
 2. Członek Kapituły nie może uczestniczyć w zgłaszaniu kandydata do nagrody przyznawanej przez Kapitułę, której jest członkiem,
 3. Zgłoszenie kandydata do nagrody jest ważne wyłącznie w tej edycji Konkursu do której zostało złożone.
 4. Kandydatury są zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

§ 4.

 1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody za Artykuł musi zawierać: 
  • kopię artykułu, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez wnioskodawcę lub wybranego przez niego recenzenta. 
 2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody za Popularyzację musi zawierać dokumentację osiągnięć, na przykład taką jak: 
  • kopie opublikowanych artykułów, 
  • okazowe egzemplarze opublikowanych książek, 
  • nagrania audycji, 
  • szczegółowe konspekty wykładów, wystaw lub pokazów, 
  • sprawozdania z zorganizowanych konkursów, turniejów lub podobnych przedsięwzięć popularyzujących fizykę, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez wnioskodawcę lub wybranego przez niego recenzenta. 
 3. Każde zgłoszenie kandydata musi zawierać wniosek z określeniem rodzaju nagrody, imieniem i nazwiskiem kandydata oraz określeniem zgłaszającego i jego podpisem lub podpisami. 
 4. Zgłoszenia kandydatur są dostarczane do Biura ZG PTF. Materiały, z wyjątkiem wniosku, muszą mieć postać plików typu pdf i mogą być dostarczone na nośniku elektronicznym albo pocztą elektroniczną na adres biuro@ptf.net.pl. Jeśli wniosek jest podpisany podpisem lub podpisami certyfikowanymi, może być także dostarczony na adres mailowy biuro@ptf.net.pl, natomiast jeśli wniosek jest podpisany tradycyjnie to jego oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura ZG PTF.

§ 5.

 1. Nagrody wymienione w § 1 przyznaje Kapituła Nagród PTF za Popularyzację Fizyki zwana dalej Kapitułą. 
 2. Kapituła składa się z siedmiu członków powołanych każdorazowo przez Zarząd Główny PTF w ciągu 60 dni od początku kadencji ZG PTF. 
 3. W skład członków Kapituły wchodzi z urzędu wskazany przez ZG PTF jego członek. Pozostałych członków Kapituły wybiera ZG PTF.
 4. Kadencja Kapituły upływa z końcem kadencji ZG PTF. 
 5. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace. 

§ 6.

 1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas Zjazdu Fizyków Polskich albo na specjalnej ceremonii organizowanej przez Zarząd Główny PTF.
 2. Wysokość Nagród ustala ZG PTF w planie finansowo-rzeczowym na dany rok finansowy. 

§ 7.

 1. Laureat Nagrody za Popularyzację otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego oraz Medal Krzysztofa Ernsta z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem nagradzanego. 
 2. Laureat Nagrody za Artykuł otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz nagrodę pieniężną w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego.