Regulamin Oddziału Warszawskiego

REGULAMIN ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO   
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

 (nadany przez ZG PTF 9 grudnia 2006 z poprawkami z dnia 10.06.2023 r.)

I.Postanowienia Ogólne

§1

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), zwany w dalszej części Oddziałem, powstał na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTF z roku 1920.

§2

Teren działania Oddziału jest określony w uchwale Zarządu Głównego PTF, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§3

Siedzibą władz Oddziału jest Warszawa.

§4

Oddział ma prawo używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTF.

§5

Działalność Oddziału jest prowadzona zgodnie ze Statutem PTF i niniejszym Regulaminem.

II. Organy Oddziału

§6

Organy Oddziału stanowią:

 1. Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§7

Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa dwa lata. Wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej obejmują funkcje 1 stycznia roku rozpoczynającego kadencję.

§ 8

 1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo uzupełnienia składu, w razie ustąpienia w trakcie kadencji ich członka, w liczbie nie większej niż 2/5 członków pochodzących z wyboru.
 2. Uchwały organów Oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym do podejmowania uchwał przez Zebranie Członków Oddziału konieczne jest uczestnictwo w I terminie co najmniej 1/5, zaś w II terminie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.

III. Zebranie Członków Oddziału

§ 9

 1. Zebranie Członków Oddziału w szczególności:
  1. wyznacza kierunki działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
  2. rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału,
  4. wybiera delegatów na Zebranie Delegatów PTF.
 2. Na wniosek Zarządu Oddziału wybory mogą być przeprowadzone w formie elektronicznej zgodnie z regulaminem takich wyborów uchwalonym przez Zarząd Główny PTF. Wybory w takiej formie mogą odbyć się poza terminem Zebrania Członków Oddziału.
 3. Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub wniosek poparty przez 1/5 liczby członków Oddziału. Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Zebrania określone w punktach 3 i 4 mogą odbyć się w formie zdalnej na ogólnodostępnej platformie do wideokonferencji. W przypadku zaplanowania w trakcie zebrania w formie zdalnej głosowań niejawnych, musi zostać zapewniona możliwość głosowania elektronicznego w sposób uniemożliwiający identyfikację głosującego i udział w głosowaniu osób nieuprawnionych.
 6. Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania. W przypadku formy zdalnej zebrania, zawiadomienie musi zawierać linki i dane logowania do platformy wideokonferencji.

IV. Zarząd Oddziału

§ 10

 1. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz i działa w jego imieniu na swoim terenie, kierując się postanowieniami Statutu PTF i uchwałami organów PTF.
 2. Zarząd Oddziału wyznacza korespondenta Oddziału, odpowiedzialnego za kontakt z mediami i Redakcją Postępów Fizyki.

§11

 1. Zarząd Oddziału może liczyć 5-9 członków. Dokładną liczbę ustala ustępujący Zarząd w uchwale wyborczej.
 2. Zarząd Oddziału składa się z osób pełniących funkcje Przewodniczącego Oddziału, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.

§12

(usunięty)

§13

Sekretarz Oddziału prowadzi korespondencję Oddziału, współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w przygotowaniu porządku obrad i wysyła zaproszenia na posiedzenia Zarządu oraz Zebrania Członków Oddziału. Ponadto sporządza protokoły obrad Zarządu i Zebrań Członków Oddziału, współpracuje z Przewodniczącym Oddziału w sporządzaniu sprawozdań i memoriałów dla innych podmiotów oraz odpowiada za dokumentację i archiwum Zarządu Oddziału.

§14

Skarbnik Oddziału, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTF i Skarbnikiem PTF czuwa nad polityką finansową Oddziału zgodnie ze Statutem PTF, sporządza okresowe sprawozdania finansowe Oddziału dla Zebrania Członków Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Głównego PTF.

§15

 • 1. Na każde posiedzenie Zarządu członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej i goście winni otrzymać od Sekretarza Oddziału zaproszenie, wraz z przewidywanym porządkiem obrad, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie zwołane z pominięciem tego okresu jest ważne za zgodą wszystkich członków Zarządu Oddziału, wyrażoną w formie pisemnej lub wiadomości poczty elektronicznej i załączoną do protokołu posiedzenia, oraz przy obecności przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Oddziału..
 • 1a. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w formie zdalnej lub hybrydowej (ze zdalnym udziałem części członków) o ile w terminie do 2 dni od daty otrzymania zaproszenia żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej formy posiedzenia. W przypadku posiedzenia zdalnego lub hybrydowego zaproszenie musi zawierać link do platformy wideokonferencji dostępnej wszystkim członkom Zarządu oraz dane do logowania na spotkanie.
 • 2. Nieprzybycie członka Zarządu na posiedzenie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji o ile zostało zgłoszone i usprawiedliwione Sekretarzowi lub Przewodniczącemu Oddziału. Dopuszcza się usprawiedliwienie w formie pisemnej i lub wiadomości poczty elektronicznej. Każde usprawiedliwienie musi zostać załączone do protokołu posiedzenia.
 • 3. Dwie kolejne nieobecności nieusprawiedliwione uważa się za rezygnację z członkostwa w Zarządzie Oddziału. Powstały wakat może zostać uzupełniony zgodnie z par. 8 ust. 1.
 • 4. Informację o powstaniu wakatu w Zarządzie Oddziału publikuje się na stronie Oddziału.

§16  

Posiedzeniom Zarządu Oddziału przewodniczy Przewodniczący Oddziału, a w razie jego nieobecności Sekretarz. Decyzje Zarządu Oddziału zapadają kolegialnie zwykłą większością głosów. W głosowaniu nad wnioskami i w podejmowaniu uchwał głos stanowiący mają wszyscy członkowie Zarządu. Pozostali uczestnicy posiedzeń Zarządu mają głos doradczy.   

§17   

Zarząd Oddziału może powierzać swoim członkom stałe i czasowe obowiązki, a w szczególności kierowanie pracami komisji Oddziału lub udział w ich pracach. Jeśli członkowi Zarządu powierza się funkcję członka Komisji Rewizyjnej (przy wakacie w ostatnim roku kadencji), musi on równocześnie zrezygnować z członkostwa w Zarządzie Oddziału.   

V. Komisja Rewizyjna Oddziału   

§18   

Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje całokształt działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.   

§19   

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału może liczyć 3-5 członków. Dokładną liczbę ustala ustępujący Zarząd Oddziału w uchwale wyborczej.   
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracą.   

VI. Wybory   

§20   

 1. Przewodniczący Oddziału, Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału są wybierani w czterech niezależnych głosowaniach przez Zebranie Członków Oddziału.   
 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Oddziału.   
 3. Zgłaszanie kandydatów jest jawne. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.   
 4. Wybory są tajne. Do wyboru w I turze potrzebne jest uzyskanie co najmniej połowy ważnie oddanych głosów. Jeśli dwie osoby (lub więcej)wybrane na ostatnim miejscu uzyskają identyczną liczbę głosów, przeprowadza się między nimi dogrywkę.   
 5. Jeśli wybranych zostanie mniej członków Zarządu Oddziału niż ustalono w uchwale wyborczej, przeprowadza się II turę wyborów na wolne miejsca, skreślając z listy kandydatów osobę, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów.W II turze do wyboru potrzebne jest uzyskanie zwykłej (względnej) większości głosów.   
 6. Jeśli po II turze wyborów na liście kandydatów nie pozostało żadne nazwisko, a nie wszystkie miejsca członków Zarządu Oddziału zostały obsadzone, przeprowadza się ponowne zgłaszanie kandydatów i ponowne wybory na wolne miejsca.   
 7. Przepisy § 20 ust. 2 – 6 stosuje się także do wyborów członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów PTF.   

VII. Postanowienia Końcowe   

§ 21   

 1. Zmian w Regulaminie może dokonać Zarząd Główny PTF z inicjatywy własnej lub na wniosek Organów Oddziału.   
 2. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Zarząd Główny PTF.