Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego 1/2024

Strona

40

Abstrakt

 1. Fizycy pod żaglami Kapitana Borchardta
 2. Noc Innowacji na Wydziale Fizyki UwB
 3. Nocne Spotkania z Nauką na Politechnice Rzeszowskiej
 4. Białostocki Dzień Kopernikański
 5. SpiNDay 2023
 6. SPiNamy Białystok 
 7. 1. Warszawska Konferencja Nauczycieli Fizyki Jak uczyć astronomii?
 8. Wystawa astrofotografii Niebo na krańcu świata w Planetarium i Obserwatorium UwB
 9. Interaktywny wykład "Fizyka w grach komputerowych"
 10. 50 lat miesięcznika Delta
 11. Program Tutorski UwB "Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca"
Słowa kluczowe
Chronicle of the Polish Physical Society 1/2024

Abstract

 1. Physicists under Captain Borchardt's sails
 2. Night of Innovation at the Faculty of Physics UwB
 3. Night Meetings with Science at the Rzeszów University of Technology
 4. Copernican Day in Bialystok
 5. SpiNDay 2023
 6. SPiNamy Białystok 
 7. 1st Warsaw Conference of Physics Teachers How to teach astronomy?
 8. Astrophotography exhibition Sky at the end of the world in the Planetarium and Observatory UwB
 9. Interactive lecture "Physics in games computer "
 10. 50 years tof teh journal Delta
 11. Tutorial programme of UwB "Student as a researcher, scientist and discoverer"