Regulamin Nagrody za najlepszą pracę magisterską z optyki i fotoniki

 

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Fizyczne

§ 2. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie zrealizowane, napisane i obronione przez studentów w roku akademickim poprzedzającym kolejną datę wskazaną w § 3. 

 § 3. Okres czasu objęty Konkursem

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane do dnia pierwszego listopada danego roku.  

§ 4. Zakres tematyczny Konkursu

Konkurs dotyczy prac z zakresu optyki i fotoniki: doświadczalnych, teoretycznych i mieszanych. Tematyka prac może obejmować opisy nowych zjawisk, modelowanie, symulacje numeryczne, projektowanie, a także technologie wytwarzania materiałów, elementów, układów i systemów oraz pomiary ich właściwości i zastosowania. Wszystkie prace mieszczące się w obszarze optyki i fotoniki są traktowane jednakowo, bez preferencji dla wybranych zagadnień.

§ 5. Kryteria oceny wniosku

Oceniane przez Jury prace muszą spełniać warunki:

  • być wykonane samodzielnie
  • zawierać oryginalne wyniki
  • być na wysokim poziomie merytorycznym
  • wyróżniać się starannością od strony redakcyjnej
  • być ocenione bardzo dobrze lub celująco przez uczelnie macierzyste.
§ 6. Jury Konkursu

Członkowie Jury Konkursu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Sekcji Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Członkowie Jury mogą korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych. Skład Jury jest publikowany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

§ 7. Recenzje prac na Konkurs

Prace zgłoszone na Konkurs, wraz z materiałami towarzyszącymi, są recenzowane przez Jury Konkursu bądź ekspertów wyznaczonych przez Jury. Recenzje prac są przedstawiane na posiedzeniu Jury Konkursu. Laureaci są wyłaniani na podstawie dyskusji i głosowania członków Jury.  

§ 8. Zgłaszanie prac na Konkurs

Osoby zainteresowane Konkursem proszone są o kontakt z Biurem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
biuro@ptf.net.pl

tel.: +48 22 553 28 56

Zgłoszenia prac do Konkursu następują wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

  •  pracę dyplomową w formacie PDF
  • opinie promotora oraz recenzentów
  • skan zaświadczenia o ukończeniu studiów,

 Zgłoszenie pracy na konkurs zostanie potwierdzone e-mailem.  

§ 9. Nagrody

Jury Konkursu przyznaje jedną nagrodę pieniężną w wysokości 150% wynagrodzenia minimalnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Ponadto, Jury może przyznać pewną liczbę wyróżnień nie związanych z gratyfikacją finansową. Nagroda, dyplomy za nagrodę i dyplomy za wyróżnienia są wręczane na pierwszym Zjeździe Fizyków Polskich następującym po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.