Regulamin Nagród Naukowych PTF

§ 1.

 1. Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne i twórcze prace naukowe polskich badaczy z zakresu fizyki Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza, zwaną dalej Nagrodą Naukową. 
 2. Najlepsze prace doktorskie wykonane w polskich jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki nagradzane są  Nagrodą za rozprawę doktorską, zwaną dalej Nagrodą Doktorską. 
 3. Najlepsze prace magisterskie wykonane w polskich jednostkach uprawnionych do kształcenia na kierunkach związanych z naukami fizycznymi nagradzane są Nagrodą im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską, zwaną dalej Nagrodą Magisterską. 

§ 2.

 1. Nagrody Naukowe PTF są nagrodami indywidualnymi
 2. Nagroda Naukowa jest przyznawana za artykuł lub serię artykułów opublikowanych w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku.
 3. Nagroda Doktorska jest przyznawana za rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 
 4. Nagroda Magisterska jest przyznawana za pracę magisterską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 
 5. W kategoriach określonych w ust. 1, ust. 2, ust.3  mogą być również  przyznawane wyróżnienia, nie więcej jednak niż po 1 wyróżnieniu w każdej z kategorii opisanych w ust.1 i ust.2, oraz nie więcej niż 3 wyróżnienia w kategorii określonej w ust. 3. 

§ 3.

 1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 
 2. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać oprócz wskazanych w ust. 1 promotorzy rozpraw doktorskich. 
 3. Kandydatów do Nagrody Magisterskiej mogą zgłaszać oprócz wskazanych w ust. 1 kierownicy zakładów/katedr lub dyrektorzy instytutów, w których zgłaszana praca magisterska została wykonana.
 4. Członek Kapituły nie może uczestniczyć w zgłaszaniu kandydata do nagrody przyznawanej przez Kapitułę, której jest członkiem.
 5. Zgłoszenie kandydata do nagrody jest ważne wyłącznie w tej edycji Konkursu do której zostało złożone.
 6. Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

§ 4.

 1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Naukowej musi zawierać:
  • kopię artykułu (serii artykułów), 
  • uzasadnienie wniosku. 
 2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Doktorskiej musi zawierać: 
  • kopię rozprawy doktorskiej, 
  • wszystkie recenzje rozprawy doktorskiej, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez promotora, 
  • oświadczenie autora o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki. 
 3. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Magisterskiej musi zawierać: 
  • kopię pracy magisterskiej, 
  • uzasadnienie wniosku przygotowane przez promotora pracy. 
 4. Każde zgłoszenie kandydatury do Nagród Naukowych musi zawierać wniosek z określeniem rodzaju nagrody, imieniem i nazwiskiem kandydata oraz określeniem zgłaszającego i jego podpisem lub podpisami. 
 5. Zgłoszenia kandydatur są dostarczane do Biura ZG PTF. Materiały, z wyjątkiem wniosku, muszą mieć postać plików typu pdf i mogą być dostarczone na nośniku elektronicznym albo pocztą elektroniczną na adres biuro@ptf.net.pl. Jeśli wniosek jest podpisany podpisem lub podpisami certyfikowanymi, może być także dostarczony na adres mailowy biuro@ptf.net.pl, natomiast jeśli wniosek jest podpisany tradycyjnie to jego oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura ZG PTF. 

§ 5.

 1. Nagrody Naukowe wszystkich rodzajów przyznaje Kapituła Nagród Naukowych PTF zwana dalej Kapitułą.
 2. Kapituła składa się z 9 członków powoływanych przez Zarząd Główny PTF w ciągu 60 dni od początku swojej kadencji.
 3. W skład Kapituły wchodzi z urzędu wskazany przez Zarząd Główny PTF jego członek. Pozostałych członków Kapituły wybiera ZG PTF.
 4. Kadencja Kapituły upływa z końcem kadencji ZG PTF.
 5. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace. 

§ 6.

 1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas Zjazdu Fizyków Polskich albo na specjalnej ceremonii organizowanej przez Zarząd Główny PTF.
 2. Wysokość Nagród ustala Zarząd Główny PTF w planie finansowo-rzeczowym na dany rok finansowy.

§ 7.

 1. Laureaci Nagród otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa Towarzystwa i przewodniczącego Kapituły oraz nagrody pieniężne w wysokości określonej w ust. 2 paragrafu poprzedzającego.
 2. Laureaci wyróżnień otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa Towarzystwa i przewodniczącego Kapituły.