Niedoceniana zasada

Strona

27

Abstrakt

W fizyce jest pewna przydatna zasada, która dotyczy uczenia się i używania języka. Stosowanie podobnych zasad w komunikacji społecznej na szerszą skalę mogłoby okazać się pomocne, szczególnie w sferze edukacji.

Under-appreciated principle

Abstract

There is a useful rule in physics, which concerns how one learns and uses a language. Application of similar rules in social communication on a wider scale could turn out helpful, particularly in the domain of education.