Postępy Fizyki 62 (2)

Tom

62

Zeszyt

2

Rok

2011
Postępy Fizyki 62 (2) 2011

Niniejszy zeszyt Postępów Fizyki zaczyna się apelem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS). Po nim następuje miły akt solidarności europejskiej ze strony holenderskiego historyka nauki z Uniwersytetu w Groningen Henka Kubbingi członka Grupy Historii Fizyki EPS, mianowicie jego bardzo dobrze ugruntowany artykuł o dziele dwóch naszych znakomitych fizyków przeszłości Wróblewskiego i Olszewskiego. Miałem satysfakcję przetłumaczyć ten artykuł. W następnym artykule Krzysztof Ślosarek przedstawia najnowocześniejsze metody radioterapii i brachyterapii zaczynając od historycznych początków rentgenoterapii w ostatnich lotach XIX wieku. Omawiany tu artykuł powstał na podstawie jego wykładu na Szóstej Dyskusji Panelowej„ Oblicza fizyki - między fascynacją o niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury" (3 grudnia 2010 Katowice IF UŚ). W kolejnym artykule Lidia Smentek przedstawia swoje impresje i refleksje zainspirowane lekturą monumentalnego dzieła o Profesorze Aleksandrze Jabłońskim autorstwa Józefa Szudego i Andrzeja Bielskiego. W następnej notatce odnotowuje też z wielkim przejęciem nagłą śmierć Profesor Danuty Frąckowiak córki Profesora Jabłońskiego oraz odejście sędziwego 91-letniego Profesora Romana Stanisława Ingardena. Mamy też dwugłos na temat książki Hawkinga i Mlodinowa The grand design. Ks. Michał Heller laureat nagrody Templetona, twórca i szef Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie piętnuje w swoim artykule arogancję filozoficzną autorów oraz ich niefrasobliwość w opieraniu swoich sądów na bardzo spekulatywnych modelach fizycznych. Wiesław Sztumski w swoim artykule, opartym na jego wykładzie na wspomnianej wyżej Dyskusji Panelowej, odrzuca twierdzenia autorów o śmierci filozofii, którą ma zastąpić fizyka. Ja w swoim artykule opisuję tę Dyskusję Panelową i przedstawiam sześć wykładów znakomitych uczonych polskich a także tezy do tej Dyskusji podkreślając ich uniwersalność. Krzysztof Szymaniec mówi o zastosowaniu zjawisk kwantowych w metrologii, w tym o potrzebie zmiany definicji niektórych podstawowych jednostek SI. Polegałaby ta na ustaleniu wartości pewnych stałych fizycznych, w szczególności stałych kwantowych, takich jak stała Plancka i ładunek elementarny. Wreszcie wspominamy naszych dwóch znakomitych Kolegów, którzy odeszli, Profesora Andrzeja Eskreysa (wspomnienie pióra Leszka Turczynowicza-Suszyckiego) i Profesora Jana Gaja (wspomnienie pióra Mariana Grynberga i Michała Nawrockiego). Nie dajemy Ich zdjęć w ciemnej tonacji barw, lecz w normalnych kolorach, takich, w jakich Ich pamiętamy, takich, w jakich żyją w naszej wyobraźni. A co do granicy między Życiem a Śmiercią, a raczej co do braku tej granicy odsyłam PT Czytelników do cytowanych na lamach niniejszego zeszytu Postępów Fizyki poglądów Autorytetów, mianowicie Alberta Einsteina (str. 63) i Romana Stanislawa Ingardena (str. 64).

Jerzy Warczewski - red. naczelny

 

Spis treści:

 1.  The European Physical Society announcement (Kolwas, M.), s. 46-46
 2.  Hołd dla Wróblewskiego i Olszewskiego (Kubbinga, H.), s. 47-51
 3.  Od Röntgena do ... czyli promieniowanie jonizujące w radioterapii (Ślosarek,K.), s. 52-58
 4.  Impresje i refleksje zainspirowane lekturą książki o Profesorze Aleksandrze Jabłońskim autorstwa J. Szudego i A. Bielskiego (Smentek, L.), s. 59-63
 5.  "Dokończenie" wywiadu z Profesorem Romanem Stanisławem Ingardenem (Smentek, L.), s. 64-64
 6.  O książce Hawkinga i Mlodinowa z emocjami na wodzy (Heller, M.), s. 65-67
 7.  Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Szósta Dyskusja Panelowa (Warczewski, J.), s. 68-72
 8.  Jeszcze jeden koniec filozofii. Złowróżbne wieszczenie Hawkinga (Sztumski, W.), s. 73-76
 9.  Kronika (Staszel, M.), s. 76-76
 10.  Zastosowanie zjawisk kwantowych w metrologii (Szymaniec, K.), s. 77-83
 11.  Dr inż. Małgorzata Jasiurkowska laureatką nagrody H. Niewodniczańskiego (Nowina-Konopka, M.), s. 84-85
 12.  Andrzej Eskreys (1938-2011) (Turczynowicz-Suszycki, L.), s. 86-89
 13.  Jan Gaj (1943-2011) (Grynberg, M., Nawrocki, M.), s. 89-91