Postępy Fizyki 28 (5)

Tom

28

Zeszyt

5

Rok

1977
Postępy Fizyki 28 (5) 1977

W dniach 24. IV - 1. V 1977 r. odbyło się w Jaszowcu kolejne, ósme, Ogólnopolskie Seminarium Związków Półprzewodnikowych. Organizatorem Seminarium był Instytut Fizyki PAN przy współudziale dziesięciu instytutów i innych placówek naukowych z całej Polski. W obradach uczestniczyło około 200 osób z prawie wszystkich ośrodków zajmujących się problematyką półprzewodników w Polsce. 

Wygłoszono 42 komunikaty z prac własnych oraz 10 referatów przeglądowych. Referaty przglądowe publikowane są w ni.njejszym zeszycie "Postępów Fizyki". Referaty z prac własnych będą opublikowane w "Pracach Instytutu Fizyki PAN".

Seminarium w Jaszowcu, posiadające już wieloletnią tradycję, jest jedyną, w skali kraju okazją do prezentacji własnych prac i kierunków badawczyc przed tak szerokim audytorium naukowców zajmujących się fizyką i zastosowaniami związków półprzewodnikowych. Referowane prace stanowią, jednocześnie przegląd aktualnych problemów fiz3T:ki półprzewodników w Polsce. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania Seminarium. Serdecznie dziękuję pani U. Blinowskiej i panu L. Borgowi za pełną
poświęcenia pracę, jaką włożyli w przygotowanie i zorganizowanie Seminarium. Dyrektorowi ko-palni "Mysłowice" mgr inż. Sakwerdzie bardzo dziękuję za umożliwienie odbycia Seminarium w domu wypoczynkowym "Gwarek". Kierownictwu i personelowi tego domu jesteśmy wdzięczni za zapewnienie uczestnikom Seminarium doskonałych warunków.

Robert R. Gałązka

Spis treści:
 
 1. Teodor Kopcewicz (1910-1976) (T. Skaliński) (str. 473)
 2. M. Suffczyński - Ekscytony związane na neutralnych domieszkach (str. 481)
 3. M. Miąsek - Głębokie stany domieszkowe w półprzewodnikach (str. 459)
 4. A. Kisiel - Spektroskopia optyczna w próżniowym nadfiolecie (str. 515)
 5. W. Szymańska, T. Dietl, R. J. Iwanowski - Rozpraszanie elektronów i zjawiska transportu w chalkogenidkach rtęci (str. 533)
 6. M. Pollak - Krótkożyciowe fotoprądy w materiałach nieuporządkowanych (tłum. J. Chroboczek) (str. 547)
 7. J. Chroboczek - Teoria perkolacji i półprzewodniki (str. 553)
 8. Z. W. Gortel - Stany rezonansowe w półprzewodnikach o zerowej przerwie energetycznej (str. 567)
 9. M. Nawrocki - Zastosowanie metody orientacji optycznej w badaniach półprzewodników (str. 585)
 10. R. R. Gałązka - Półprzewodniki półmagnetyczne (str. 601)
 11. K. Szymborski - Ogólnopolskie Sympozjum Historii Fizyki w Warszawie (str. 611)
 12. L. Łasoń, M. Przytuła - Ogólnopolskie Seminarium Neutronowe w Łodzi (str. 612)
 13. G. Białkowski, S. Pokorski - I Międzynarodowe Sympozjum "Struktura hadronów i ich wielorodna produkcja" w Kazimierzu Dolnym (str. 612)
 14. K. Zalewski - Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej (Z. Galasiewicz) (str. 615)
 15. B. M. Jaworski, A. A. Piński - Elementy fizyki (H. Piersa) (str. 616)
 16. KRONIKA