Postępy Fizyki 27 (5)

Tom

27

Zeszyt

5

Rok

1976
Postępy Fizyki 27 (5) 1976

W dniach od 25 kwietnia do 2 maja 1976 r. odbyło się w Jaszowcu w Domu Wypoczynkowym "Gwarek" kolejne VII Seminarium Związków półprzewodnikowych AIIBVI , zorganizowane przez Instytut Fizyki PAN, Wojskową Akademię Techniczną i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W seminarium wzięło udział około 150 osób. Wygłoszono
9 referatów przeglądowych i 40 komunikatów z prac własnych. Coroczną "konkurencję" półprzewodników z szeroką i wąską przerwą energetyczną wygrały tym razem półprzewodniki wąsko-przerwowe: poświęconych im było około 60% referatów. Towarzyszyły referatom ożywione dyskusje, kontynuowane przy kawie i na spacerach.

Komunikaty z prac własnych opublikowane będą w "Pracach Instytutu Fizyki PAN". Część referatów przeglądowych zawarta jest w niniejszym zeszycie "Postępów Fizyki". Niektóre referaty przeglądowe opublikowane będą gdzie indziej (np. L. Sosnowski, Rola krótko zasięgowych potencjałów domieszek w rekombinacji promienistej, w "Semiconductor Sources of Electromagnetic Radiation, Proc. Intern. Autumn School on Semicond. Optoelectronics", Cetniewo 1975, ed. M. A. Herman, P"WN, Warszawa 1976).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Seminarium, a w szczególności pani U. Blinowskiej i panu L. Borgowi za ogromny wkład pracy przed i w czasie trwania Seminarium. Pragnę również wyrazić wdzięczność dyrektorowi kopalni "Mysłowice", dr inż. Eugeniuszowi Sakwerdzie za umożliwienie odbycia Seminarium w domu wypoczynkowym "Gwarek" oraz kierownictwu i personelowi tego domu za zapewnienie uczestnikom Semillariunl doskonałych warunków.

Jerzy Mycielski

Spis treści:
 
  1. Michał Halaunbrenner (1901-1976) (M. Kmiecik) (str. 431)
  2. J. Baranowski, S. Uba - Efekt Jahna-Tellera (str. 437)
  3. L. Leibler - Stany elektronowe w półprzewodnikach mieszanych (str. 449)
  4. B. A. Orłowski - Fotoemisyjne badania struktury pasmowej półprzewodników AIIBVI (str. 463)
  5. W. Wardzyński - Polarytony (str. 477)
  6. Z. Błaszczak - VII Ogólnopolska Konferencja EKON-76 w Poznaniu (str. 497)
  7. M. Suffczyński - VIII Wszechzwiązkowa Konferencja Optyki Koherentnej i Nieliniowej z Tbilisi (str. 499)
  8. A. Bohr, B. R. Mottelson - Struktura jądra atomowego (Z. Bochnacki) (str. 501)
  9. A. G. Grammakow - Zadania z optyki i fizyki atomowej (D. Kunisz) (str. 502)
  10. KRONIKA