Roczniki 1960-1969

Spis treści:

 1. Tom 11, rocznik 1960
  • Zeszyt 1
   1. H. Niewodniczański - Andrzej Sołtan (1897-1959) (str. 3)
   2. L. Natanson - Wspomnienie o Andrzeju Sołtanie (str. 11)
   3. A. Piotrowska - Wspomnienie o Profesorze Pieńkowskim (str. 19)
   4. M. Halaunbrenner - Współczesne problemy w badaniach nad tarciem, zużyciem i smarowaniem metali (str. 23)
   5. M. Gaj - Zdolność rozdzielcza układów optycznych (str. 45)
   6. E. Kusch - Wychwyt jądrowy mezonów mi (str. 69)
   7. J. Mońka - Własności plazmy gorącej (str. 83)
   8. NOWOŚCI NAUKOWE
   9. Osiem obserwacji nowych cząstek elementarnych (R. Sosnowski) (str. 101)
   10. Czyżby potwierdzenie ogólnej teorii względności Einsteina doświadczeniem wewnątrzlaboratoryjnym? (J. Weyssenhoff) (str. 109)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. I Konferencja Division of Plasma Physics of the American Physical Society Monterey (Kalifornia), 3-5 grudnia 1959 r. (R. Gajewski) (str. 113)
   13. RECENZJE
   14. L. Landau i E. Lifszyc - Mechanika ośrodków ciągłych (B. Średniawa) (str. 116)
   15. KRONIKA (str. 117)
  • Zeszyt 2
   1. T. Skaliński - 35 lat działalności naukowej prof. Aleksandra Jabłońskiego (str. 127)
   2. E. Schrödinger - Co to jest cząstka elementarna (tłum. J. Weyssenhoff) (str. 135)
   3. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich (tłum. Br. Średniawa) (str. 151)
   4. A. Czachor - Przegląd metod pomiaru czasu życia nadmiarowych nośników prądu w germanie i krzemie (str. 169)
   5. G. Białkowski, A. Jurewicz - Schematy klasyfikacyjne cząstek elementarnych (str. 191)
   6. B. Puchalska - Metody badania powierzchni metali za pomocą mikroskopu elektronowego (str. 207)
   7. KĄCIK JĘZYKOWY
   8. M. Jeżewski - Sprawa terminologii fizyki (str. 225)
   9. RECENZJE
   10. J. Weyssenhoff - Zasady elektromagnetyki i optyki klasycznej (W. Kapuściński) (str. 227)
   11. KRONIKA (str. 231)
  • Zeszyt 3
   1. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich, część II (str. 237)
   2. A. Wanic - Krytyczne rozpraszanie neutronów (str. 257)
   3. W. Hanus - O niektórych zagadnieniach natężeń względnych w widmach atomowych (str. 275)
   4. J. Hubert - Rezonansowa, bezodrzutowa absorpcja promieni gamma (str. 289)
   5. D. Kulgawczuk - Ośrodki luminescencyjne stosowane w licznikach scyntylacyjnych (str. 305)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. E. Skrzypczak - Pierwsze obserwacje antyhiperonów naładowanych (str. 327)
   8. NOWA APARATURA
   9. R. Wiśniewski - Aparatura wysokociśnieniowa do 12000 atm. (str. 331)
   10. RECENZJE
   11. A. C. Clarke - Na podbój przestrzeni (N. Wołczek) (str. 341)
   12. KRONIKA (str. 343)
  • Zeszyt 4
   1. J. Mazur - O pracach Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN we Wrocławiu (str. 349)
   2. R. St. Ingarden - O pracach Pracowni Teoretycznej Zakładu Niskich Temperatur Instytutu Fizyki PAN (str. 355)
   3. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich. Cz. III (str. 363)
   4. R. Bauer, M. Rozwadowski - Technika pomiarów czasów gaśnięcia fluorescencji (str. 379)
   5. J. Zakrzewski - Wielonukleonowe wychwyty mezonów K- (str. 405)
   6. W. G. Johnston, J. J. Gilman - Prędkość dyslokacji, gęstość dyslokacji i deformacja plastyczna kryształów fluorku litu (tłum. J. Kryław) (str. 419)
   7. KRONIKA (str. 453)
  • Zeszyt 5 - 6
   1. Chang Chih-san, Huang Kun, Maa Dah-you, Shih Ju-wei, Tsien Ling-chao, Wang Jwu-shi, Wang: Shou-wu, Woo Yu-hsum - Dziesięć lat fizyki w Chinach (tłum. B. Średniawa) (str. 463)
   2. Boris V. Dieriagin - Siła między cząsteczkami (tłum. B. Wójcikiewicz) (str. 475)
   3. B. Średniawa - O różnicy mas protonu i neutronu (str. 489)
   4. A. Kawski - Fotoelektryczne metody pomiaru polaryzacji fluorescencji roztworów (str. 503)
   5. A. Hrynkiewicz - Pomiary momentów magnetycznych krótkożyciowych stanów wzburzonych jąder atomowych (str. 521)
   6. J. A. Janik - Ciekłe kryształy (str. 551)
   7. NOWA APARATURA
   8. J. Przedmojski - Rentgenowska komora do badań w temperaturze od -180° do +300° (str. 565)
   9. KĄCIK JĘZYKOWY
   10. K. Mierzecki - Cząsteczka, drobina, molekuła (str. 569)
   11. RECENZJE
   12. Beiträge zur Physik und Chemie des 20. Jahrhunderts: Lise MEITNER, Otto HAHN, Max von LAUE zum 80 Geburtstag (B. Średniawa) (str. 571)
   13. KRONIKA (str. 573)
 2. Tom 12, rocznik 1961
  • Zeszyt 1
   1. A. Jabłoński - Peter Pringsheim (na 80 rocznicę Jego urodzin, 19 marca 1961 r.) (str. 3)
   2. G. E. Uhlenbeck - O pewnych nowych osiągnięciach mechaniki statystycznej (tłum. B. Średniawa) (str. 7)
   3. H. A. Boorse - Niektóre aspekty doświadczalne nadprzewodnictwa (tłum. A. Grohman). (str. 19)
   4. B. Średniawa - O różnicy mas protonu i neutronu, część II (str. 39)
   5. S. Bażański - Zagadnienie ruchu w ogólnej teorii względności (str. 55)
   6. O. Czyżewski i R. Hołyński - Wielorodna generacja cząstek w zderzeniach nukleon-nukleon i pi-mezon-nukleon w przedziale energii akceleratorowych (str. 71)
   7. A. Wrzeciono - Destylacja i sublimacja manganu (str. 89)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Pradze (M. Suffczyński) (str. 99)
   10. RECENZJE
   11. A. Jucys, J. Levinson, V. Vanagas - Matiematiczeskij apparat tieorii momienta koliczestwa dwiżenija, Wilno 1960 (P. Zieliński) (str. 103)
   12. KRONIKA (str. 105)
  • Zeszyt 2
   1. N. Perfiłow, O. Łożkin, W. Szamow - Procesy fragmentacji przy oddziaływaniu cząstek wysokiej energii z jądrami (tłum. J. Siemińska) (str. 115)
   2. L. N. Cooper - Teoria nadprzewodnictwa (tłum. B. Olszewski i K. Wojciechowski) (str. 155)
   3. M. Gaj - Redukcja kontrastu w układach optycznych (str. 173)
   4. D. Kunisz - Metody doświadczalnego wyznaczania mocy oscylatora linij widmowych (str. 197)
   5. E. H. Land - Doświadczenia na temat widzenia barwnego (str. 227)
   6. KRONIKA (str. 249)
  • Zeszyt 3
   1. A. W. Sokołow, W. P. Szyrokowskij - Metoda teorii grup w kwantowej fizyce ciała stałego (symetria przestrzenna) (tłum. M. Montygierd i K. Wojciechowski) (str. 257)
   2. J. Skierczyńska - Powierzchnia półprzewodnika (str. 291)
   3. M. Kryszewski, M. Skorko - Podstawowe problemy fizyki polimerów (str. 303)
   4. A. Bajorek - Masery, część I (str. 335)
   5. A. H. Compton - Czy twoje dziecko powinno zostać fizykiem (tłum. B. Średniawa) (str. 365)
   6. NOWA APARATURA
   7. J. Przedmojski - Rentgenowska komora ogniskująca i porównawcza do badań w wysokich temperaturach (str. 369)
   8. RECENZJE
   9. U. Schindewolf - Physikalische Kernchemie, F. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1959 (I. Stroński) (str. 375)
   10. KRONIKA (str. 377)
  • Zeszyt 4
   1. W. Rubinowicz - Erwin Schroedinger (str. 385)
   2. B. Średniawa - W dwudziestą rocznicę śmierci prof. Witolda Wilkosza (str. 389)
   3. M. J. Moravcsik - Fizyka wysokich energii (tłum. B. Średniawa) (str. 393)
   4. M. L. Goldberger - Słabe oddziaływania (tłum. Walerian Majewski) (str. 403)
   5. W. A. McKinley - W poszukiwaniu długości elementarnej w fizyce mikroskopowej (tłum. B. Olszewski i K. Wojciechowski) (str. 415)
   6. J. Szpilecki - Zastosowanie elektrodynamiki relatywistycznej elektronów w technice fal submilimetrowych i milimetrowych (str. 423)
   7. A. Kawski - Depolaryzacja fotoluminescencji roztworów (str. 443)
   8. J. A. Janik - Neutrony jako narzędzie badań mechanizmu autodyfuzji w cieczach (str. 467)
   9. RECENZJE
   10. M. Subotowicz - Astronautyka (B. Średniawa) (str. 477)
   11. L. Landau i E. Lifszic - Elektrodynamika ośrodków ciągłych (B. Średniawa) (str. 478)
   12. V. Angerer-Ebert - Technische Kunstgriffe bei physikalischen Untersuchungen (A. Kisiel) (str. 479)
   13. H. Pfeifer - Elektronisches Rauschen (O. Daszkiewicz) (str. 480)
   14. KRONIKA (str. 483)
  • Zeszyt 5
   1. D. Pines - Nadprzewodnictwo w układzie periodycznym pierwiastków (tłum. Antoni Grohman) (str. 491)
   2. G. L. Walls - "Ląd! Ląd!" (tłum. Michał Narbutowicz) (str. 509)
   3. K. Rosiński - Aktualne zagadnienia jednostek czasu i ich wzorce atomowe (str. 533)
   4. Z. Leś i F. Leś -Wyznaczanie elektrycznych kwadrupolowych momentów jąder atomowych (str. 559)
   5. S. Ogaza - Własności silnie zdeformowanych jąder parzysto-parzystych (str. 577)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. Stan rezonansowy układu K-pi (Grzegorz Białkowski) (str. 599)
   8. NOWA APA RATURA
   9. Oddanie do użytku teleskopu o dwumetrowej średnicy zwierciadła w Tautenburg - Jena Instytutowi Niemieckiej Akademii Nauk (str. 603)
   10. RECENZJE
   11. L. Landau i E. Lifszic - Mechanika (B. Średniawa) (str. 607)
   12. A. P. French - Zasady fizyki współczesnej (A. Wanic) (str. 607)
   13. Max v. Laue - Historia fizyki (T. Piech) (str. 608)
   14. J. Nowożyłow - Cząstki elementarne (B. Średniawa) (str. 609)
   15. KRONIKA (str. 611)
  • Zeszyt 6
   1. R. V. Pound - O masie fotonów (tłum. G. Nestorowicz) (str. 617)
   2. G. Białkowski - Związki dyspersyjne (str. 629)
   3. E. Rączka - Próby wprowadzenia nowych symetrii w teorii silnych oddziaływań cząstek elementarnych (str. 671)
   4. M. Grynberg - O stanie rezonansowym pi-Lambda (str. 687)
   5. A. Kawski - Momenty dipolowe drobin wzbudzonych (str. 699)
   6. KĄCIK JĘZYKOWY
   7. R. Mierzecki - "Słownictwo fizyczne" i "słownictwo techniczne" (str. 713)
   8. M. Mazur - O ujednolicenie terminologii fizycznej i technicznej (str. 719)
   9. RECENZJE
   10. G. J. Lubarski - Teoria grup i jej zastosowanie w fizyce (B. Średniawa) (str. 723)
   11. KRONIKA (str. 725)
 3. Tom 13, rocznik 1962
  • Zeszyt 1
   1. W. Rubinowicz - O fali ugięcia dla dowolnej fali padającej w teorii dyfrakcji Kirchhoffa (str. 3)
   2. A. Jabłoński - O pewnych zagadnieniach z dziedziny fotoluminescencji roztworów (str. 15)
   3. T. Skaliński - Zastosowanie metod rezonansu magnetycznego do badań poziomów energetycznych atomu (str. 27)
   4. M. D. Kunisz, M. Szynarowska - O niektórych zagadnieniach prawdopodobieństw przejścia w atomach i mocy oscylatora linij widmowych (str. 41)
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   6. J. Dąbrowski - Letnia szkoła Fizyki Jądrowej w Varennie - Sierpień 1961 (str. 103)
   7. KRONIKA (str. 111)
  • Zeszyt 2
   1. G. Białkowski - Oddziaływania pi-pi (str. 117)
   2. J. Massalski - Współczynnik nieelastyczności w zderzeniach jądrowych bardzo wysokiej energii (str. 137)
   3. J. Szpilecki - Generator spinowy (str. 155)
   4. Z. Połącki - Dozymetry termoluminescencyjne (str. 165)
   5. H. Łożykowski, H. Męczyńska - Elektroluminescencja i jej zastosowania (str. 177)
   6. A. Januszajtis - Współczesne modele atmosfery (str. 207)
   7. RECENZJE
   8. N. F. Mott - Podstawy mechaniki kwantowej (J. Weyssenhoff) (str. 225)
   9. J. Kalisz, M. Massalska, J. M. Massalski - Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami (J. Pietruszka) (str. 225)
   10. KRONIKA (str. 227)
  • Zeszyt 3
   1. Z. Wilhelmi - Fizyka jądra atomowego w ośrodku warszawskim (str. 237)
   2. I. Adamczewski - Przewodnictwo elektryczne ciekłych dielektryków w wysokich polach. Przebicia elektryczne (str. 253)
   3. M. Mięsowicz - Nowsze badania nad modelem dwucentrowym (str. 301)
   4. J. Szpilecki - Kilka nowszych zastosowań ciał girotropowych (str. 315)
   5. R. Śledziewski - Mikrotron - cyklotron elektronowy (str. 335)
   6. R. Ampel, C. Iwaniszewska - Gęstość gwiazd i ośrodek międzygwiazdowy w Drodze Mlecznej (str. 353)
   7. RECENZJE
   8. A. S. Kompaniejec - Fizyka teoretyczna (B. Średniawa) (str. 361)
   9. W. Giriat, J. Rałuszkiewicz - Hallotrony (R. Śledziewski) (str. 362)
   10. A. Zawadzki, H. Hofmokl - Laboratorium fizyczne (M. D. Kunisz) (str. 363)
   11. I. E. Irodow - Zbiór zadań z fizyki atomowej (Z. Leś) (str. 364)
   12. A. Piekara - Mechanika ogólna (A. Jagielski) (str. 365)
   13. KRONIKA (str. 367)
  • Zeszyt 4
   1. V. F. Weisskopf - Zagadnienia struktury jądra (tłum. A. Sobiczewski) (str. 375)
   2. L. Gabła - Lasery (str. 395)
   3. W. Zietęk - Rozwój poglądów na strukturę domenową ferromagnetyków (str. 407)
   4. J. Głowacki - Wygaszanie fotoluminescencji roztworów przez obce substancje (str. 431)
   5. J. Przedmojski - Rentgenowskie komory ciśnieniowe (str. 455)
   6. L. Kowalski i P. Radvanyi - Półprzewodnikowe złącza zaporowe jako detektory promieniowań jądrowych (str. 463)
   7. RECENZJE
   8. Encyclopaedic Dictionary of Physics (J. Weyssenhoff) (str. 493)
   9. F. Kohlrausch - Fizyka laboratoryjna (L. Gabła) (str. 495)
   10. M. Minnaert - Światło i barwa w przyrodzie (A. Kisiel) (str. 496)
   11. Z. Więckowska - Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki (str. 497)
   12. W. Lewantowski - Rakietą do Księżyca (B. Średniawa) (str. 497)
   13. KRONIKA (str. 499)
  • Zeszyt 5
   1. W. L. Ginzburg - Promienie kosmiczne w pobliżu Ziemi i we Wszechświecie (tłum. M. Massalski) (str. 507)
   2. A. Deloff - Anomalie progowe w zderzeniach niesprężystych (str. 549)
   3. C. Bazan - Elektromagnesy bezrdzeniowe (str. 563)
   4. R. Mierzecki - 46 doroczna wystawa Towarzystwa Fizycznego i Instytutu Fizyki w Londynie (str. 581)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. T. Hofmokl - Odkrycie antyhiperonu ksi- (str. 585)
  • Zeszyt 6
   1. A. H. Compton - Rozpraszanie promieni X jako cząstek (tłum. Z. Leś) (str. 591)
   2. G. P. McCauley - Parytet (tłum. J. Hubert) (str. 599)
   3. B. Kuchowicz - Spin w relatywistycznej mechanice kwantowej (str. 613)
   4. D. Smoleński, M. Seweryniak - O pomiarze temperatury płomienia metodą odwrócenia linii spektralnej (str. 637)
   5. NOWA APARATURA
   6. R. Wiśniewski - Aparatura wysokociśnieniowa do 30 kbar (str. 665)
   7. A. Wrzeciono, J. Grycza - Piec indukcyjny o mocy 8 kW zbudowany na triodzie nadawczej RD5XF (str. 671)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. R. Mierzecki - Sympozjum spektroskopii molekularnej, Londyn, 28-31 marca 1962 (str. 673)
   10. LIST DO REDAKCJI (str. 677) RECENZJE
   11. A. S. Dawydow - Teoria jądra atomowego (B. Średniawa) (str. 681)
   12. W. Goldanski i E. Lejkin - Przemiany jąder atomowych (B. Średniawa) (str. 682)
   13. KRONIKA (str. 682)
 4. Tom 14, rocznik 1963
  • Zeszyt 1
   1. I. E. Działoszyński, E. M. Lifszic, L. P. Pitajewski - Ogólna teoria sił van der Waalsa (tłum. K. Wojciechowski) (str. 3)
   2. B. Średniawa - O różnicach mas mezonów i barionów (str. 51)
   3. A. Kisiel - Widma liniowe kryształów soli ziem rzadkich (str. 61)
   4. H. Herman - Projektowanie punktu pracy trójpoziomowego rubinowego masera wnękowego (str. 85)
   5. A. Kawski. M. Korca - Związek miedzy widmami absorpcji i luminescencji złożonych drobin (str. 101)
   6. RECENZJE
   7. K. Gładkow - Energia atomu (M. Gąsior) (str. 115)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFKRENCJI
   9. T. Figielski - Konferencja fizyki półprzewodników, Exeter, 16-20 lipiec 1962 (str. 117)
   10. KRONIKA (str. 119)
  • Zeszyt 2
   1. G. Bekefi i S. C. Brown - Promieniowanie radiowe plazmy (tłum. A. Budzanowski) (str. 125)
   2. J. A. Janik - Rozpraszanie neutronów na układach molekularnych (str. 167)
   3. A. Kawski i B. Polacka - Metody pomiaru wydajności fotoluminescencji roztworów (str. 191)
   4. M. Kryszewski i M. Skorko - Krystalizacja związków wielocząsteczkowych Cz. I (str. 209)
   5. H. Szydłowski - Anizotropia magnetyczna (str. 229)
   6. RECENZJE
   7. I. I. Goldman i W. D. Kriwczenkow - Zadania z mechaniki kwantowej (A. Białas) (str. 261)
   8. S. Grzędzielski i W. Zonn - Materia międzygwiazdowa (J. Pietruszka) (str. 261)
   9. J. F. Nye - Własności fizyczne kryształów w ujęciu tensorowym i macierzowym (B. Średniawa) (str. 263)
   10. W. D. Lawson i S. Nielsen - Otrzymywanie monokryształów (F. Leś) (str. 263)
   11. KRONIKA (str. 265)
  • Zeszyt 3
   1. W. Rubinowicz - Niels Bohr (1885 - 1962) (str. 273)
   2. J. Hurwic - Józef Roliński (1889 - 1962). W rocznicę zgonu (str. 281)
   3. M. Kryszewski i M. Skorko - Krystalizacja związków wielocząsteczkowych Cz. II (str. 289)
   4. B. Wysłocki, W. Ziętek - Struktura domenowa ferromagnetyków w świetle badań doświadczalnych (str. 349)
   5. RECENZJE
   6. The encyclopaedic dictionary of physics (J. Weyssenhoff) (str. 381)
   7. W. A. Wooster - Doświadczalna fizyka kryształów (M. D. Kunisz) (str. 382)
   8. Lothar v. Erichsen - Friedliche Nutzung der Kernenergie, ihre Vorteile und ihre Gefahren (I. Stroński) (str. 382)
   9. ZE ZJAZDÓW l KONFERENCJl
   10. A. Wrzesińska - sprawozdanie z konferencji "luminescencyjnych" Czechosłowacja, NRD, Węgry (str. 385)
   11. KRONIKA (str. 389)
  • Zeszyt 4
   1. G. Cocconi - Fizyka wysokich energii (tłum.B. Średniawa) (str. 393)
   2. B. Steginsky - Dynamika gazów zjonizowanych (tłum. E. Białas) (str. 415)
   3. A. Eskreys - Obecny stan badań nad oddziaływaniami neutrina (str. 435)
   4. T. Figielski - Efekty tunelowe w ciałach stałych (str. 455)
   5. J. Szpilecki - Rozchodzenie się poprzecznych fal elektromagnetycznych w plazmie jednorodnej (str. 467)
   6. W. Starkiewicz - Podstawy fizjologiczne zjawiska centralnego uzupełnienia barwnego (str. 481)
   7. RECENZJE
   8. Mezony, Grawitacja, Antymateria (J. Babecki) (str. 495)
   9. KRONIKA (str. 497)
  • Zeszyt 5
   1. S. D. Drell - Teoria procesów wysokiej energii (tłum. A. Białas) (str. 505)
   2. A. Deloff - Dynamiczna teoria macierzy S i bieguny Regge (str. 531)
   3. D. Frąckowiak - Luminescencja chlorofilu (str. 549)
   4. W. Giriat - Struktura krawędzi absorpcji podstawowej w półprzewodnikach (str. 569)
   5. W. Kolka - Stabilizacja napięcia wyładowaniem koronowym (str. 585)
   6. KRONIKA (str. 605)
  • Zeszyt 6
   1. W. Kapuściński - Stefan Pieńkowski 28. VII. 1883 - 20. XI. 1953 (str. 615)
   2. B. Buras - Od dyfrakcji promieni X na Hożej do dyfrakcji neutronów w Świerku (str. 627)
   3. M. Danysz, J. Pniewski - Fizyka wysokich energii i cząstek elementarnych w Ośrodku Warszawskim na Hożej (str. 633)
   4. J. Ehrenfeucht - Uczeń o swoim Profesorze (str. 639)
   5. A. Jabłoński - O pracach Katedry Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (str. 641)
   6. L. Jurkiewicz - Zagadnienia geofizyki jądrowej w pracach Katedry Fizyki II AGH, Instytutu Techniki Jądrowej AGH i Krakowskiego Oddziału Zakładu VI IBJ (str. 649)
   7. W. Majewski - O pracach Katedry Fizyki Elektronowej Politechniki Warszawskiej (str. 659)
   8. L. Natanson - Reaktor jako narzędzie badawcze fizyki jądrowej (str. 667)
   9. C. Pawłowski - Destrukcyjne działanie intensywnego promieniowania alfa na substancje świecące o budowie krystalicznej (fosfory lenardowskie) (str. 673)
   10. A. Piekara - O rozwoju fizyki dielektryków w Polsce (str. 679)
   11. T. Skaliński - O pracach Katedry Optyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Optyki Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (str. 691)
   12. L. Sosnowski - Badania optyczne półprzewodników (str. 697)
   13. W. Żuk - O niektórych zagadnieniach spektrometrii mas i spektroskopii jądra atomowego (str. 703)
 5. Tom 15, rocznik 1964
  • Zeszyt 1
   1. Z. Bodnar - Zygmunt Klemensiewicz 1886 - 1963 (str. 3)
   2. Z. A. Klemensiewicz - O zasadzie Le Chateliera (str. 11)
   3. T. Gold - Strzałka czasu (tłum. B. Średniawa) (str. 19)
   4. A. Czachor, J. Piekoszewski - Rekombinacja nośników prądu w półprzewodnikach (str. 31)
   5. M. Grynberg - Efekt fotoelektromagnetyczny i efekt Halla w oświetlonej próbce w zastosowaniu do badań struktury pasma energii wzbronionej (str. 47)
   6. J. Szpilecki - Rozchodzenie się podłużnych fal elektromagnetycznych w plazmie jednorodnej (str. 61)
   7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   8. R. Mierzecki - VII Kongres Europejski Spektroskopii Molekularnej, Budapeszt, 22-27 lipiec 1963 (str. 79)
   9. KRONIKA (str. 83)
  • Zeszyt 2
   1. R. S. Shandkland - Rozmowy z Albertem Einsteinem (tłum. J.Babecki) (str. 89)
   2. W. A. Fock - O roli zasady względności i zasady równoważności w teorii grawitacji Einsteina (tłum. C. Jankiewicz) (str. 107)
   3. E. L. Fejnberg - "O szczególnej roli" potencjałów elektromagnetycznych w mechanice kwantowej (tłum. B. Tulczyjew) (str. 117)
   4. T. Nagy - Neutrina we Wszechświecie (tłum. W. Majewski) (str. 133)
   5. M. Mięsowicz - Produkcja cząstek w zderzeniach neukleonów o wysokich i ultrawysokich energiach (str. 141)
   6. J. Bartke - Technika komór pęcherzykowych (str. 155)
   7. A. Czernichowski - Metody spektralne wyznaczania temperatury plazmy termicznej (str. 173)
   8. R. R. Gałązka - Detektory promieniowania podczerwonego (str. 191)
   9. R. Śledziewski, A. Zapolska - Jądrowy rezonans kwadrupolowy (str. 213)
   10. RECENZJE
   11. Wkład polskich uczonych do fizyki statystyczno-molekularnej. Praca zbiorowa pod redakcją T. Piecha (A. Teske) (str. 233)
   12. KRONIKA (str. 235)
  • Zeszyt 3
   1. K. Majewski - Fizyka teoretyczna w 20-leciu Polski Ludowej (str. 247)
   2. L. Borowicz - Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu obiektywów fotograficznych (str. 265)
   3. J. Głowacki - Nowe osiągnięcia w fizyce laserów (str. 275)
   4. R. S. Ingarden - Teoria informacji i termodynamika maserów (str. 287)
   5. C. Pawłowski - Promieniowania jądrowe i ich radiacyjne efekty w różnych ośrodkach materialnych (str. 323)
   6. NOWA APARATURA
   7. G. Włodarski - Niektóre osiągnięcia techniki spektroskopowej w podczerwieni (str. 341)
   8. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   9. IX Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Krakowie (str. 353)
   10. 5 Seminarium Kraków - Rossendorf poświęcone Spektroskopii Jądrowej i Reakcjom Jądrowym (str. 354)
   11. RECENZJE
   12. J. G. Linhart - Fizyka plazmy (J. Pietruszka) (str. 355)
   13. KRONIKA (str. 357)
  • Zeszyt 4
   1. M. Mięsowicz - Stan badań doświadczalnych nad fizyką cząstek elementarnych i oddziaływań jądrowych wysokich energii w Polsce (str. 367)
   2. Z. Pająk - Fizyka ciała stałego w XX-leciu PRL (str. 375)
   3. A. Strzałkowski - Fizyka jądrowa niskich energii w ośrodku krakowskim w latach 1945-64 (str. 385)
   4. Z. Wilhelmi - Doświadczalna fizyka jądra atomu ośrodka warszawskiego w latach 1945-64 (str. 405)
   5. E. P. Wigner - Zagadnienie pomiaru (tłum. B. Średniawa) (str. 423)
   6. L. Kowalski - Detektory śladowe - nowa metoda wizualizacji cząstek jądrowych (str. 437)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. B. Kuchowicz - O pochodzeniu promieniowania kosmicznego (str. 449)
   9. NOWA APARATURA
   10. A. Piekara, F. Kaczmarek, A. Drobnik, A. Graja, T. Ramiszówna - Lasery ośrodka poznańskiego (str. 379)
   11. J. Szpilecki - O pewnym zastosowaniu generatora spinowego (str. 459)
   12. KRONIKA (str. 467)
  • Zeszyt 5
   1. W. Tietz - Feliks Wiśniewski (1890-1963) (str. 475)
   2. W. K. H. Panofsky - Fizyka fotonów i elektronów wysokich energii dziś i jutro (tłum. J. Babecki) (str. 479)
   3. R. H. Kropschot, V. Arp - Magnesy nadprzewodzące (tłum. A. Grohman) (str. 491)
   4. K. Grotowski - Optyczny model oddziaływania cząstek z jądrami atomowymi. I. Ogólne zależności w modelu optycznym (str. 529)
   5. L. Kowalski - Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie półprzewodnikowych detektorów promieniowań jądrowych (str. 547)
   6. NOWA APARATURA
   7. A. Grohman - Magnes nadprzewodzący na 101 kOe (str. 559)
   8. A. Piekara, J. Stankowski, S. Smolińska, J. Galica - Maser amoniakalny ośrodka poznańskiego (str. 565)
   9. KRONIKA
   10. Lista członków Polskiego Towarzystwa Fizycznego według stanu z dnia 31. V. 1964 r. (str. 569)
  • Zeszyt 6
   1. G. F. Chew, M. Gell-Mann, A. H. Rosenfeld - Cząstki silnie oddziaływujące (tłum. A. Kotański) (str. 587)
   2. E. E. Peierls - Materia jądrowa (tłum. A. Budzanowski) (str. 619)
   3. K. Grotowski - Optyczny model oddziaływania cząstek z jądrami atomowymi. Cz. II. Uniwersalny potencjał optyczny (str. 631)
   4. L. Pomorski, J. Tys - Reakcje przejścia nukleonów w oddziaływaniach jąder z ciężkimi jonami. Część A. Reakcje przejścia jednego nukleonu (str. 651)
   5. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   6. J. Bartke, R. Sosnowski - XII Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii (str. 671)
   7. KRONIKA (str. 673)
 6. Tom 16, rocznik 1965
  • Zeszyt 1
   1. D. M. Ginsberg - Podstawy doświadczalne teorii nadprzewodnictwa Bardeena, Coopera i Schrieffera (tłum. J. Irlik) (str. 3)
   2. W. L. Ginzburg - Co potwierdzają pomiary grawitacyjnego przesunięcia częstości? (tłum. H. Lizurej) (str. 13)
   3. A. Trautman - Galileusza ogólna teoria względności (str. 19)
   4. K. Antonowicz - Relaksacja o elektronowym rezonansie paramagnetycznym (str. 25)
   5. J. W. Hennel - Magnetyczna relaksacja jądrowa (str. 41)
   6. L. Kowalewski, J. U. Kowalewska - Ferryty o strukturze heksagonalnej (str. 51)
   7. L. Pomorski, J. Tys - Reakcje przejścia nukleonów w oddziaływaniach jąder z ciężkimi jonami. Część B. Reakcje przejścia wielu nukleonów (str. 69)
   8. A. Wanic - Neutronowe badania widm magnonowych (str. 85)
   9. E. Zielińska-Rohozińska - Badanie defektów w monokryształach Ge za pomocą dynamicznych elektów interferencji promieni X (str. 105)
   10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   11. XIII Kolokwium AMPERE, Louvain, 1-5 września 1964 (str. 121)
   12. RECENZJE
   13. F. P. Bowden and D. Tabor, Part II. International Series of Monographs on Physics (M. Halaunbrenner) (str. 125)
   14. A. S. Achmatow - Moliekularnaja fizika granicznogo trienija (M. Halaunbrenner) (str. 127)
   15. KRONIKA (str. 131)
  • Zeszyt 2
   1. M. Herman - Dobroć magnetyczna maserowych kryształów paramagnetycznych (str. 139)
   2. W. Mościcki - Wykorzystanie "radiowęgla" 14C w badaniach ruchów atmosfery (str. 159)
   3. J. Warczewski - Detektory iskrowe i ich zastosowanie (str. 175)
   4. M. Wnuk - Związek siły tarcia z własnościami sprężystymi, plastycznymi oraz reologicznymi materiału podłoża (str. 197)
   5. A. Wrzesińska - Termoluminescencja i jej zastosowanie w geologii (str. 219)
   6. NOWOŚCI NAUKOWE
   7. B. Kuchowicz - Oddziaływania słabe w wiązkach przeciwbieżnych (str. 235)
   8. KĄCIK JĘZYKOWY
   9. Z. Pająk, J. Stankowski - Terminologia radiospektroskopii (str. 237)
   10. KRONIKA (str. 239)
  • Zeszyt 3
   1. A. Bałanda - Metody pomiarów najkrótszych czasów życia jąder atomowych w stanach wzbudzonych (str. 247)
   2. A. Eskreys - Oddziaływanie mezonów pi z nukleonami w zakresie energii akceleratorowych (str. 257)
   3. J. Jatczak - Neutrina kosmiczne (str. 279)
   4. R. Łappa - "Zamrażanie" momentów orbitalnych jonów I grupy przejściowej pod wpływem pola krystalicznego (str. 295)
   5. Z. Pająk, J. Stankowski - Proces starzenia się ferroelektryków (str. 313)
   6. J. Stankowski - Elektronowy rezonans paramagnetyczny - ERP (str. 325)
   7. M. Subotowicz - Pomiar elementów macierzowych w przejściach beta pojedynczo wzbronionych (str. 349)
   8. RECENZJE
   9. T. Piech - Zarys historii katedr fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (B. Średniawa) (str. 369)
   10. KRONIKA (str. 371)
  • Zeszyt 4
   1. C. F. Powell - Rola czystej nauki w cywilizacji europejskiej (tłum. T. Piech) (str. 379)
   2. C. H. Holbrow i W. C. Davidon - Wstęp do relacji dyspersyjnych (tłum. A. Kotański) (str. 389)
   3. M. Subotowicz - Pomiar elementów macierzowych w przejściach beta pojedynczo wzbronionych. II. Metody doświadczalne i rezultaty (str. 413)
   4. R. Mierzecki - Stymulowane rozproszenie ramanowskie (str. 429)
   5. J. Kryłow - Dyslokacja i deformacja plastyczna germanu I (str. 457)
   6. J. Łopuszański - Niektóre aktualne zagadnienia z kwantowej teorii pola (str. 483)
   7. RECENZJE
   8. W. Pauli - Collected Scientific Papers (J. Weyssenhoff) (str. 505)
   9. I. Malecki - Teoria fal i układów akustycznych (H. Ryffert) (str. 506)
   10. KRONIKA (str. 509)
  • Zeszyt 5
   1. M. Gell-Mann - Cząstki i zasady (tłum. J. Warczewski) (str. 517)
   2. J. Zakrzewski - Odkrycie ciężkich hiperjąder (str. 525)
   3. K. Badziąg i J. Głowacki - Masery półprzewodnikowe (str. 545)
   4. L. Balczewski i T. Dohnalik - Współczesne metody pomiarów czasów życia stanów wzbudzonych atomów (str. 559)
   5. A. Kawski - Badania elektrycznych momentów dipolowych drobin w stanie wzbudzonym (str. 579)
   6. J. Rafałowicz - Oporniki węglowe w termometrii niskotemperaturowej (str. 603)
   7. J. Kalisz - Jednostki momentu magnetycznego magnesu trwałego oraz obwodu prądu (str. 617)
   8. RECENZJE
   9. P. Szulkin, S. Pogorzelski - Podstawy teorii pola elektromagnetycznego (A. Maksymowicz) (str. 619)
   10. KRONIKA (str. 621)
  • Zeszyt 6
   1. W. Billig - W dwudziestą rocznicę śmierci Ludwika Wertensteina (str. 627)
   2. M. Danysz - Wspomnienie o Ludwiku Wertensteinie (str. 631)
   3. J. Rotblat - Ludwik Wertenstein (str. 633)
   4. H. Chęcińska - Wacław Szymanowski - życie i twórczość - w pierwszą rocznicę zgonu (str. 641)
   5. G. F. Chew - Problematyczna rola kontinuum czasoprzestrzennego w fizyce subatomowej (tłum. W. Majewski) (str. 647)
   6. G. F. Chew - Analityczność jako podstawowa zasada fizyki (tłum. W. Majewski) (str. 657)
   7. K. Parliński - Rozpraszanie powolnych neutronów na kryształach zawierających domieszki (str. 667)
   8. W. Żuk - Badania nad oddziaływaniem jonów średnich energii z materią przy zastosowaniu elektromagnetycznych separatorów izotopów (str. 681)
   9. J. Meldizon - Rozpylanie katodowe metali (str. 701)
   10. B. Orłowski - Efekty fotowoltaiczne (str. 715)
   11. KRONIKA (str. 727)
 7. Tom 17, rocznik 1966
  • Zeszyt 1
   1. W. A. Little - Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej (tłum. A. Grohman) (str. 3)
   2. L. W. Kiełdysz - Nadprzewodnictwo w układach niemetalicznych (tłum. A. Grohman) (str. 19)
   3. B. Seroczyńska-Wojas - Przegląd fizycznych własności niektórych nowych półprzewodników z grupy III-V (str. 20)
   4. F. Kaczmarek - Podwójny rezonans elektronowo-jądrowy (str. 43)
   5. NOWOŚCI NAUKOWE
   6. B. Kuchowicz - Jak zmierzyć bezpośrednio rozpraszanie neutronu na neutronie (str. 67)
   7. NOWA A PARATURA
   8. F. Kaczmarek, H. Dymaczewski, Z. Błaszczyk - Czerwony laser gazowy (str. 71)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. M. Jeżewski - Zagadnienia dydaktyki fizyki w uczelniach akademickich (str. 81)
   11. L. J. Widomski - Nowoczesny oscyloskop demonstracyjny (str. 83)
   12. KRONIKA (str. 87)
  • Zeszyt 2
   1. J. Weyssenhoff - Pamięci Władysława Natansona w setną rocznicę Jego urodzin (str. 93)
   2. K. Gumiński - O pracach termodynamicznych Władysława Natansona (str. 101)
   3. A. Jabłoński - XIX Zjazd Fizyków Polskich (Kraków, 21-26 wrzesień 1965) (str. 107)
   4. I. Białynicki-Birula - Polowa teoria cząstek elementarnych (str. 109)
   5. A. Strzałkowski - Reakcje jądrowe (str. 115)
   6. A. Trautman - Teoria względności (str. 129)
   7. G. Cocconi - O oddziaływaniach wysokoenergetycznych (tłum. B. Średniawa) (str. 143)
   8. A. Salam - Teoria grup a symetria w fizyce (tłum. W. Majewski) (str. 151)
   9. A. Salam - Rola fizyki symetrii, niektóre wnioski z konferencji w Oxfordzie - wrzesień 1965 (tłum. J. Olszewski) (str. 167)
   10. M. Herman - Metoda momentów w teorii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (str. 185)
   11. J. M. Konarski - Problemy kwantowej biofizyki - struktura białka (str. 205)
   12. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   13. M. Halaunbrenner - Współczesne problemy w dydaktyce fizyki (str. 210)
   14. KRONIKA (str. 225)
  • Zeszyt 3
   1. J. M. Massalski - Leopold Jurkiewicz (1906-1966) (str. 233)
   2. Z. Cerowski, B. Sikora - Badania kształtu fali ultradźwiękowej w cieczy metodami optycznymi (str. 239)
   3. W. Garczyński, N. Sznajder - O klasach Borchersa pól lokalnych (str. 247)
   4. E. Klugman - Zależność temperaturowa namagnesowania ferrytów (str. 261)
   5. J. P. Lasota - Astrofizyka relatywistyczna (str. 281)
   6. J. Wojas - Przegląd własności fizycznych niektórych nowych półprzewodników z grup II-VI i IV (str. 317)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. H. Szydłowski - I pracownia fizyczna (str. 331)
   9. KRONIKA (str. 337)
  • Zeszyt 4
   1. K. Gumiński - Chemia teoretyczna w Polsce (str. 347)
   2. I. Białynicki-Birula - Diagramy Feynmana w fizyce statystycznej (str. 359)
   3. J. Bartke - Komory pęcherzykowe, współczesne i projektowane (str. 375)
   4. D. Frąckowiak - Fizyko-chemiczne modele procesu fotosyntezy (str. 383)
   5. W. Soszka - Możliwości zastosowania techniki laserowej w doświadczeniach z elektrycznymi wybuchami drucików (str. 403)
   6. NOWA APARATURA
   7. R. Wiśniewski - Problem wzmacniania mechanicznego aparatury wysokociśnieniowej wielokowadłowej (str. 421)
   8. RECENZJE
   9. H. Bondi - Kosmologia (Z. Borelowski) (str. 429)
   10. J. Hurwic - Budowa materii (D. Kunisz) (str. 429)
   11. R. Resnick, D. Halliday - Fizyka (M. Jeżewski) (str. 430)
   12. A. Strzałkowski - Wstęp do fizyki jądra atomowego (K. Grotowski) (str. 431)
   13. KRONIKA (str. 435)
  • Zeszyt 5
   1. H. Alfvén - Antymateria i ewolucja metagalaktyki (tłum. J. Pochmurska) (str. 441)
   2. Laurie M. Brown - Poprzez kwarki do symetrii cząstek (tłum. K. Rybicki) (str. 471)
   3. A. Kotański - Podstawowe pojęcia z teorii grup stosowane w fizyce cząstek elementarnych (str. 485)
   4. J. Kryłow - Wpływ dyslokacji na własności elektryczne germanu II (str. 497)
   5. H. Rzewuski - Defekty metatrwałe w germanie (str. 529)
   6. J. Dera, J. Kalinowski - Wybrane zagadnienia fizyki morza (str. 537)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. B. Kuchowicz - Czy meteoryty mogą składać się z antymaterii? (str. 565)
   9. RECENZJE
   10. J. Z. Cypkin - Teoria układów impulsowych (R. Śledziewski) (str. 567)
   11. F. W. Name - Fizyka współczesna (F. Leś) (str. 568)
   12. M. Pluta - Mikroskopia fazowo-kontrastowa i interferencyjna (Z. Lewandowski) (str. 569)
   13. N. W. Smirnow i I. W. Dunin-Barkowski - Krótki kurs statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych (P. Zieliński) (str. 570)
   14. KRONIKA (str. 573)
  • Zeszyt 6
   1. T. D. Lee - Inwersja przestrzeni, odwrócenie czasu i sprzężenie cząstka-antyczastka (tłum. W. Majewski) (str. 579)
   2. J. Bara - Oddziaływanie jądra z powłoką atomową obserwowane w efekcie Mössbauera (str. 593)
   3. S. Pokorski - Algebry prądów (str. 609)
   4. W. Soszka - - Rozpraszanie jonów średnich energii na powierzchni ciała stałego (cz. I) (str. 627)
   5. J. Szpilecki - Związki chemiczne gazów szlachetnych (str. 647)
   6. Z. Mizgier - Fizyka w szkole Głównej Warszawskiej 1862-1869 (str. 657)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. M. Jeżewski - W sprawie interpretowania symboli w równaniach fizyki (str. 667)
   9. K. Mierzecki - Przyrządy fizyczne z lunetą teleskopową. Uwagi do ćwiczeń laboratoryjnych (str. 679)
   10. RECENZJE
   11. S. A. Altszuler, B. M. Kozyriew - Elektronowy rezonans paramagnetyczny (A. Jasiński) (str. 687)
   12. Richard P. Feynman - Quantum Mechanics and Path Integrals (J. Weysenhoff) (str. 687)
   13. KRONIKA (str. 689)
 8. Tom 18, rocznik 1967
  • Zeszyt 1
   1. W. F. Libby - Określanie wieku metodą izotopów a historia pisana (tłum. T. Piech) (str. 3)
   2. J. Bara - Prawdopodobieństwo bezodrzutowej emisji i absorpcji jądrowej promieniowania gamma (str. 13)
   3. K. Sobczyk - Rozpraszanie fal na powierzchniach nierównych. Część I. Zagadnienia deterministyczne (str. 29)
   4. J. Sułocki, E. Kaniewski - Strefowe oczyszczanie substancji organicznych (str. 43)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. K. Frankiewicz - Demonstracyjny przyrząd do pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego złych przewodników ciepła metodą stanu ustalonego (str. 59)
   7. RECENZJE
   8. G. H. Cole - Dynamika płynów. Wprowadzenie do teorii przepływów z małymi prędkościami i teorii fal o małej amplitudzie (B. Średniawa) (str. 63)
   9. Jay Orear - U podstaw fizyki (A. Białas) (str. 63)
   10. Matej Rákos - Základy merani slabomegnetickych latok (J. Hennel) (str. 64)
   11. KRONIKA (str. 67)
  • Zeszyt 2
   1. S. Piotrowski - Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia REK II (str. 75)
   2. K. Antonowicz - Badanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego w węglach (str. 79)
   3. J. Stankowski - Badanie miedziowych związków kompleksowych metodą ERP (str. 93)
   4. K. Leibler - Zastosowania metody EPR do badań półprzewodników (str. 107)
   5. T. Skaliński - Fizyczne aspekty zjawisk i procesów badanych metodą pompowania optycznego (str. 131)
   6. W. Woliński - Osiągnięcia w dziedzinie laserów gazowych (str. 151)
   7. M. Kutik - Doświadczalny sposób wyznaczania optymalnego sprzężenia w laserze gazowym (str. 169)
   8. P. Petrů - Lasery gazowe (str. 175)
   9. J. Blabla - Zastosowanie laserów jako fotokoagulatorów siatkówkowych (str. 185)
   10. H. Klejman - Przegląd aktualnych i perspektywicznych zastosowań lasera (str. 195)
   11. V. Trhal - Przegląd atomowych i molekularnych wzorów częstości (str. 215)
   12. KRONIKA (str. 223)
  • Zeszyt 3
   1. M. Halaunbrenner - Roman Negrusz (1874-1926) (str. 229)
   2. J. H. Green - Pozytonium - jego tworzenie i oddziaływanie (tłum. A. Bałanda) (str. 235)
   3. D. S. Czernawski - Zagadnienia teorii procesów nieelastycznych przy wielkich energiach (tłum. W. Majewski) (str. 247)
   4. K. Rybicki - Koherentna produkcja cząstek w oddziaływaniach wysokiej energii (str. 267)
   5. M. Łukaszewski - Optyczne przejścia wielokwantowe (str. 287)
   6. K. Sobczyk - Rozpraszanie fal na powierzchniach nierównych. Część III. Zagadnienia probabilistyczne (str. 301)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. L. J. Schiff - Kilka uwag o nauczaniu audytoryjnym (tłum. T. Piech) (str. 309)
   9. KĄCIK JĘZYKOWY
   10. A. Rakowski - Jeszcze raz częstość - częstotliwość (str. 315)
   11. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI
   12. K. Grotowski - Międzynarodowa Konferencja Fizyki Jądrowej w Gatlinburgu (12-17 września 1966 r.) (str. 317)
   13. R. Mierzecki - Międzynarodowe Kolokwium - Postępy Spektroskopii Ramanowskiej (Magdeburg 11-14 październik 1966 r.) (str. 321)
   14. RECENZJE
   15. J. W. Hennel - Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego (K. Leibler) (str. 325)
   16. K. Mendelssohn - Fizyka niskich temperatur (E. Trojnar) (str. 326)
   17. E. M. Rogers - Fizyka dla dociekliwych (B. Średniawa) (str. 326)
   18. R. A. Smith - Półprzewodniki (J. Kołodziejczak) (str. 327)
   19. KRONIKA (str. 329)
  • Zeszyt 4
   1. C. A. Pawłowski - Maria Skłodowska-Curie (str. 337)
   2. R. Oppenheimer - Trzydzieści lat mezonów (tłum. K. Rybicki) (str. 363)
   3. L. Van Hove - Rozpraszanie cząstek silnie oddziałujących przy bardzo wysokich energiach (tłum. J. Dąbkowski) (str. 377)
   4. A. Oleś - Oddziaływania nadwymiany a struktury magnetyczne (str. 407)
   5. W. Garczyński, N. Sznajder - O praktycznych wnioskach wynikających z pojęcia klasy Borchersa (str. 425)
   6. J. Szpilecki - Zastosowanie metody Dopplera do zagadnień kosmicznej nawigacji (str. 435)
   7. NOWOŚCI NAUKOWE
   8. B. Kuchowicz - Strumień powolnych neutronów w atmosferze ziemskiej (str. 459)
   9. M. Subotowicz - Czy meteor z antymaterii może dotrzeć do powierzchni ziemi? (str. 463)
   10. RECENZJE
   11. List do Redakcji (w związku z recenzją książki A. Altszulera i B. M. Kozyriewa: Elektronowy rezonans paramagnetyczny) (str. 465)
   12. F. L. Boschke - Proces tworzenia trwa (B. Średniawa) (str. 465)
   13. S. Gasiorowicz - Elementary particle physics (J. Weyssenhoff) (str. 466)
   14. R. Jancel, T. Kahan - Electrodynamics of plasmas (J. Pietruszka) (str. 467)
   15. K. L. Nagy - State vector spaces with indefinite metric in quantum field theory (J. Weyssenhoff) (str. 467)
   16. R. A. Struble - Równania różniczkowe nieliniowe (B. Średniawa) (str. 468)
   17. Od atomu do galaktyk (B. Średniawa) (str. 468)
   18. J. Tauc - Zjawiska fotoelektryczne i termoelektryczne w półprzewodnikach (M. Grynberg) (str. 469)
   19. KRONIKA (str. 470)
  • Zeszyt 5
   1. L. Van Hove - Rozpraszanie cząstek silnie oddziałujących przy bardzo wysokich energiach. Część II (tłum. J. Dąbkowski) (str. 477)
   2. L. Rosen - Fabryki mezonów (tłum. A. Eskreys) (str. 501)
   3. K. Rybicki - Badanie wielorodnej produkcji przy pomocy emulsji jądrowych naświetlanych w akceleratorach (str. 523)
   4. A. Graja - Wytwarzanie drugiej harmonicznej światła (str. 539)
   5. W. Chomka - Tarcie wewnętrzne w metalach (str. 561)
   6. K. Badziąg - Wczoraj, dziś i jutro układu jednostek miar (str. 587)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. J. Konopka - Aparatura do pomiaru czasów relaksacji w substancjach paramagnetycznych w zakresie mikrofal (str. 603)
   9. RECENZJE
   10. G. F. Chew - The analytic S-matrix - a basis for nuclear democracy (J. Weyssenhoff) (str. 607)
   11. W. Heisenberg - Einfűhrung in die einheitliche Feldtheorie der Elementarteilchen (J. Weyssenhoff) (str. 607)
   12. Berkeley Physics Course (A. Kisiel) (str. 608)
   13. B. Friedman - Wybrane zagadnienia matematyki stosowanej (B. Średniawa) (str. 609)
   14. A. S. Dawydov - Mechanika kwantowa (B. Średniawa) (str. 610)
   15. A. Ambroziak - Półprzewodnikowe układy scalone (O. K. Daszkiewicz) (str. 610)
   16. KRONIKA (str. 613)
  • Zeszyt 6
   1. J. Skierczyńska - Marian Smoluchowski (1872-1917) (str. 621)
   2. J. Dąbrowski - Nowe postępy w teorii materii jądrowej (str. 631)
   3. A. Budzanowski - Niesprężyste rozpraszanie cząstek alfa narzędziem badania struktury jąder atomowych I (str. 645)
   4. A. Jabłoński - Polaryzacja podstawowa fotoluminescencji roztworów (str. 663)
   5. J. Szpilecki - Metody wyznaczania i wartości liczbowe ważniejszych stałych fizycznych (str. 673)
   6. E. Trojnar - Wykorzystanie lekkiego izotopu helu 3He do osiągania bardzo niskich temperatur (str. 691)
   7. J. Szpilecki - Substancje o ujemnej przenikalności elektrycznej i magnetycznej (str. 703)
   8. NOWA APARATURA
   9. E. Zielińska-Rohozińska - Interferometr rentgenowski (str. 709)
   10. KRONIKA (str. 717)
 9. Tom 19, rocznik 1968
  • Zeszyt 1
   1. V. F. Weisskopf - Struktura materii jądrowej i nowoczesne badania (tłum. A. Eskreys) (str. 3)
   2. S. Michalak - Promieniowanie przejścia (str. 13)
   3. R. S. Ingarden - Pojęcie temperatury i pompowanie optyczne (str. 43)
   4. W. Arsoba, A. Wrzesińska - Mechanizm elektroluminescencji w świetle nowszych badań (str. 63)
   5. J. Golczewski - Badania oddziaływania struktury nadsubtelnej wzbudzonych poziomów jądrowych w pomiarach korelacji kierunkowej promieniowania gamma (str. 78)
   6. Z. Romaszewski - Fale helikonowe i ich wzmacnianie w plaźmie ciała stałego (str. 99)
   7. S. Urban - Własności dielektryczne fazy rotacyjnej ciał stałych (str. 113)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. K. Badziąg - Rozważania nad realizacją współczesnego podręcznika fizyki (str. 131)
   10. RECENZJE
   11. D. L. Anderson - Pokrycie elektronu. Rozwój atomistycznej teorii elektryczności (D. Kunisz) (str. 139)
   12. Sz. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna (D. Kunisz) (str. 139)
   13. R. A. Waldron - Fale i drgania (D. Kunisz) (str. 140)
   14. KRONIKA (str. 141)
  • Zeszyt 2
   1. A. Trautman - Wspomnienie o Leopoldzie Infeldzie (str. 147)
   2. B. Broda - Metody wyznaczania wewnętrznych pól magnetycznych (str. 157)
   3. J. Gierula - Oddziaływania skrajne wysokich energii (str. 167)
   4. T. Lubowiecka - Holografia (str. 179)
   5. K. Leibler - Zjawiska niestabilności w związkach półprzewodnikowych. Efekt Gunna i jego zastosowania (str. 191)
   6. J. Kalinowski, J. Dera - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część II. Metoda badań zjawisk optycznych w morzu (str. 219)
   7. RECENZJE
   8. Fundamentals of quantum mechanics. Particles, Waves and Wave Mechanics by Sidney Borowitz (J. Weyssenhoff) (str. 237)
   9. J. Crussard - Energia termojądrowa (J. Pietruszka) (str. 238)
   10. H. W. Franke - Mowa pr
   11. Zeszłości (J. Pietruszka) (str. 238)
   12. B. Hoffmann - Niezwykła historia kwantów (D. Kunisz) (str. 238)
   13. A. Kompaniejec - Co to jest mechanika kwantowa (J. Pietruszka) (str. 239)
  • Zeszyt 3
   1. A. Heller - Akcja laserowa w cieczach (tłum. W. Masłowski) (str. 243)
   2. J. Grabowski - I. Aktualny stan teorii reakcji jądrowych z ciężkimi jonami (str. 257)
   3. H. Lenarczyk, K. Melzacki i J. Pietruszka - Trigatrony generatorów wielko-prądowych impulsów udarowych (str. 271)
   4. J. Wojas - Sposoby otrzymywania powierzchni o wysokiej czystości (str. 291)
   5. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   6. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Mechanika (str. 309)
   7. RECENZJE
   8. S. Frisz, A. Timorieva - Kurs fizyki (J. Pietruszka) (str. 331)
   9. P. T. Matthews - Wstęp do mechaniki kwantowej (E. Kapuścik) (str. 332)
   10. P. Moon, D. E. Spencer - Teoria pola (B. Średniawa) (str. 333)
   11. K. Zarankiewicz - Mechanika teoretyczna (B. Sredniawa) (str. 334)
   12. L. B. Okuń - Słabe oddziaływanie cząstek elementarnych (B. Średniawa) (str. 335)
   13. N. Minorsky - Drgania nieliniowe (B. Średniawa) (str. 335)
   14. J. Lewin, J. Gastiew, J. Rozanow - Język, matematyka, cybernetyka (R. Śledziewski) (str. 336)
  • Zeszyt 4
   1. V. H. Hughes - Mionium (tłum. A. Eskreys) (str. 339)
   2. M. J. Pentz - Urządzenia dla zderzających się wiązek w CERN (tłum. A. Eskreys) (str. 363)
   3. R. Wit - Przegląd ograniczeń na amplitudy rozpraszania w obszarze wysokich energii przy małych przekazach pędu (str. 371)
   4. Z. Rozkwitalski - Zastosowanie laserów gazowych w pomiarach koncentracji elektronów w plaźmie (str. 383)
   5. A. Feltynowski - Kontrast i obraz w mikroskopie elektronowym (str. 403)
   6. J. Szpilecki - Megagausowe pola magnetyczne (str. 411)
   7. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI FIZYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   8. F. Grądzki - Fenomenologiczna modyfikacja równania Van der Waalsa (str. 431)
   9. RECENZJE
   10. D. Bohm - The Special Theory of Relativity (L. Balczewski) (str. 435)
   11. G. A. Kaempfer - The Elements of Physics (M. Sawicki) (str. 435)
   12. E. Lüscher - Experimentalphysik (M. Sawicki) (str. 436)
   13. KRONIKA (str. 438)
  • Zeszyt 5
   1. T. Skaliński - Aleksander Jabłoński (w 70 rocznicę urodzin) (str. 445)
   2. N. N. Greenwood - Zastosowanie efektu Mössbauera w chemii i biologii (tłum. W. Karcz) (str. 451)
   3. M. Suffczyński - Widma ekscytonów związanych w półprzewodnikach (str. 465)
   4. J. Piasecki - Model Lenza-Isinga (str. 483)
   5. Cz. Bazan - Uzyskiwanie najniższych temperatur (str. 509)
   6. S. Wiktor - Rola spinu isobarycznego w badaniach spektroskopowych i strukturalnych jądra (str. 539)
   7. T. Dohnalik, W. Winiarczyk - Oddziaływanie atomów z polem magnetycznym częstości radiowej (str. 557)
   8. M. Subotowicz, J. Pomorski - Dwadzieścia Zjazdów Fizyków Polskich (str. 569)
   9. KĄCIK JĘZYKOWY
   10. K. Melzacki - Schlieren-fotografia (str. 573)
   11. RECENZJE
   12. A. H. Piekara - Nowe oblicze optyki (D. Kunisz) (str. 574)
   13. S. Tolansky - Osobliwości promieni i fal świetlnych (K. Melzacki) (str. 575)
   14. T. E. Sterne - Wstęp do mechaniki nieba (B. Średniawa) (str. 577)
   15. J. Wysoki - Mechanika płynów (B. Średniawa) (str. 577)
  • Zeszyt 6
   1. M. Danysz, J. Pniewski - Hiperjądra (str. 581)
   2. J. S. Kwiatkowski - Oddziaływania międzydrobinowe w stanach wzbudzonych drobin organicznych (str. 591)
   3. H. Męczyńska, H. L. Oczkowski - Optyczne i elektryczne własności halogenków srebra (str. 609)
   4. H. I. Lizurej - Metody eksperymentalne wyznaczania współczynników konwersji wewnętrznej (str. 643)
   5. M. Suffczyński - Ekscytony związane w półprzewodnikach (str. 651)
   6. K. Kusch - Badania jądrowe przy użyciu akceleratorów ciężkich jonów (str. 667)
   7. J. Szpilecki - Mionium i jego związki chemiczne (str. 689)
   8. RECENZJE
   9. Cząstki elementarne. Jądro atomowe. Promieniotwórczość, praca zbiorowa pod redakcją J. Hurwica (A. Budzanowski) (str. 701)
   10. Włodzimierz Kusch, Eksperyment w fizyce jądrowej (L. Jarczyk) (str. 703)
   11. Robert M. Page, Powstanie radaru (K. Melzacki) (str. 704)
   12. KRONIKA (str. 707)
 10. Tom 20, rocznik 1969
  • Zeszyt 1
   1. J. Dąbrowski - Wspomnienie o Jerzym Sawickim (1931-1968) (str. 3)
   2. K. Rybicki - Moment magnetyczny hiperonu sigma+ (str. 9)
   3. J. Szpilecki - Doświadczalne badania mionium i jego reakcji chemicznych (str. 21)
   4. A. Faudrowicz - Pomiary czasów relaksacji metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (str. 37)
   5. L. Balczewski - Metody pomiaru energii i mocy wiązki laserowej (str. 49)
   6. A. Budziak, K. Musioł - Holograficzna metoda pomiaru rozkładu temperatury (str. 59)
   7. H. Męczyńska i H. L. Oczkowski - Urządzenia elektroluminescencyjne (str. 63)
   8. H. Chęcińska - Optyczna metoda pomiaru naprężeń (str. 85)
   9. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   10. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Ciepło i fizyka drobinowa (str. 93)
   11. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Prąd stały i elektrostatyka (str. 107)
   12. KRONIKA
  • Zeszyt 2
   1. A. Jabłoński - Henryk Niewodniczański jako optyk atomowy (str. 129)
   2. A. Hrynkiewicz - Henryk Niewodniczański jako fizyk jądrowy (str. 135)
   3. M. Born i W. Biem - Dualizm w teorii kwantów (tłum. J. Turnau) (str. 145)
   4. K. Gumiński - Chemia teoretyczna w Polsce w latach 1965-1967 (str. 157)
   5. A. Bałanda - Bezpośrednie pomiary spektroskopowe na wiązce cząstek naładowanych i w strumieniu neutronów (str. 169)
   6. K. Lelakowska - Obliczanie prędkości dryfowania całkowicie zjonizowanego gazu w polu magnetycznym (str. 181)
   7. Z. Cerowski - Równania fal sprężystych w ośrodku dwufazowym (str. 193)
   8. F. Kaczmarek - Gęstości strumieni energii i natężenia pól elektrycznego i magnetycznego wiązek światła laserów (str. 201)
   9. B. Hałaciński - O efekcie fotomechanicznym w alkalihalogenkach (str. 209)
   10. M. Gaj - Achromatyzacja układów optycznych (str. 221)
   11. J. A. Zagrodziński - Mikrofalowy układ pomiarowy dla pasma 4 mm (str. 233)
   12. RECENZJE
   13. H. Hansel - Podstawy rachunku błędów (H. I. Lizurej) (str. 251)
   14. M. A. Rothman - Prawa fizyki (H. I. Lizurej) (str. 251)
   15. Fizyka. Problemy, zastosowania, perspektywy (H. I. Lizurej) (str. 252)
   16. KRONIKA
  • Zeszyt 3
   1. G. A. Smolenskij, M. P. Pietrow - Jądrowy rezonans magnetyczny antyferromagnetyków w obszarze paramagnetycznym (tłum. S. Hoffmann) (str. 263)
   2. Z. Kęcki - Przejawy wiązania wodorowego w protonowym rezonansie magnetycznym (str. 277)
   3. J. Stankowski - Badanie ferroelektryków metodami radiospektroskopii (str. 289)
   4. R. S. Ingarden - Temperatury wyższych rzędów w pompowaniu optycznym (str. 309)
   5. W. I. Karpman, E. M. Kruszkal - O falach modulowanych w nieliniowych ośrodkach dyspersyjnych (tłum. S. Hoffmann) (str. 317)
   6. P. G. Jelisiejew, M. A. Mańko - O właściwościach pasma promieniowania lasera półprzewodnikowego (tłum. A. Graja) (str. 331)
   7. K. A. Winogradow, N. A. Irisowa, T. C. Mandelsztam, A. M. Prochorow, T. A. Szmaonow - Absorpcja rezonansowa pewnych jonów w temperaturze ciekłego helu w paśmie fal o długości 1-2,6 mm (tłum. H. Bielska-Lewandowska) (str. 339)
   8. N. A. Irisowa - Spektroskopia w paśmie częstości submilimetrowych (tłum. H. Bielska-Lewandowska) (str. 347)
   9. U. Klejman - Stan i perspektywy zastosowania laserów (str. 353)
   10. S. Manczarski - Plazma elektronowa w środowisku biologicznym (str. 381)
   11. KRONIKA
  • Zeszyt 4
   1. W. M. Lifszyc - Lew Dawidowicz Landau (tłum. R. Taraszkiewicz) (str. 391)
   2. J. A. Giordmaine - Optyka nieliniowa (tłum. T. Lubowiecka) (str. 407)
   3. J. Bartke - Struktura cząstek elementarnych (str. 423)
   4. J. Wojas - O metodach pomiaru rozkładu prędkości i energii fotoelektronów (str. 441)
   5. J. Dera, J. Olszewski - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część III. Widzialność podwodna (str. 473)
   6. NOWA APARATURA
   7. Z. Błaszczak - Przenośny laser gazowy małych rozmiarów przeznaczony do justowania układów optycznych (str. 489)
   8. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   9. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Magnetyzm (str. 493)
   10. RECENZJE
   11. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands - Feynmana wykłady z fizyki (J. Gierula) (str. 507)
   12. W. B. Mann, S. B. Garfinkel - Promieniotwórczość i jej badanie (H. I. Lizurej) (str. 509)
   13. R. L. Weber - Fizyka współczesna dla nauczycieli (L. Jarczyk) (str. 510)
   14. KRONIKA
  • Zeszyt 5
   1. J. Werle - Przemówienie otwierające uroczystości z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora Wojciecha Rubinowicza (str. 523)
   2. J. Rayski - Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Wojciecha Rubinowicza (str. 527)
   3. W. Królikowski - Prace Profesora Wojciecha Rubinowicza nad promieniowaniem atomu (str. 531)
   4. B. Karczewski - Dorobek Profesora Wojciecha Rubinowicza w teorii dyfrakcji (str. 535)
   5. A. Jabłoński - O modelach w fizyce (str. 541)
   6. Z. Białynicka-Birula - Nadpromienistość (str. 547)
   7. Sz. Kraśnicki - Widma energetyczne sieci spinowej w kryształach magnetycznych zawierających domieszki (str. 559)
   8. K. Wojciechowski - Kwantowa teoria adsorpcji na metalach (str. 579)
   9. A. R. Giebułtowicz - O odległości hiperfokalnej (str. 607)
   10. ZAGADNIENIA DYDAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH
   11. J. Kostuch, W. Wcisło - Zarys działalności Sekcji Dydaktycznej PTF podczas zjazdów fizyków polskich do roku 1939 (str. 625)
   12. KĄCIK JĘZYKOWY
   13. J. Zieniuk - Jeszcze o terminie Schliere (str. 633)
   14. RECENZJE
   15. J. Bukowski - Mechanika płynów (B. Średniawa) (str. 635)
   16. A. P. Miszina, L W. Proskuriakow - Algebra wyższa (B. Średniawa) (str. 635)
   17. KRONIKA
  • Zeszyt 6
   1. T. Skaliński - Stefan Pieńkowski, uczony i organizator badań (str. 643)
   2. A. Sobiczewski - Potencjał jednocząstkowy dla jąder zdeformowanych (str. 649)
   3. J. Olszewski - Grupy dynamiczne i nieskończone multiplety w teorii hadronów. Cz. I. Model oparty na konforemnej grupie O (4,2) (str. 661)
   4. A. Pajączkowska - Wzrost kryształów metodą hydrotermalną (str. 701)
   5. RECENZJE
   6. E. T. Whittaker, G. M. Watson - Kurs analizy współczesnej (B. Średniawa) (str. 711)
   7. Gordon M. Barrow - Wstęp do spektroskopii molekularnej (L. Jarczyk) (str. 711)
   8. Mansel Davies - Elektryczne i optyczne własności cząstek (L. Jarczyk) (str. 713)
   9. Z. Leś - Wstęp do spektroskopii atomowej (A. Budzanowski) (str. 713)
   10. KRONIKA