Nagrody i wyróżnienia PTF 2019

W 2019 r. Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Medal Mariana Smoluchowskiego został przyznany prof. dr hab. Józefowi Spałkowi (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego) za wybitny wkład do teorii układów silnie skorelowanych elektronów oraz rozwoju fizyki fazy skondensowanej w Polsce.

 2. Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr hab. Adam Miranowicz (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) za opracowanie nowych teoretycznych i doświadczalnych metod generacji, kontroli i detekcji stanów kwantowych pojedynczych fotonów.

 3. Kapituła Nagród Naukowych PTF postanowiła również jednogłośnie przyznać wyróżnienie prof. dr. hab. Tadeuszowi Domańskiemu (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie) za zbadanie stabilności topologicznej fazy nadprzewodzącej oraz kwazicząstek Majorany w łańcuchach magnetycznych i strukturach hybrydowych z kropkami kwantowymi.

 4. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr inż. Maciej Klein (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) za rozprawę pt. Magnetic field effects in dye-sentisized and organic solar cells”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Waldemara Stampora, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.

 5. Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr Mateusz Mazelanik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę pt.: „Interferometryczny procesor fal spinowych z odwracalnym interfejsem optycznym” (pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego z Zakładu Optyki IFD UW).

 6. Wyróżnienia za pracę magisterską otrzymali:

  mgr Joanna Drabik (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) za pracę pt: Zbadanie wpływu rozmiaru ziaren oraz stężenia jonów domieszek na właściwości luminescencyjne granatów itrowo- glinowych współdomieszkowanych jonami Ti3+ i Eu3+ do zastosowań w termometrii luminescencyjnej. (opiekun: dr hab. inż. Łukasz Marciniak, Politechnika Wrocławska).

  mgr Karolina Trejgis (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN) za pracę pt.: „Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych granatów itrowo-glinowych współdomieszkowanych jonami Mn4+ i Nd3+ do zastosowań termometrii luminescencyjnej.” (opiekun: dr hab. inż. Łukasz Marciniak, Politechnika Wrocławska),

  mgr Mikhail Padniuk (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego) za pracę pt.: „Samokompensujący się magnetometr optyczny do poszukiwania niemagnetycznych sprzężeń spinowych” (opiekun: dr hab. Szymon Pustelny, Zakład Fotoniki IF UJ).

 7. Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) za długoletnią, wyróżniająca się działalność popularnonaukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza ich różnorodność (wykłady dla dzieci i młodzieży, wystawy interaktywne, książki i artykuły popularnonaukowe, audycje radiowe i filmy popularno-dydaktyczne, materiały internetowe, projekty unijne krajowe i międzynarodowe), bezpośredni wkład w prowadzone działania.

 8. Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli Medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała mgr Zuzanna Suwald (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie), za szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, m. in. przez współorganizowanie przez ponad 40 lat Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyki Fizyki p.t. „Najnowsze osiągnięcia fizyki i dydaktyki fizyki” (na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem PTF), a także za wieloletnie aktywne, aż do dnia dzisiejszego, działania w Zarządzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i innych strukturach i pracach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce. Jest członkiem PTF od 1976 r. Nagrodę I stopnia i Medal koleżanka Zuzanna Suwald otrzymuje również za liczne publikacje materiałów metodycznych wspomagających nauczanie fizyki, takich jak: programy nauczania fizyki, plany wynikowe i materiały wspierające uczniów i nauczycieli oraz za współautorstwo podręczników do fizyki dla różnych typów szkół.

 9. Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał dr Adam Ogaza (Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie), za tworzenie, wprowadzanie do pracy z uczniami i propagowanie nowoczesnych, interdyscyplinarnych, niestandardowych metod nauczania i projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz za publikacje zbiorów zadań i podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 10. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr Ilona Dybicz (dyrektorka i nauczycielka fizyki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy im. Polskich Olimpijczyków) za nowatorskie metody pracy z uczniami i rozbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi a szczególnie astronomią i fizyką oraz za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką i astronomią.

 11. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał dr inż. Dariusz Krzyżański (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi) za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką oraz za publikację dwutomowego zbioru zadań z fizyki dla uczniów przygotowujących się do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym.

 12. Wyróżnienia otrzymali:

  mgr Anna Federowicz (nauczycielka fizyki w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie) za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi w okresie nauczania w Gimnazjum nr 42 przy ul.Twardej.

  mgr Tomasz Białkowski (nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Białymstoku) za wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz popularyzację fizyki i astronomii.

  mgr Wojciech Olszewski (nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu) za prowadzenie różnorodnych działań związanych z nauczaniem i popularyzacją fizyki i przyrody.

 13. Nagrodę Specjalną PTF za 2019 r. otrzymał prof. dr hab. Piotr Kossacki za zasługi w promowaniu młodych talentów fizycznych, w szczególności za wieloletnie przewodniczenie Komitetowi Głównemu Olimpiady Fizycznej.

       Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

       Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 13 września 2019 r. w Krakowie
       podczas 45 Zjazdu Fizyków Polskich.

             Zarząd Główny PTF