Nagrody PTF'2012

Zarząd Główny PTF przyznał następujące nagrody za rok 2012:

Medal Mariana  Smoluchowskiego otrzymał prof. Douglas Cline (Uniwersytet Rochester) za rolę w rozwoju fizyki struktury jądra atomowego i za zasługi dla rozwoju warszawskiego ośrodka spektroskopii jądrowej.

Nagrodę naukową im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał dr hab. Piotr Kossacki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w dziedzinie półprzewodników półmagnetycznych.

Nagrodę za pracę doktorską otrzymali ex equo: dr Wojciech Brzezicki za rozprawę Ground states and excitations in spin models with orbital degrees of freedom oraz dr Janusz Jacak za rozprawę Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce układów hallowskich 2D (wyjaśnienie struktury złożonych fermionow). Wyróżnienie otrzymał dr Maciej Bazarnik za rozprawę Influence of monocrystalline surfaces on switching possibilities of 4-anilino-4 nitroazobenzene.

Nagrodę stopnia im. Arkadiusza Piekary za pracę magisterską otrzymał mgr Piotr Wcisło za opracowanie Optyczne metody mapowania pola magnetycznego wykonane pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia otrzymali: mgr Radosław Chrapkiewicz za opracowanie Kwantowe stany światła generowane w procesie rozpraszania Ramana w parach rubidu wykonane pod kierunkiem dr. Wojciecha Wasilewskiego na Uniwersytecie Warszawskim; mgr Artur Piotr Durajski za opracowanie Analiza własności stanu nadprzewodzącego w wybranych wysokociśnieniowych układach fizycznych: formalizm równań Eliashberga wykonane pod kierunkiem dr Radosława Szcześniaka w Zakładzie Spektroskopii Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej; mgr Paweł Kryczyński za opracowanie The Effect of Using Isotopically Depleted Argon on Dark Matter Detection Prospects wykonane pod kierunkiem prof. Agnieszki Zalewskiej i dr Andrzeja Szelca z Instytutu Fizyki UJ; mgr Marek Miller za opracowanie Własności asymptotyczne kwantowych półgrup dynamicznych typu dyfuzji 6 wykonane pod kierunkiem prof. Roberta Olkiewicza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrodę I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego i Medal Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr Zenona Stojecka, nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, za rozwijanie twórczych form pracy z młodzieżą oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej w kraju i za granica.

Nagrodę II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymał mgr Mirosław Łos, nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim, za organizowanie innowacyjnych i efektywnych form pracy z młodzieżą.

Nagrodę III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymali ex aequo: mgr Barbara Dłużewska, nauczycielka XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. TadeuszaCzackiego w Warszawie, za rozbudzanie zainteresowań fizyką i astronomią wśród młodzieży; mgr Adam Bartczak, nauczycielw Zespole Szkół Ogólnokształcących w Turku, za stworzenie i prowadzenie strony internetowej służącej nauczaniu fizyki.

Wyróżnienie dla nauczycieli otrzymali: mgr Witold Zawadzki z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za krzewienie zainteresowania fizyką w szkołach podstawowych i gimnazjach; mgr Sławomir Żuber, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za wzorowe nauczanie fizyki.

Nagroda za popularyzacje fizyki nie przyznano.