Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda, 14.01.2019

W poniedziałek, 14.01.2019 r. o godz. 16:30 w sali 0.03 odbędzie się konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda. Gościć będziemy DR AGATĘ CYGAN z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, LAUREATKĘ NAGRODY IM. PROFESORA STEFANA PIEŃKOWSKIEGO ZA ROK 2018.
Po uroczystości wręczenia nagrody przez jej fundatora DRA MARKA PIEŃKOWSKIEGO, Laureatka wygłosi wykład zatytułowany:
,,ULTRA-ACCURATE FREQUENCY-BASED SPECTROSCOPY IN AN OPTICAL CAVITY''

Przed konwersatorium, od godz. 16, organizatorzy zapraszają na nieformalne dyskusje przy kawie i ciastkach w holu przed salą 0.03.

Streszczenie wykładu:
A novel one-dimensional CMDS method (cavity mode-dispersion spectroscopy) based on the frequency measurement of the dispersive shift of the optical cavity modes will be presented. The method is based on measurement of only one physical quantity - the frequency that can currently be realized with a relative accuracy up to 10-18. As a result, this method is more accurate than all other spectroscopic techniques and has the ability to easily reference the measured spectrum to the atomic frequency standard. Among numerous potential applications the most important is contemporary atmospheric research where even small systematic errors of data used to interpret measurements may lead to contradictory conclusions. The new method may be also crucial for metrology, ultra-accurate measurements of molecular structure and isotopic abundances, study of exoplanet atmospheres and search for extraterrestrial life, as well as quantum electrodynamics tests and search for phenomena beyond the Standard Model.

Przedstawiona zostanie jednowymiarowa metoda spektroskopowa CMDS (_cavity mode-dispersion spectroscopy_) oparta na częstotliwościowym pomiarze dyspersyjnego przesunięcia modów wnęki optycznej. Technika ta jest oparta na pomiarze tylko jednej wielkości fizycznej - częstości, który może być obecnie zrealizowany z dokładnością względną sięgającą 10-18. Dzięki temu prezentowana metoda jest dokładniejsza od wszystkich innych technik spektroskopowych i stwarza możliwość łatwego odniesienia mierzonego widma do atomowego wzorca częstości. Wśród licznych potencjalnych zastosowań najważniejsze dotyczą współczesnych badań atmosfery. W tym przypadku nawet niewielkie błędy systematyczne danych służących do interpretacji pomiarów mogą prowadzić do sprzecznych wniosków. Opracowana metoda może być również kluczowa dla metrologii, ultradokładnych pomiarów struktury molekuł i ilościowego stosunku izotopów, badań atmosfer egzoplanet i poszukiwania pozaziemskiego życia, a także do testowania elektrodynamiki kwantowej oraz poszukiwania zjawisk wykraczających poza Model Standardowy.